3.4 Kolonihaver

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Kolonihaver er et godt fritidstilbud til de borgere i Hvidovre, som bor i etageboliger.

I Hvidovre er der udlagt fire områder med varige kolonihaver, nemlig Præstemosen, Kettehøj og Kettehøj II samt Dahlia. Disse kolonihaveområder er gennem lokalplanlægning blevet sikret som fristeder og åndehuller tæt på storbyens midte.

På baggrund af det eksisterende omfang af kolonihaver og de begrænsede ledige arealer, vurderes der ikke at være planmæssigt grundlag for at udlægge yderligere arealer til formålet.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • De eksisterende, varige kolonihaveområder skal fastholdes som rekreative områder til gavn for storbyens beboere.
  • Der skal ikke planlægges for nye kolonihaveområder i Hvidovre.

Kort over kolonihaver

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

3.4.1

Der udlægges ikke yderligere arealer til kolonihaver i planperioden.

3.4.2

I eksisterende kolonihaver må der på hvert havelod maksimalt opføres 57 m2 bebygget areal til beboelse (kolonihavehus), samt maksimalt 30 m2 bebygget areal til åbne terrasseoverdækninger, udhuse, legehuse, drivhuse og lignende.

3.4.3

Kolonihaver må ikke benyttes til beboelse i perioden 1. oktober – 31. marts.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Der findes i alt 685 kolonihaver i kommunen. Heraf er de 385 kolonihaver varige, og de resterende 300 ikke-varige i kolonihavelovens forstand. Haverne fordeler sig således:

Præstemosen

145 varige haver

150 ikke-varige haver

Kettehøj I

45 varige haver

 

Kettehøj II

83 varige haver

 

Dahlia

112 varige haver

 

Svarø

 

137 ikke-varige haver

Kystengen

 

13 ikke-varige haver


Der er således tre områder, hvori der ligger ikke-varige kolonihaver:

  • Præstemosen er planlagt til rekreativt område med mulighed for at etablere kolonihaver.
  • Svarø er planlagt til offentlige formål med mulighed for at etablere kirkegård.
  • Kystengen er planlagt til rekreativt område med mulighed for at etablere grønt område, bypark, fritidsformål, mandskabsbygninger mv.
Efter kolonihaveloven må varige kolonihaver ikke nedlægges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Desuden må kommunalbestyrelsen kun meddele tilladelse, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og hvis der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.
 
”Væsentlige samfundsmæssige hensyn” omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.
 
Der bliver fortsat ført et skærpet tilsyn med kolonihaveområderne for at lovliggøre forskellige forhold med hensyn til opført bebyggelse på grundene og benyttelsen af kolonihavehusene til fast helårsbeboelse.