2.3 Tidssvarende skole, SFO og klub

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Skoler, SFO og klubber er vigtige elementer i børn og unges udvikling. Vi arbejder for, at Hvidovre Kommune skal være børnenes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd.

Skoler, SFO’er og klubber scorer generelt højt i forældretilfredshedsundersøgelserne, også hvad angår de fysiske rammer. Vi vil dog fortsat tilpasse og udvikle de fysiske rammer i forhold til ændrede læringsmiljøer, så vores børn kan få et bedre indeklima og tilegne sig faglige kompetencer og udvikle sociale- og personlige kompetencer. Med nye krav til anderledes undervisningsformer og børn og ungens ændrede samværsformer i fritiden, opstår der ny behov, som vi løbende vil indrette de fysiske rammer efter.

Vi vil løbende tilpasse skoler og klubbers kapacitet, så de lever op til den forventede stigning i elevtallet og følger med boligudviklingen i Hvidovre. Der er i skoleprognosen fra 2020 for den fremtidige skolestruktur, ikke taget højde for evt. større boligbyggerier fx på det nye boligområde øst for Byvej. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

 • De fysiske rammer skal styrke børn og unges lyst til læring, viden og idéudvikling. 
 • Børn og unge skal understøttes til at være hele mennesker gennem udvikling af faglig, social og personlig trivsel i et stærkt og aktivt forældresamarbejde. 
 • Inkluderende fællesskaber og tværgående samarbejde skal inspirere børn og unges dannelse, demokratiske deltagelse og globale engagement. 
 • Skoler og klubbers kapacitet skal leve op til den forventede stigning i elevtallet.

Kort over skoler, SFO og klubber

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

2.3.1 

Skolernes fysiske rammer udvikles og forbedres så de tilpasses det stigende elevtal, så alle skoler bliver tresporede.

2.3.2

Der skal ske en fysisk samling af SFO1 på skolernes matrikler, med henblik på at styrke indskolingsmiljøet. 

2.3.3 

Klubbernes fysiske rammer tilpasses og anvendes, således at det understøtter mulighederne for en øget sammenhæng med skolerne samt et øget medlemstal.

2.3.4

Skolevejen skal indrettes så den er sikker for børn at færdes på alene. Der skal være særligt fokus på bløde trafikanters fortrinsret til vejarealer ved skoler og skoleveje. 

2.3.5 

Afgrænsningen af skoledistrikterne skal revideres så de lever op til den forventede stigning i elevtallet og følger med boligudviklingen i Hvidovre.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2012- 2019 er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i en fælles vision om at uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem. Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken: 

 • Trivsel og sundhed 
 • Udviklingsmuligheder for alle 
 • Parat til fremtiden.  

Du kan læse børne- og ungepolitikken samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Den Faglige Strategi for Center for Skole og Uddannelse, er rammen for arbejdet i skole, SFO og klub. Der er to bærende visioner i strategien: 

 • I fællesskab åbner vi verden for alle børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år. 
 • Vi fremmer børn og unges relationelle og personlige dannelse, læring og trivsel igennem undervisning og aktiviteter i forpligtende (lærings)fællesskaber  

Du kan læse den faglige strategi samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Hvidovre Kommunes befolkningsprognose for 2020 – 2030 peger på, at der sker en stigning i antallet af børn og unge mellem 6 – 16 år, der forventes at give ca. 400 flere folkeskoleelever.

Center for Skole og Uddannelse har identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er: 

 • Med justeringer i distriktsgrænsen forventedes det kommende antal skolebørn i det nye boligprojekt øst for Byvej at kunne rummes på de nærtliggende folkeskoler uden yderligere behov for tilbygning – tværtimod så vil begge skoler blive styrket i den samlede faglige samt økonomiske bæredygtighed. Der vil dog kunne mangle klubpladser i området omkring Avedøre Skole.  
 • Primært Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen i Hvidovre Nord samt Engstrandskolen i Hvidovre syd vil opleve en elevtalsstigning. Det er et opmærksomhedspunkt, som man løbende skal håndtere i forbindelse med den kommende stigning i elevtallet der følger med boligudviklingen i Hvidovre.  
 • Der kommer ca. 400 flere elever frem mod 2030. Dette vil lægge pres på de fysiske rammer i skoler, SFO’er og klubber.  
 • Der vil være en stigning i antallet af elever, der får diagnose 
 • Der kan komme en skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter 
 • Der er en markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen. 

Center for Skole og Uddannelse har på baggrund af ovenstående udfordringer udarbejdet en samlet plan for området, ”Helhedsplanen for Fremtidens skolestruktur”, godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2019. Denne bygger på en overordnet bæredygtig tilgang i forhold til det pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme. Planen skal være med til at sikre skoler af høj faglig kvalitet. Planen indeholder bl.a.: 

 • Alle ni folkeskoler bliver 3-sporede   
 • Løbende ændring af skoledistrikter 
 • Samling af et ungetilbud i Enghøjhuset. Er gennemført og i drift. 
 • Etablering af Hvidovre Heldagsskole (specialskole) på Sønderkærskolen. Er gennemført og i drift. 

På baggrund af arealanalyser af kommunens skoler, vil det være muligt at rumme de forventede flere elever ved at udvide alle kommunens ni folkeskoler til tre spor. Dette betyder, at Præstemoseskolen udvides med ét spor, samt at der er foretaget justeringer af funktionerne på Engstrandskolen, så 10. klassecenteret er flyttet til Enghøjhuset.

Ved fastholdelse ni selvstændige folkeskoler i Hvidovre, vil der fremadrettet være behov for løbende distriktsændringer. Dette for fremadrettet at sikre bæredygtige skoler, for så vidt angår størrelse og elevsammensætning. 

Samling af ungetilbud i Enghøjhuset 

Der etableres et samlet ungetilbud for Hvidovres unge, bestående af 10. klassecenter, Ungdomsskolen, Ungekontakten og den kommunale ungeindsats med uddannelsesvejledning i Enghøjhuset. Ligeledes etableres et lokal STU-tilbud. Derved er der mulighed for at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø til gavn for elever i både Ungdomsskolen, 10. klasse og STU. 

Specialskole, Hvidovre Heldagsskole, på Sønderkærskolen 

Kommunens specialskole, Sporet har elever på alle klassetrin og er i dag placeret i Enghøjhuset. Tilbuddet sammenlægges med eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen. Ved at samle tilbuddene skabes der et stærkere fagligt miljø for medarbejderne, som højner kvaliteten og understøtter udviklingen af målrettede undervisningstilbud for elevgruppen. 
Udvidelsen af kommunens specialskole gør det bl.a. muligt at udvikle fleksible tilbud, hvor læringsmiljøet i endnu højere grad, tilpasses det enkelte barn. Ligeledes styrkes inklusionsarbejdet ved, at der i højere grad kan allokeres midler til at understøtte elever i overgangsforløb til kommunes almene skoler. 

Fysisk samling af SFO

SFO er inddelt i tre aldersgrupper; SFO 1, 2 og 3. SFO1 er gruppen med de yngste børn, som ikke skal bevæge sig for langt væk fra skolen af hensyn til trafiksikkerhed, ligesom der er særligt fokus på at styrke indskolingsmiljøet for denne aldersgruppe.