7.1 Erhvervsområder

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Med erhvervsområder menes områder, hvor der primært er industrier, værksteder, lager- og transportvirksomheder.

Hvidovre har altid haft rum til forskellige typer erhverv. Lige fra den lille lokale håndværksvirksomhed til den store internationale produktionsvirksomhed. I de kommende år vil vi intensivere satsningen på erhvervslivet – ikke mindst med den videre udvikling af Avedøre Holme og etableringen af de ni nye øer, Holmene. Målet er at sikre rammer om virksomhedernes udvikling og vækst og at fastholde og tiltrække attraktive arbejdspladser til gavn for hele regionen.

Avedøre Holme er af stor regional betydning, og i den seneste Fingerplan har staten udpeget området til produktionserhverv, sådan at der også i fremtiden sikres produktionsarbejdspladser i hovedstaden. Derfor skal vi forbeholde området til virksomheder inden for produktion, transport og logistik.

Hvidovre er en del at det ambitiøse klimapartnerskab DK2020, hvor målsætningen er være klimaneutral inden 2050. Derfor ønsker vi at styrke virksomhedernes engagement i og muligheder for grøn omstilling og for at indgå i grønne samarbejder og symbioser virksomhederne i mellem. Det kan fx være i et udviklingsmiljø på Avedøre Holme.

Etableringen af Holmene vil være et væsentligt bidrag til at styrke denne udvikling, og det nye erhvervsområde syd for Avedøre Holme vil blive en grøn vækstmotor for hele landet. Som Nordeuropas største grønne erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger vil Holmene styrke Danmarks internationale konkurrenceevne, skabe investeringer og sikre højt kvalificeret arbejdskraft.

Hvidovre har også flere mindre, ældre erhvervsområder, som i dag er omkranset af boligområder. Deres beliggenhed og alder kalder på fornyelse og en omdannelse, der gør det muligt at integrere områderne bedre i den øvrige del af byområdet.

Derfor vil kommunalbestyrelsen over tid omdanne de to erhvervsområder ved Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard og ved Tårnfalkevej/Strandskadevej til blandede byområder. Når produktionsvirksomhederne i disse områder udfases, bliver der mulighed for at opføre nye boligbebyggelser, og der vil blive skabt plads til forskellige offentlige formål og ikke-generende erhverv.  

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Vi vil sikre rammer, der understøtter virksomhedernes udvikling og vækst, og derigennem fastholder og tiltrækker attraktive arbejdspladser til gavn for hele regionen. 
 • Vi vil tiltrække dynamiske og udviklingsorienterede virksomheder, der kan få gavn af samarbejde og synergier i vores erhvervsområder. 
 • Avedøre Holme skal kunne videreudvikles som et moderne erhvervsområde med produktionserhverv, transport og logistik. 
 • Holmene skal anlægges med henblik på at skabe Nordeuropas største grønne erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger. 
 • I de to erhvervsområder ved Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard og ved Tårnfalkevej/Strandskadevej skal virksomhederne gradvist udfases med henblik på at omdanne områderne til blandede byområder uden produktionserhverv.

Kort over erhvervsområder

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

7.1.1 

I erhvervsområderne kan der etableres virksomheder inden for industri- og fremstillingserhverv, engroshandel, lagervirksomhed, transport og logistik, forretningsservice og administration. I de udlagte erhvervsområder kan der desuden etableres uddannelsesinstitutioner/virksomheder i erhvervsmæssigt øjemed. 

7.1.2 

Kontorbyggeri under 1.500 m² bruttoetageareal kan placeres i alle erhvervsområderne. Kontorbyggeri over 1.500 m² bruttoetageareal skal som udgangspunkt placeres inden for de stationsnære kerneområder. 

7.1.3 

Såfremt der ønskes en placering af kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal uden for de stationsnære kerneområder, men inden for de stationsnære områder, skal der skal i lokalplanlægningen redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i de stationsnære kerneområder. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som fx direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv. 
Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, hvis én af følgende situationer gør sig gældende:  

 • Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde (600 m) i den pågældende egn (dvs. inklusive ved stationer i nabokommuner på samme banestrækning) 
 • Eller kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: højst 1 parkeringsplads pr. 75 m2 etageareal erhvervsbyggeri 
 • Eller det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før den 1. januar 2007.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre har en unik placering i hovedstadsområdet. For erhvervslivet er nærheden til Københavns City, universiteterne og forskningsmiljøer, lufthavnen, Øresundsbroen og den gode motorvejsadgang til både til de europæiske og det skandinaviske marked styrker, som giver åbenlyse muligheder for udvikling og vækst. Det er tilsammen et godt udgangspunkt for kommunalbestyrelsens ambition om at sikre dynamik, vækst og arbejdspladser.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen bidrager til at gøre Greater Copenhagen til en konkurrencedygtig metropol med bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og gode vilkår for virksomheder og indbyggere.

Virksomhederne skal have gode rammer og vilkår for at drive og udvikle deres forretning, og der skal være plads til nytænkning og udfoldelse.

Kommunalbestyrelsen har erhvervspolitiske mål om, at erhvervsområderne også i fremtiden vil tilbyde erhvervslivet fysiske rammer, der matcher fremtidens krav og behov. Det gælder både forholdene i det enkelte erhvervsområde og adgangen dertil.

Bedre fremkommelighed og en velfungerende infrastruktur, der også giver mulighed for grøn og mere klimavenlig transport, er en forudsætning for fremtidssikring af erhvervsområderne. For at opnå dette kræves der store investeringer og en fælles indsats fra kommune, stat og erhvervsliv.

En grønnere og smartere mobilitetsplanlægning hos virksomheder og kommunen med flere cyklister, mere samkørsel, flere passagerer i den kollektive transport og en grønnere varetransport vil også give en lavere CO2-udledning og gøre den oplevede trængsel mindre.

Avedøre Holme bliver porten til et af fremtidens største og mest grønne og innovative erhvervsområder og det er kommunens ambition at Holmenes unikke placering udnyttes til at tiltrække udenlandske grønne investeringer og at skabe grobund for virksomhedssymbioser. Og det er ambitionen at Avedøre Holme også indgår som aktiv part i denne udvikling.

Holmene skal blive et hjemsted for bæredygtig produktion og udvikling og brug af den nyeste teknologi som base for fremtidens virksomhedsklynger og omkranset af bynær natur og rekreative muligheder.  

Nogle af kommunens mindre og ældre erhvervsområder, som ligger omgivet af boliger eller offentlige institutioner, skal på sigt omdannes og ændre anvendelse til ikke-generende erhverv, boliger og offentlige funktioner.

Det er indeholdt i Kommuneplan 2021, at de to erhvervsområder ved Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard og ved Tårnfalkevej/Strandskadevej over tid skal nedlægges som egentlige erhvervsområder med værksteder og industri. I stedet skal områderne omdannes til blandede byområder, der domineres af boliger og forskellige offentlige formål, men hvor der også bliver mulighed for at indpasse ikke-generende erhverv. Undersøgelserne af hvordan byomdannelsen kan realiseres, vil også skulle tage stilling til, hvordan virksomhedernes interesser varetages. Når de konkrete omdannelsesprojekter igangsættes, vil berørte virksomheder indgå i en inddragelsesproces så de bliver hørt og forstået.

For begge erhvervsområder gælder at de nuværende virksomheder, der er i områderne, vil skulle finde anden egnet placering. Produktionsvirksomhederne og virksomheder inden for transport og logistik vil kunne relokaliseres fx på Avedøre Holme. Mindre håndværks- og lagervirksomheder, der ikke er produktionsvirksomheder efter Statens definition, vil kunne relokaliseres i de resterende erhvervsområder i Hvidovre, hvis der er ledige ejendomme i disse.

Håndværksfagene er vigtige til betjening af storbyens borgere og virksomheder. Det skal derfor sikres i kommune- og lokalplanlægningen, at der er mulighed for at fastholde og tiltrække håndværksvirksomheder i kommunens resterende, mindre erhvervsområder langs Gammel Køge Landevej vest for Avedøre Havnevej, ved Immerkær, ved Vojensvej og ved Brostykkevej/Arnold Nielsens Boulevard.

I området Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard er der i februar 2021 identificeret 349 aktive virksomheder, der er registreret som anpartsselskab, aktieselskab eller iværksætterselskab. Af disse er 264 liberalt erhverv/kontor. De resterende virksomheder kan groft inddeles således:

 

Virksomhedstype

Antal

Auto (bilsalg/værksted)

16

Håndværkerfirmaer (entreprenører, el-, tømrer-, murer-, VVS- maler og glarmestervirksomhed)

36

Rengøring

7

Jern og metal-virksomhed

10

Grafisk virksomhed

4

Andet (fremstilling af øl, engroshandel, kunsthåndværk mv.)

12

 

Af disse virksomhedstyper vil jern- og metalvirksomhederne samt enkelte under ”andet” have mulighed for at flytte til Avedøre Holme. De øvrige virksomheder, der ikke kan ligge sammen med boliger, skal forventeligt relokaliseres i andre erhvervsområder.

I området Tårnfalkevej/Strandskadevej er der i februar 2021 identificeret 99 aktive virksomheder, der er registreret som anpartsselskab, aktieselskab eller iværksætterselskab. Af disse er 55 liberalt erhverv/kontor. De resterende virksomheder kan groft inddeles således:

 

Virksomhedstype

Antal

Auto (bilsalg/værksted)

8

Håndværkerfirmaer (el-tømrer/snedker-, murer-, anlægsgartner og VVS-virksomhed)

9

Rengøring

3

Jern og metal-virksomhed

7

Stillads

2

Transport og flyttevirksomhed

3

Andet (Kloakservice, engroshandel, kunsthåndværk mv.)

12

 

Af disse virksomhedstyper vil jern- og metalvirksomhederne samt enkelte under ”andet” have mulighed for at flytte til Avedøre Holme. De øvrige virksomheder, der ikke kan ligge sammen med boliger, skal forventeligt relokaliseres i andre erhvervsområder.

Området, der er på 15,7 ha, er oprindeligt et gammelt håndværks- og industriområde etableret efter 2. Verdenskrig. Områdets anvendelse er i dag meget bred med blandet erhverv uden beboelse. Området har været gennem en delvis fornyelse, og der er derfor både ældre og nyere bygninger. Blandt de private virksomheder er der mange helt små iværksættervirksomheder, men der er også både nye og gamle, veletablerede virksomheder.

Området afgrænses af Avedøre Havnevej, Høvedstensvej, Bibliotekvej og kommunens materielgård. Området indeholder offentlig administration og teater, genbrugshal, privatskole, teltfirma, opmagasineringsvirksomhed, autohus med synshal, engroshandel, bilsalg, metalværksted, konsulentvirksomheder, håndværksvirksomheder, autoværksteder, software- og computervirksomheder, hørecenter, mikrobryggeri, vinsalg og trykkeri.

Da området grænser op til beboelse, rummer området i dag erhverv, der kan forårsage gener for denne støjfølsomme anvendelse. Der er således også særlige problemer med tung transport i dele af området, idet trafikken blandt andet føres lige forbi en skole. Dette vil kunne reduceres ved omdannelse til blandet byområde.

Erhvervsområdet, der er på ca. 7,3 ha, afgrænses af Gammel Køge Landevej mod nord og Mågevej mod syd.

Ved Tårnfalkevej benyttes området til autoreparation, håndværkere, engrosvirksomhed. Det sydlige område langs Søvangsvej og Strandskadevej til Mågevej består dels af en moderne erhvervsbygning med flere erhvervslejemål fx produktion af reklamer, engroshandel og lagervirksomheder samt en del ældre produktionsejendomme. I dag er der fortsat produktion, et stilladsfirma, håndværkergård og autoværksted samt tank- og maskintransport.

En del af erhvervsområdet er omfattet af beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Batteriet. Erhvervsområdet grænser op til et plejecenter og et parcelhuskvarter, så området rummer i dag erhverv, der kan medføre gener for omgivelserne. Dette vil over tid blive afhjulpet ved omdannelse til blandet byområde.

Erhvervsområdet, der ligger på den sydlige side af Gammel Køge Landevej på strækningen mellem Avedøre Havnevej og Torndalsvej, er på ca. 4,1 ha. Området var oprindeligt udstykket som smalle strandenge langs hovedvejen mellem Køge og København. Da strandengene begyndte at blive udstykket og bebygget med parcelhuse i første halvdel af 1900-tallet, blev ejendomsstrukturen med de små grunde fastholdt. Flere af ejendommene med facade direkte ud til indfaldsvejen blev bebygget med mindre erhvervsvirksomheder, undertiden med en tilknyttet bolig.

Bebyggelsen består i dag af erhvervsbygninger i 1-2 etager og tidligere enfamiliehuse, der er blevet ombygget til erhvervsformål.

Området er kendetegnet ved mange bilforhandlere med både nye og brugte biler, autoværksteder, dækservice og bilsyn. Der er derfor meget oplag af biler både på virksomhedernes ejendomme og langs kørebanen. Området indeholder desuden en planteskole og et byggemarked i erhvervsområdet.

De gældende lokalplaner fastlægger anvendelsen til mindre lager- og værkstedsvirksomheder henholdsvis til byggemarked.

Mod syd støder erhvervsområdet op til et større parcelhusområde samt erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej.

Området er et blandet bolig- og erhvervsområde på 0,9 ha. Området rummer syv mindre erhvervsejendomme, hvoraf et par stykker er med privat beboelse. De syv ejendomme anvendes af virksomheder indenfor sikkerhedssoftware og salg af computere, håndværksvirksomheder, rengøringsselskab, autoværksted og pladeværksted.

Området har hidtil også rummet ejendommen på Immerkær 42, der anvendes til kontorer mv. for et fagforbund. Med Kommuneplan 2021 udgår denne ejendom af erhvervsområdet og udlægges til boligformål i tilknytning til ejendommene på Svend Aagesens Allé 10.

Erhvervsområdet er omgivet af daginstitutioner, villaer og jernbane.   

Langs Vojensvej ligger to mindre erhvervsområder på i alt ca. 1,1 ha. Områderne rummer ældre industriejendomme med mindre erhvervslejemål, der til dels er omdannet til kontor- og serviceerhverv. Nærmest Hvidovrevej er der cykelbutik samt en større erhvervsejendom som benyttes af autoforhandler, et firma med softwareløsninger samt et firma med nethandel. På Vojensvej 31 ligger en autohandler med autoværksted.  

Dette ældre erhvervsområde består dels af nogle ejendomme på Arnold Nielsens Boulevard 126-144 afgrænset af Brostykkevej og Avedøre Havnevej og dels af ejendomme på Arnold Nielsens Boulevard 179-181 fra hjørnegrunden til Brostykkevej 176. Området er på ca. 1,7 ha.

På vestsiden af Arnold Nielsens Boulevard er nogle af erhvervsejendommene istandsatte og andre er ikke. Blandt virksomhederne her er fitnesscenter, engroshandel med Tøj, salg af vinduer, flere konsulentvirksomheder og håndværksvirksomhed.

På østsiden af Arnold Nielsens Boulevard fra Brostykkevej findes en brugtvognsforhandler og autoværksted samt to mindre ældre ejendomme, hvoraf den ene huser en broderivirksomhed.

Arbejdspladsernes fordeling i Hvidovre 

 

Antal beskæftigede i områder i Hvidovre

Antal ansatte 2014

Antal ansatte 2015

Antal ansatte 2016

Antal ansatte 2017

 

 

 

Antal ansatte 2018

 

 

 

Antal Ansatte

2019

Avedøre Holme

10.156

10.945

11.736

11.919

 

12.363

 

12.386

Avedørelejren

301

318

256

243

 

254

 

247

Gungevej/Høvedstensvej/ Arnold Nielsens Boulev.

510

525

532

583

 

629

 

679

Hvidovre Hospital

4.308

4.359

4.363

4.264

 

4.296

 

4.341

ØvrigeHvidovre Kommune

10.646

11.115

11.903

11.413

 

11.086

 

12.116

Ukendt

1.345

1.023

695

508

 

1.110

 

659

Total

27.266

28.285

29.485

28.986

 

29.801

 

30.474

Danmarks Statistik særkørsel marts 2021
Avedøre Holme udgør sammen med Hvidovre Hospital suverænt de områder i Hvidovre, hvor der er flest beskæftigede. Den store gruppe af “øvrige” omfatter især de ansatte i butikkerne, kommunens ansatte, rigspolitiet samt beskæftigede, der arbejder fra privatadressen.   

Antal virksomheder i Hvidovre fordelt på brancher

Primo 2015

Primo 2016

Primo 2017

Primo 2018

Primo 2019

Primo 2020

Primo 2021

udvikling 2015-2021 i antal og procent

Bygge og anlæg

502

516

544

559

568

578

605

21 %

Handel

757

792

835

786

757

770

794

5 %

Hoteller og restauranter

138

147

168

189

182

194

191

38 %

Industri

206

209

206

218

219

205

209

1 %

Penge og finans

320

355

420

524

571

649

899

181 %

Rengøring og anden operationel service

360

360

407

391

387

381

437

21 %

Transport

256

262

290

317

395

390

387

51 %

Vidensservice

741

818

844

862

884

888

967

30 %

Total

3280

3459

3714

3846

3963

4055

4489

37 %

Øvrige

1835

1975

2061

2083

2073

2018

1920

5 %

Totalt antal CVR-numre

5115

5434

5775

5929

6036

6073

6409

25 %

Bisnode marts 2021
Note:Samme virksomhed kan have flere CVR-numre fx et for ejendommen, et for holdingselskab, et for udlejning og et for salg.   
I Hvidovre er de dominerende private brancher oplistet ovenfor. Opgørelsen viser antallet af CVR registrerede virksomheder indenfor de enkelte brancher. 
Fra 2015 til 2021 oplevede branchen Penge og Finans en stigning på 181 %. Ved et kig på underbrancherne viser det sig, at den store stigning er sket på antallet af holdingselskaber og investeringsselskaber.  
Transportbranchen havde den næststørste stigning. Heraf skyldes størstedelen af stigningen private taxivognmænd, som i perioden 2015 til 2019 steg fra 70 virksomheder til 191 virksomheder. Frem til 2021 er antallet af taxichauffører faldet til 162. Stigningen er bl.a. påvirket af en ny taxilovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2018, som øgede antallet af tilladelser til taxikørsel. 
De mange beskæftigede under “hoteller og restauranter” dækker også over private kantiner og catering.

 

Bolig -arbejdsstedsbalancen i Hvidovre 

 

2016

2017

2018

 

2019

Antalindpendleretil Hvidovre

22.510

22.238

22.927

 

23.538

Antal Hvidovreborgere beskæftigede i kommunen

6.975

6.748

6.874

 

6.936

Antaludpendlerefra Hvidovre

19.211

19.604

19.807

 

19.990

Danmarks Statistik. Marts 2021.

 

Hvidovre deltager i flere erhvervssamarbejder herunder: 

 • Greater Copenhagen   
  Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden og de tilhørende 85 kommuner. Samarbejdet har til formål at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionernes 4,3 mio. indbyggere.
 • Erhvervshus Hovedstaden
  Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub) er hovedstadskommunernes fælles rådgivningstilbud til virksomhederne. Copenhagen Business Hub tilbyder hjælp til vækst og udvikling til alle virksomheder uanset størrelse, branche og udfordringer. Erhvervshus Hovedstaden koordinerer også kommunernes og de øvrige erhvervsfremmeorganisationers fæles input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som udstikker retningslinjer for hele landets erhvervsfremme indsats ligesom de godkender ansøgninger til Danmarks EU-strukturfondsmidler.
 • Gate 21
  Hvidovre er partner i Gate21 som er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for grøn omstilling. Partnerne består af regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen. Finansieringen i projekterne kommer fra bl.a. EU eller statslige ordninger.  Gate 21´s udviklingsprojekter gennemføres som living-labs, test og demonstration. Hvidovre deltager i flere projekter bl.a. om grøn omstilling i virksomhederne og bæredygtig mobilitet på Avedøre Holme.