2.4 Det gode ældreliv

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Vi arbejder for, at Hvidovre skal være en inkluderende, tryg og tilgængelig by for alle, også når vi bliver ældre. I Hvidovre skal der være mange grunde til at komme ud i byen, der skal være noget at komme efter, noget at se på, steder at gå tur og steder at være sammen med andre på tværs af generationer, køn og etnicitet. De kommende år bliver vi flere ældre borgere i Hvidovre; borgere med vidt forskellige vilkår og behov. Ældrevenlig og demensvenlig indretning af boliger og byrum kan være med til at sikre, at ældre borgere og borgere med demens føler sig inkluderet i byens fællesskaber. Nogen ønsker at blive i deres bolig resten af livet. Nogen ønsker at kunne komme ud af parcelhuset, hvis de kan sikres en mindre velegnet bolig tæt på offentlig transport, mens andre bliver alene og ønsker at søge mod nye fællesskaber.

Der er en forventning om et øget behov for omsorg og pleje. Vi vil være på forkant med denne udvikling.

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Der skal arbejdes målrettet med udviklingen af de nye boligudviklingsområder, så de tilgodeser de forskellige behov fra kommunens ældre borgere. 
  • Der skal laves nye helhedsplaner i dialog med vores almene boligområder som sikrer mere tilgængelige og tidssvarende boliger. 
  • Borgerne skal vejledes og informeres om, hvordan man gør sin eksisterende bolig klar til alderdommen. 
  • Hvidovre Kommune skal hjælpe og understøtte etablering af nye bofællesskaber og boliger for 50+ segmentet.
  • Det fremtidige behov for nye plejeboliger skal dækkes.
  • Vi vil arbejde på en by, hvor byrummene med stier, pladser, beplantning og vand, er bindeleddet mellem mennesker og skaber rum for fællesskab, steder at tage et hvil og hvor de spontane møder mellem mennesker opstår.

Kort over tilbud til ældre

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

2.4.1

Der skal etableres nye plejeboligpladser de kommende år for at imødekomme fremtidige behov bedst muligt.

2.4.2

I planlægningen af kommunens udviklingsområder og ved helhedsplaner for almene boligområder skal der arbejdes med tilgængelighed og indpasses ældreegnede boliger.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

En række politikker er skabt som et fælles fundament for udviklingen. Det drejer sig om Sundheds- og forebyggelsespolitikken, der er beskrevet under emnet Sundhed, Demenshandlingsplanen, Pårørendepolitikken samt Ældre- og Værdighedspolitikken, der kort omtales her. Der er derudover planer om kapacitetsudvidelse på kommunens plejecentre i kommuneplanperioden. 

  • Demenshandlingsplanen udstikker fire overordnede temaer, som danner ramme for udviklingen af området i Hvidovre Kommune frem mod 2025. De fire temaer er: Det demensvenlige Hvidovre, rådgivning og oplysning, kompetenceudvikling samt tilbud på demensområdet. 
  • Pårørendepolitikken er den fælles ramme for samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens personale. Formålet med den er at understøtte en åben dialog og et velfungerende samarbejde mellem de tre parter.  
  • Ældre- og Værdighedspolitikken bygger på de tre værdier: Medmenneskelighed, Tryghed og Værdighed. Med udgangspunkt i de tre værdier beskriver politikken mål for 7 temaer. Fokus i målene er primært på ældre, som har behov for en indsats fra kommunen.   

Du kan læse ovenstående planer og politikker samt kommunens politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Hvidovre Kommunes befolkningsprognose for 2020 – 2030 peger på, at der generelt bliver flere ældre i kommunen.  Langt størstedelen af kommunens boligmasse er realtivt gammel uden fx elevatorer, og mange af boligerne er derfor ikke velegnede til ældre. Det er i særlig grad etageejendommene, der har en lav gennemsnitlig størrelse og en utidssvarende indretning til de ældste.

Det fremgår af beregninger af behovet for plejeboligkapacitet i Hvidovre Kommune, at der fremadrettet vil mangle plejeboliger i Hvidovre. Hertil forventes mindre behov for yderligere plejeboligpladser til den samlede kapacitet som følge af kommende boligudviklingsprojektet Øst for Byvej og flere kommende udviklingsprojekter.  

Indretning af byen har betydning for, hvor meget borgere færdes og opholder sig i byens rum, og dermed for deres fysiske og mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen har udgivet materiale med inspiration og vejledning til udvikling af byen og byrum med henblik til at skabe en brugbar by for seniorer og understøtte det gode ældreliv.

Læs Sundhedsstyrelsens materiale her (nyt vindue)