2.5 Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Vi vil støtte borgere med fysisk og psykisk handicap i at fortsætte et selvstændigt og meningsfuldt liv, og være åbne og opsøgende i forhold til borgere, der er fysisk eller mentalt sårbare.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre mulighederne for borgere med handicap. Det gøres bl.a. med udgangspunkt i ønsket om at styrke fokuspunkterne velfærdsinnovation, transport, engagement og menneskelighed samt samarbejde.

Alle Hvidovres borgere har ret til at være en del af lokalmiljøet. Vi vil så vidt muligt sikre, at byens fælles rum og mødesteder er tilgængelige for alle, for så vidt angår veje, stier, pladser, kollektiv trafik, belysning og skiltning.

Vi vil arbejde for, at etablering nye handicapegnede boliger indgår og udnyttes ved omdannelse eller opførelse af større boligbyggerier og nye i helhedsplaner for almene boligområder. Foruden de fysiske rammer skal der også arbejdes med små billige boliger, så huslejen kan følge borgernes forsørgelsesgrundlag.  

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse skal kunne leve et sundt og aktivt liv .
  • Byens rum skal indrettes med let og lige tilgængelighed for alle. 
  • Medborgere med handicap skal kunne deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen.
  • Ved planlægningen af nyt boligbyggerier skal der tages stilling til handicapegnede boliger.

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

2.5.1 

Krav om tilgængelighed skal indarbejdes i alle projekter for anlæg og renovering af veje, fortove, stier, pladser, parker og andre rekreative områder. Tilgængelighed skal ligeledes vægtes meget højt i de kommunale tilbud.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Handicappolitikken er det fælles arbejds- og værdigrundlag på handicapområdet. 
Handicappolitikken fra 2018 er en ramme og rettesnor for arbejdet med at understøtte borgere med handicap i at leve et selvstændigt og aktivt samfundsliv – på lige fod med borgere uden handicap. Handicappolitikken skal, hvor det er muligt, omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap og de pårørende. Handicappolitikken indeholder ni temaer, som er Rehabilitering, Beskæftigelse, Uddannelse og læring, Fysisk tilgængelighed, Bolig, Kultur og fritid, Information/kommunikation, Sundhed og Retssikkerhed.

Handicappolitikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, Handicaprådet og kommunens medarbejdere.

Handicappolitikken fokuserer bl.a. på tilgængeligheden i det offentlige rum. Tilgængelighed kan være med til at sikre, at borgere med handicap får mulighed for at være aktive og selvhjulpne samt tage del i arbejds- og fritidslivet på lige vilkår med borgere uden handicap. I arbejdet med den fysiske tilgængelighed følges en række regler og standarder fx Bygningsreglementet, Vejreglerne og Dansk Standard.

Du kan læse handicappolitikken samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Kommunen har i alt tre bofællesskaber til udviklingshæmmede borgere, Holmelunden, Hvidovregade og Lille Friheden. På Parallelvej 47 er der planlagt etablering af et nyt bofællesskab