3.1 Kultur- og fritidstilbud

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre er en levende og imødekommende kommune, der er kendetegnet ved et rigt og varieret kultur-, fritids- og foreningsliv. Der er en stor mangfoldighed af tilbud til hele familien – lige fra fritidsaktiviteter i børnehøjde; idræt for både bredden, eliten og borgere med særlige behov; til oplevelser, der vækker fordybelse og refleksion. 

Vi vil arbejde for, at de kommunale kulturtilbud og oplevelser skal være af høj kvalitet, og det skal være let og overskueligt at finde information om tilbuddene. Vi vil inddrage borgerne i arbejdet med at udvikle og udvælge tilbuddene, for at sikre, at tilbuddene forbliver relevante og væsentlige.

Kulturoplevelser, fritidsaktiviteter samt motion og idræt styrker borgernes fysiske og mentale sundhed. Derfor vil vi sikre de bedste rammer for borgernes fysiske og mentale velvære med et bredt udvalg af aktiviteter. 

Vi ønsker at borgerne skal have mulighed for at blive inddraget i fællesskaber; enten gennem foreningslivet eller via deltagelse i kulturoplevelser sammen med andre.

Vi vil arbejde for, at kultur- og fritidsaktiviteter også supplerer integrationsindsatsen, og kommunens palet af oplevelser og aktiviteter skal derfor inkludere børn, unge og voksne med vidt forskellige baggrunde og behov.

Hvidovre Kommunes bygninger betragtes fremover som fællesskabets bygninger. Vi vil øge anvendelsesmuligheder for flere borgere og samtidig fastholde og udvikle drift- og serviceniveauet i bygningerne.

Ejerskab og ansvar for de fysiske rammer, der indbyder til samvær, er et fælles anliggende. Vi vil øge koordineringen og samarbejdet omkring brugen af lokaler, så skoler, idrætscentre, institutioner, foreninger og borgere i langt højere grad kan sambruge lokaler og dele faciliteter.

Vi vil give noget tilbage til byen, når vi arbejder strategisk med kommunens faciliteter. For eksempel er flytningen af Teater Vestvolden med til at understøtte bylivet i bymidten.

Vi vil videreudvikle kommunens eksisterende oversigter over faciliteter, så borgerne kan få et lettilgængeligt og overskueligt overblik over udendørs faciliteter som motionsruter, cykelbaner, legepladser, bålpladser, bænke, shelters m.m. når de er på farten – bl.a. på digitale platforme som apps og hjemmesider.

Kommunens foreningsportal sikrer nem adgang til lån af lokaler og anlæg. Vi vil arbejde på at videreudvikle bookingsystemet; så det for eksempel bliver muligt for brugere at afmelde bookinger, så ubrugte lokaler kan anvendes af andre og brugen dermed effektiveres.

Fordeling af faciliteter og lokaler bør stadig så vidt muligt være brugerstyret, så brugernes egne behov imødekommes bedst muligt.

For at understøtte dette, har vi igangsat digital registrering af lokale- og anlægsbrugen, så brugen registreres og data efterfølgende kan analyseres og medføre mere effektiv fordeling og udnyttelse af lokaler og faciliteter.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Der skal sikres et bredt udvalg af kultur- og fritidstilbud i kommunen, der kan bidrage til borgernes sundhed og trivsel.
 • Det skal være nemt og fleksibelt for borgere i alle aldre og funktionsniveauer at opleve fritidsaktiviteter, kultur og idræt i deres hverdag.
 • Kommunens kultur- og fritidstilbud skal være for alle. Ingen skal stå ufrivilligt udenfor, og alle skal have ret til et rigt og indholdsrigt fritidsliv.
 • Kulturtilbud og oplevelser i Hvidovre skal være af en høj kvalitet.
 • Det skal være let og overskueligt at finde information om kulturtilbud og oplevelser.
 • Der skal samarbejdes med foreningerne, om at gøre de kommunale bygninger til fællesskabets bygninger.
 • De kommunale kvadratmeter skal udnyttes flere timer i døgnet, så der skabes mulighed for sociale fællesskaber på tværs af generationerne.
 • Det skal sikres, at borgerne har overblik over kommunens mange gode faciliteter, og at de anvendes på den bedste og mest fleksible måde.
 • Der skal arbejdes for multianvendelse og udnyttelse af lokaler til anden brug, end hvad de oprindeligt var tiltænkt; f.eks. gennem mulig brug af undervisningslokaler og institutionsbygninger om aftenen, hvor de alligevel står tomme.
 • Bookingsystemet i kommunens foreningsportal skal videreudvikles med digital registrering og mere brugerstyring.

Kort over kultur- og fritidstilbud

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Det er ikke kun på skolebænken, vi lærer og udvikler os, men i lige så høj grad i mødet med kunst og kultur; på biblioteket, i teatret og på museet. Derudover åbner aftenskoler og folkeoplysende aktiviteter dørene for en endeløs verden af bevægelse, idræt og uanede aktivitetsmuligheder, der giver rum til dialog og udvikling.

Kulturoplevelser – uanset om det er musik, litteratur, film eller noget helt fjerde – kan stimulere vores sanser, udvide vores horisont og berige vores fantasi. Det skaber oplevelser vi kan være fælles om, og på den måde gives rum til samtale og en styrkelse af den fælles, lokale identitet.

Med den vedtagne Kultur- og fritidspolitik 2020-2022 ønsker vi at skabe de bedste rammer for kulturen, idrætten og fritidslivet. Vi har opstillet en række klare visioner, der skal optimere kultur- og fritidsområdets faciliteter over de kommende år og herigennem sikre de bedste tilbud til borgerne – og bidrage til sundhed og trivsel. Kulturen kan supplere og understøtte den almene undervisning og skabe nye, sjove og uventede erfaringer

Politikkens forskellige målsætninger og visioner udspringer alle fra fire tematiske pejlemærker, der blev indviet i den foregående kultur- og fritidspolitik, og som vi har valgt at genbruge: 

 • Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere. 
 • Vi vil udvikle talenter.
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje. 
 • Vi vil understøtte begejstring.