7.4 Risikovirksomheder

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Erhvervsområdet Avedøre Holme har en størrelse og beliggenhed, der gør det muligt at lokalisere risikovirksomheder. Af de ca. 150 risikovirksomheder i Danmark ligger der tre på Avedøre Holme.

Vi skal sikre risikofølsom arealanvendelse i området omkring risikovirksomhederne. Her tænkes f.eks. på offentlige arealer, rekreative områder, områder, som pga. deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker såsom hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, som er svære at evakuere.

På Avedøre Holme opholder der sig særligt mange mennesker i kontorhuset Copenhagen Business Park og på erhvervsskolen Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) på Stamholmen. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Eventuelle nye risikovirksomheder på Avedøre Holme skal placeres i området med god afstand til funktionerne med mange ansatte og studerende nord for Stamholmen.

Kort over risikovirksomheder

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

7.4.1

For alle risikovirksomheder skal der fastlægges sikkerhedszoner og planlægningszoner:

Sikkerhedszonen udgør det areal omkring virksomheden, hvor konkrete risikoberegninger har vist, at risikoen for at dø som følge af et uheld på virksomheden er uacceptabel. Inden for sikkerhedszonerne må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom arealanvendelse som f.eks. boliger, institutioner, butikker, hoteller, eller steder, hvor der opholder sig mange mennesker.

Der gælder en 500 m planlægningsafstand omkring risikovirksomheder. Inden for planlægningszonerne må der som udgangspunkt ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation, f.eks. hospitaler og bygninger, som huser redningsberedskabet. Inden for planlægningszonerne kan der planlægges for erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer, ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. 

7.4.2

Nye risikovirksomheder i erhvervsområdet Avedøre Holme skal placeres i den sydøstlige del af området således, at der ikke sker en udvidelse af den eksisterende planlægningszone. Placeringen af nye risikovirksomheder skal derfor placeres øst for Industriholmen og mindst 500 m syd for Stamholmen.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer mere en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. Hvor meget, virksomheden skal opbevare for at blive en risikovirksomhed, er afhængig af, hvilke stoffer de har.

På risikovirksomheder vil der forekomme farlige stoffer i så store mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle ske et uheld. Derfor må risikovirksomheder ikke etableres og eksisterende risikovirksomheder ikke udvides, medmindre risikomyndighederne konkret vurderer, at risikoforholdene er acceptable.

For alle risikovirksomheder skal der fastlægges sikkerhedszoner og planlægningszoner. Arealanvendelsen inden for zonerne er angivet under retningslinjer.

I Hvidovre er der på Avedøre Holme tre eksisterende risikovirksomheder. De er alle omfattet af et listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, der gør Miljøstyrelsen til deres risikomyndighed. Derfor er det også Miljøstyrelsen, der har fastlagt deres planlægningszone og sikkerhedszone. De tre virksomheder er: 

  • Avedøreværket på Hammerholmen 50 
  • Syntese på Industriholmen 13
  • NTG Terminals på Hammerholmen 47 

Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomhed, at planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan. Det gælder for arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en virksomhed. For denne bestemmelse skal sikre, at planlægningen er velovervejet tæt ved risikovirksomhed. De beregnede planlægningszoner benytters ved en eventuel samfundsmæssig risikovurdering.

Ved nye risikovirksomheder, som endnu ikke har fået accept af sikkerhedsforholdene, er der kun udlagt 500 m zonen omkring virksomheden. Før der kan laves ændringer i arealanvendelse inden for zonen, skal der foretages en konkret vurdering af, om risikoforholdene vil være acceptable.