7.3 Områder til produktionsvirksomheder - Avedøre Holme

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Avedøre Holme er ikke alene Hvidovres største, men også et af landets største erhvervsområder.

Kommunalbestyrelsens vision for Avedøre Holme 2035 er, at Avedøre Holme skal være Hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder, der til fulde udnytter potentialerne ved den centrale beliggenhed i Greater Copenhagen.

Vi vil på Avedøre Holme være med til at skabe forudsætningerne for en tæt integration mellem virksomhederne, hvor de udnytter hinandens ressourcer i symbioser og klynger herunder inden for energi og ressourcegenanvendelse. Det skal være et sted for nye synergier, fx når ny viden og innovativt iværksætteri møder de eksisterende virksomheder.

Derfor ønsker vi at skabe mulighed for at etablere et udviklingscenter på Avedøre Holme. Her skal de lokale virksomheder og vidensinstitutionerne have et sted, hvor man kan samarbejde om produktudvikling. Udviklingscenteret vil være vigtigt i understøttelsen af de lokale produktionsvirksomheders vækst og udvikling, men også give vidensinstitutionerne nogle fysiske rammer, de ikke råder over i deres forskellige campus. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

 • I år 2035 skal Avedøre Holme være Hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder.  
 • Avedøre Holme skal rumme en stor diversitet af virksomheder både i forhold til størrelser og brancher, men skal især være kendetegnet ved at være hjemsted for virksomheder, der er specialiseret inden for bæredygtig energi og ressourcegenanvendelse, højt specialiseret fødevareproduktion, pharma-­ og medicoproduktion, transport­ og logistikvirksomheder. 
 • Avedøre Holme skal bygge på en tæt integration mellem virksomhederne, hvor de udnytter hinandens ressourcer i symbioser og klynger. 
 • Der skal etableres et udviklingscenter, der kan danne ramme for samarbejde om produktionsudvikling mellem områdets virksomheder og vidensinstitutioner i regionen.

Kort over områder til produktionsvirksomheder

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

7.3.1 

Inden for selve erhvervsområdet på Avedøre Holme må der alene planlægges for produktionsvirksomheder, som er omfattet af Statens definitionen for produktionsvirksomheder, samt transport- og logistikvirksomheder. Desuden skal det sikres, at eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og eksisterende transport- og logistikvirksomheder kan fastholde deres aktiviteter. 

7.3.2 

Uanset retningslinje 7.3.1 må der på Avedøre Holme planlægges for etablering af et udviklingscenter på op til 5.000 m2 etageareal, der kan danne ramme for samarbejde om produktionsudvikling mellem virksomheder og vidensinstitutioner. I udviklingscentret skal virksomheder kunne udvikle og teste nye produkter, teknologier og produktionsmetoder i samarbejde med regionens vidensinstitutioner. Der må indrettes laboratorier, værksteder, haller mv. samt mødefaciliteter, som områdets virksomheder kan benyttes sig af.  

7.3.3

Der udlægges et konsekvensområde på 500 meter omkring det udpegede erhvervsområde til produktionserhverv på Avedøre Holme.

7.3.4

Inden for det nævnte konsekvensområde forudsætter en ændret arealanvendelse til boligformål, institutioner, rekreative områder eller andre forureningsfølsomme arealanvendelser, at der etableres afværgeforanstaltninger i forhold til støj, lugt, støv og anden luftforurening fra produktionsvirksomhederne.

På baggrund af de nødvendige miljøundersøgelser fastlægges de konkrete bestemmelser for afværgeforanstaltninger i den enkelte lokalplan.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Avedøre Holme er Danmarks største industriområde, indvundet mellem 1957 og 1966 i et lavvandet vådområde i storbyens udkant. Formålet var at samle de industrivirksomheder, som var uønskede tæt på beboelse og grønne områder. Desuden var der et stort behov hos industrien om at få store, centralt beliggende grunde, hvor der var plads til at bygge i ét plan. Herved kunne råstofferne komme ind i den ene ende og de færdige produkter ud i den anden i stedet for at have produktionen fordelt på flere etager.

Med sine over 313 ha udgør erhvervsområdet ca. 1/7 af kommunens samlede areal.

Senere udbyggedes området mod syd med store offentlige værker, der også havde behov for afstand til boligbebyggelse.  Renseanlæg, losseplads og kraftvarmeværk. Området består af grunde med meget forskellig størrelse - mellem 3.000 og 157.000 m2, hvilket har været med til at afgøre, hvordan området har udviklet sig. De små grunde ejes fortrinsvis af den enkelte virksomhed selv, hvorimod de store grunde enten benyttes af meget store virksomheder (transport og industri) eller af mange mindre lejere.

Avedøre Holme rummer i dag en stor diversitet af virksomheder både i forhold til størrelser og brancher og kan rumme produktionsvirksomheder, logistikvirksomheder og mange andre lignende erhverv. Der er plads til store og små virksomheder, virksomheder der har brug for afstand til miljøfølsomme naboer – herunder virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB), virksomheder, der stiller krav til rene omgivelser og virksomheder, der primært har brug for lagerkapacitet.

Centralt beliggende mellem industriområdet og motorvejen ligger der et lokalcenter med et stort kontorhus og en tankstation. Der er begrænsede byggemuligheder i lokalcentret, men den gældende lokalplan giver mulighed for at indpasse yderligere servicefunktioner som detailhandel, hotel, restaurant og et mindre kontorareal i centerområdet med henblik på at servicere alle virksomhederne på Avedøre Holme.

Blandt de dominerende brancher i området er industri, byggeri- og anlægsvirksomhed, handel (engros og web), lager, samt transport og logistik.

På tværs af virksomhederne er der ønske om industrielle symbioser indenfor f.eks. produktion og forsyning af varme og køling og udveksling af energiressourcer. Det kan være affald fra en virksomhed, der udnyttes som en råvare i en anden virksomhed.

Med udgangspunkt i en ny lokalplan for Avedøre Holme har kommunen blandt andet i samarbejde med områdets grundejerforening aftalt at forskønne og modernisere Avedøre Holme blandt andet med initiativer, som skal forbedre forholdene for cyklister og med test af nye løsninger inden for områder som mobilitet, cirkulær økonomi og industrisymbioser.

Lokalplanen skal også give mulighed for at opføre mere bebyggelse på ejendommene, herunder i form af højere bygninger end hidtil tilladt. Bygningshøjden skal dog tage hensyn til beliggenheden ved kysten i Kalveboderne og de rekreative områder ved Brøndby Havnevej og Strandparken.

Endelig skal lokalplanen give mulighed for, at der kan etableres et udviklingscenter, der kan danne rammen for et samarbejde om produktionsudvikling mellem områdets virksomheder og vidensinstitutioner i regionen. 

I Hvidovre er det alene erhvervsområdet Avedøre Holme, der er udpeget til produktionsvirksomheder mv. Baggrunden er et krav om dette i landsplandirektivet Fingerplan 2019.  

Efter planloven skal kommunen udpege de erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og dermed friholdes for anden anvendelse, som ikke har tilknytning til disse. 

Ved produktionsvirksomheder har Staten defineret dette til at være: 

 • Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen     
 • Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
 • Virksomheder, der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som efterfølgende udskilles i særskilte branchebekendtgørelser
 • Virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug
 • Transport- og logistikvirksomheder. 

Mindre værksteder og lagervirksomheder er ikke omfattet af definitionen af produktionsvirksomheder. Det betyder, at der ikke fremover kan etableres nye bygninger til disse virksomhedstyper på Avedøre Holme. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil efter vedtagelsen af den kommende lokalplan. 

Med transport- og logistikvirksomheder menes virksomheder, hvis udviklingsmuligheder er afhængige af god tilgængelighed til det overordnede vejnet, og som primært genererer godstransporter, der så vidt muligt skal ledes uden om bymæssige bebyggelse. Der er samtidigt tale om virksomheder med behov for bygninger til lager, oplagsplads, rangerområder m.v., som gør dem pladskrævende. Når man ser på den samlede liste over transport- og logistikvirksomheder, der er af national interesse, så er transport- og logistikvirksomheder defineret som værende registreret på følgende branchekoder i cvr-registret: 

 • 522920 Speditører  
 • 494100 Vejgodstransport
 • 492200 Godstransport med tog og 
 • 522400 Godshåndtering.  

Virksomhederne på listen med disse branchekoder er vognmandsvirksomheder, affaldshåndtering, fragtmænd, materieludlejning (fx udlejning af kranbiler, lastbiler mv), containervirksomheder, container- og godsterminaler, speditører og lignende. Det er altså altovervejende meget ”traditionelle” transport- og logistikvirksomheder, der er afhængige af en god tilgængelighed til vejnettet.

Eksempelvis datacentre er en virksomhedstype, der ikke falder inden for definitionen af transport- og logistikvirksomheder uanset, at man opbevarer data og ”transporterer” disse over internettet.

Fingerplan 2019 stiller krav om, at eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) i miljøklasse 6 og 7 på Avedøre Holme kan fastholde deres aktiviteter.

Ved opgørelsen i 2018 over eksisterende VSB-virksomheder var der følgende inden for erhvervsområdet:

 • Industriholmen 27 – GH Leasing A/S – miljøklasse 6
 • Stamholmen 51 – Unicon A/S – miljøklasse 6
 • Stamholmen 53 – AKS Holding – miljøklasse 6
 • Industriholmen 13 – Syntese A/S – miljøklasse 7
 • Jernholmen 1-27 – Chr. Hansen A/S – miljøklasse 7
 • Kanalholmen 8 – Gea Pharmaceutical A/S – miljøklasse 7

Kommunen skal udover at udarbejde retningslinjer i kommuneplanen for erhvervsområder til produktionsvirksomheder også udarbejde retningslinjer for konsekvensområder omkring erhvervsområder, hvor der kan stilles krav til f.eks. afværgeforanstaltninger, hvis der sker en ændret arealanvendelse.

Konsekvensområder er en form for opmærksomhedszone, hvor der i planlægningen skal tages hensyn til produktionsvirksomhederne for at undgå miljøkonflikter i forhold til støj-, lugt-, støv- og anden luftforurening. Konsekvensområder har ikke umiddelbare konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse.

I Kommuneplan 2021 er der udpeget et konsekvensområde på 500 m omkring området til produktionsvirksomheder på Avedøre Holme. Hvis der er planer om at ændre arealanvendelsen til forureningsfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet, skal der ske en konkret vurdering af behovet for afværgeforanstaltninger, så ændringen af anvendelsen ikke medfører skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne på Avedøre Holme. Alt med henblik på, at virksomhedernes udviklingsmuligheder ikke begrænses