Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen 2021 er en opfølgning på Planstrategi 2019, hvor Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen er beskrevet. Kommuneplanen er således en konkretisering af visionerne og målsætningerne i planstrategien. Kommuneplanen vil udgøre den overordnede og helhedsorienterede planlægning i Hvidovre Kommune for den kommende 12-årige planperiode efter planens endelige vedtagelse, dvs. for perioden 2021 - 2032.

Kommuneplan 2021 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 21. december 2021.

Opbygning

Den digitale kommuneplan består af otte temaer, der indeholder målsætninger, retningslinjer og en redegørelse for det pågældende emne. Desuden består kommuneplanen af rammer for lokalplanlægningen.

Retsvirkninger

Inden for byzone kan Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når der pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter planlovens § 12, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsen inden for byzone modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.