4.3 Bevaringsværdige kulturmiljøer

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Vi vil sikre, at de kulturhistoriske værdier i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer sikres, styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet. Derfor skal de markante rumlige træk og historiske elementer beskrives nøje, så de kan opretholdes og fortsat udgøre visuelle historiske referencer i områderne. Der skal vises hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

Vi vil løbende forbedre de bevaringsværdige sammenhænge. Ved planlægning og enkeltsagsbehandling skal der være generel opmærksomhed på det miljø, projektet indgår i. Hvis miljøet umiddelbart fremstår i en sammenhæng med kulturhistoriske værdier, der vil forringes, skal bevaringsværdierne kortlægges og sikres.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • I de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier sikres, styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet, herunder i forbindelse med byomdannelse og -udvikling. 
  • De bevaringsværdige sammenhænge skal løbende forbedres.

Kort over bevaringsværdige kulturmiljøer

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

4.3.1

De udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer fremgår af kortbilag.

4.3.2

Indenfor udpegede kulturmiljøer må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det indebærer, at områdets kulturværdier forringes. Nybyggeri indenfor udpegede kulturmiljøer skal tilpasses den kulturhistoriske sammenhæng.

4.3.3

Ændringer må dog foretages som led i en forbedring af områdets kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan. Ændringer skal ske i henhold til de bærende fortællinger for det pågældende kulturmiljø.

4.3.4

Tilstanden og arealanvendelsen i udpegede kulturmiljøer må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

4.3.5

Der skal inden for den kommende planperiode foretages en vurdering af, om det gældende plangrundlag for de udpegede kulturmiljøer er tilstrækkeligt til at sikre de bærende bevaringsværdier i området. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det vurderes, om der skal udarbejdes et fornyet plangrundlag.

4.3.6

Inden for udpegede kulturmiljøer skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af kulturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Hvidovre Kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer afspejler kommunens udviklingshistorie med kulturlag, der rækker fra landbrugstiden med gartnerier og landlighed, håndværks- og industrikultur, militæranlæg og haveboliger til almene boligplaner for velfærdssamfundet. 

Læs mere om de udpegede kulturmiljøer (pdf)

Udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer i Hvidovre Kommune sker i samarbejde med Forstadsmuseet med afsæt i KulturMiljø-Metoden der er udviklet af bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen. Metoden håndterer alle former for kulturmiljøer i såvel det åbne land som i bymæssig bebyggelse.

I udpegningen af bevaringsværdige kulturmiljøer er der taget udgangspunkt i de tidligere udpegede kulturarvskvarterer.