8.4 Parkering til cykler og biler

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Det er en balance at udlægge det rette antal parkeringspladser. For mange pladser optager unødvendig meget areal, som i stedet kunne bruges til gode byrum og mødesteder, mens for få parkeringspladser skaber irritation og trængsel omkring indkøbssteder og offentlige funktioner.

Vi vil ramme den helt rigtige balance, dels hvad angår parkeringspladser på offentlig vej og kommunale arealer, dels ved at vi i vores fysiske planlægning arbejder med en parkeringsnorm der sikrer at grundejere etablerer tilstrækkelig parkering til både biler og cykler på egen grund.

For at lykkes med det, vil vi variere kravet om bil- og cykelparkering med udgangspunkt i arealernes anvendelse og de lokale forhold forskellige steder i Hvidovre. For eksempel bør der være et begrænset antal parkeringspladser til biler i de stationsnære områder hvor der er bedre mulighed for at supplere med andre transportformer. Der skal ligeledes være et incitament til at vælge cyklen i form af gode cykelparkeringsforhold som f.eks. overdækket og let tilgængelig cykelparkering. 

Vi ønsker at fremme brugen af elbiler og delebiler og vil derfor forbedre forholdene for disse ved at udbrede den nødvendige infrastruktur i form af ladestandere og faste stampladser på parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Vi arbejder for, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser til både biler og cykler i Hvidovre og gør det med blik for, at lokale forhold har indflydelse på hvor meget areal der skal bruges på parkering.
 • Der skal være gode parkeringsforhold til cykler, så det bliver mere attraktiv at vælge cyklen som transportform.Vi ønsker at fremme brugen af elbiler og delebiler ved at udbrede den nødvendige infrastruktur i form af ladestandere og faste stampladser til delebiler på parkeringspladser og ved kommunale funktioner.

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

8.4.1

I områder til offentlige formål, og på ejendomme til offentlige formål i boligområder, centerområder og blandede byområder, skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til biler på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres,

 • 1 parkeringsplads pr. 5 normerede pladser for daginstitutioner
 • 1 parkeringsplads pr. 2 ansatte for skoler
 • 1 parkeringsplads pr. 5 kursister for voksenundervisning
 • 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser for kulturelle formål som teatre, biografer og lignende
 • 1 parkeringsplads pr. 10 personer som hallen må rumme for idrætshaller
 • 1 parkeringsplads pr. 5 siddepladser for øvrige sportsanlæg
 • 1 parkeringsplads pr. 4 normerede institutionspladser samt 1 parkeringsplads pr. 8 ansatte for plejecentre, døgninstitutioner og lignende.

Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, hvis:

 • Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m.
 • Der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab – eksempelvis ældreboliger.
 • Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om etablering af faste stampladser til delebiler. En fast stamplads kan erstatte 5 regulære parkeringspladser. Dog må andelen af stampladser til delebiler maksimalt udgøre 10 % af det samlede antal parkeringspladser.

Retningslinjen gælder ikke for Hvidovre Stadion, matr.nr. 18cp Hvidovre By, Strandmark.

8.4.2

I boligområder skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til biler på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres, 1 parkeringsplads pr. etagebolig og tæt-lave bolig, og 2 parkeringspladser pr. åben-lave bolig.

Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, hvis:

 • Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til f.eks. boliger og administrationserhverv.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m.
 • Der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab – f.eks. ældreboliger.
 • Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om etablering af faste stampladser til delebiler. En fast stamplads kan erstatte 5 regulære parkeringspladser. Dog må andelen af stampladser til delebiler maksimalt udgøre 10 % af det samlede antal parkeringspladser.

8.4.3

I centerområder og blandede byområder skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til biler på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:

 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal serviceerhverv, kontorerhverv, butik, institution mv. 
 • Ved etageboligbyggeri og tæt-lave boliger skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig.
 • Ved nybyggeri af parcelhuse skal der som minimum anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt:

 • Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m. 
 • Der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab – for eksempel ældreboliger. 
 • Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering.
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om etablering af faste stampladser til delebiler. En fast stamplads kan erstatte 5 regulære parkeringspladser. Dog må andelen af stampladser til delebiler maksimalt udgøre 10 % af det samlede antal parkeringspladser.

8.4.4

Inden for fortætningsområder i de stationsnære kerneområder skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til biler på egen grund.

Inden for fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder skal ses bort fra retningslinje 8.4.1-8.4.3, men etableres parkeringspladser efter følgende normer:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m2 og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til etageboliger. Dog mindst 1/3 parkeringsplads pr. bolig ved ungdoms-, ældre- og handicapboliger.
 • Mindst 1 og højst 2 parkeringspladser pr. bolig i områder til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 • 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal dagligvarebutik
 • 1 parkeringsplads pr. 75 m² bruttoetageareal udvalgsvarebutik
 • 1 parkeringsplads pr. 15 siddepladser for restauranter, caféer og lignende
 • 1 parkeringsplads pr. 2 værelser for hoteller
 • Mindst 1 parkeringsplads pr. 150 m2 og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til øvrigt serviceerhverv
 • 1 parkeringsplads pr. 8 kursister for voksenundervisning
 • 1 parkeringsplads pr. 10 siddepladser for kulturelle formål som teatre, biografer og lignende.

De angivne parkeringsnormer skal for kontorbyggeri og andet arealintensivt erhvervsbyggeri regnes som maksimumnormer inden for de stationsnære kerneområder.

8.4.5

Der skal anlægges cykelparkering ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, til dækning af ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer:

 • Etageboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 boligareal for etageboliger.
 • Ungdomsboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. kollegieværelse/ungdomsbolig.
 • Uddannelsesinstitutioner/skoler: 0,5 cykelparkeringsplads pr. studerende/elev.
 • Børneinstitutioner: 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 etageareal.
 • Detailhandel: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
 • Forsamlingslokaler som f.eks. koncertsal, teater, biograf, café og sportshal: 1 cykelparkeringsplads pr. 5 siddepladser.
 • Kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
 • Offentlig service og administration: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.

8.4.6

Halvdelen af cykelparkeringspladser skal som udgangspunkt være overdækkede. Cykelparkering skal anlægges, så den er let tilgængelig for brugerne og i umiddelbar nærhed af indgangspartierne.

Cykelparkering til hotel og plejeboliger/plejecentre fastlægges efter konkret vurdering.

Krav om arealer til pladskrævende cykler kan stilles efter en konkret vurdering.

8.4.7

På kommunalt ejede parkeringsarealer med mere end 10 pladser, skal der etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladserne og mindst hver femte parkeringsplads skal forberedes til ladestandere ved trækning af tomrør eller kabelbakker inden den 1. januar 2025.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Mobilitet og transport er under hastig udvikling de senere år. Ændringer i vores adfærd og de teknologiske muligheder forventes at resultere i et anderledes mobilitetsbehov fremover end det vi kender i dag. Både udviklingen mod selvkørende biler på sigt og den igangværende tendens hvor informationsteknologi muliggør mobilitet som service (Mobility as a Service) peger på at privatbilismen har nået sin største udstrækning og vil blive mindre i fremtiden. Det gælder især i byområder, hvor bilers store pladskrav resulterer i trængsel på vejene og anlæg af vejinfrastruktur, herunder parkeringspladser, er bekosteligt – både i kroner og øre og i kvadratmeter.

Netop forventningen om et lavere bilejerskab på sigt sammenholdt med det begrænsede areal der er til rådighed i en udbygget kommune som Hvidovre taler for, at vi udnytter de eksisterende parkeringspladser bedst muligt. På den måde lægger vi ikke unødigt beslag på arealer der i stedet kunne anvendes til rekreation eller andre funktioner der giver Hvidovres borgere et bedre og mere trygt byliv.

Parkeringsnormerne er udtryk for en målsætning om at håndtere parkeringsbehovet bedst muligt samtidig med at der ikke skabes en overkapacitet som tilskynder øget brug af bilen og fastholder en forældet og ikke bæredygtig transportadfærd. Det ligger i forlængelse af det politiske ønske om generelt at fremme mindre forurenende og mere sunde transportvalg.

Normerne er differentieret i forhold til planlagte anvendelser og på baggrund af et varierende behov for bilparkering i forskellige dele af Hvidovre. I de stationsnære områder for eksempel, hvor der er god tilgængelig til højklasset kollektiv trafik, er det naturligt at bilens rolle mindskes. Her vil der typisk også være korte afstande til indkøbsmuligheder, institutioner og flere andre af hverdagens destinationer.

Cyklen er et nemt og sundt alternativ til bilen på de korte strækninger i Hvidovre. For at gøre det nemt for borgerne at vælge cyklen i hverdagen er der i Kommuneplan 2021 retningslinjer der fastlægger minimumsnormer for parkering af cykler og sikrer bedre faciliteter i denne sammenhæng.

Eksempler fra både ind- og udland viser, at adgang til og brug af delebiler giver mindre bilkørsel, herunder mindre luftforurening og trængsel på vejene, ligesom det reducerer behovet for parkeringspladser. Delebiler fungerer som et alternativ til egen bil i kombination med kollektive trafikformer og cyklisme. Bedst erfaring er der her ved delebilsordninger med faste stampladser, hvor delebilen skal hentes og afleveres efter brug.

Derfor arbejdes der i Kommuneplan 2021 med nogle steder i kommunen at fremme etablering af faste stampladser til delebiler, bl.a. ved at kravet til anlæg af regulære parkeringspladser kan reduceres i denne sammenhæng.

At gøre det mere nemt og attraktivt at bruge elbiler fremover er et centralt element i den samlede indsats for at reducere udledningen af CO2 og partikler og hen imod en mere bæredygtigt transportsektor. I forlængelse af Transport- og Boligminsteriets ladestanderbekendtgørelse ønsker Hvidovre Kommune at understøtte etablering af den nødvendige infrastruktur til elbiler ved at gå forrest på de kommunalt ejede parkeringspladser.