2.2 Bæredygtige dagtilbud

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Grundlaget for et langt og sundt liv skabes i barndom og ungdomsår. Børns fysiske og mentale sundhed er afgørende for deres trivsel, udvikling, læring og dannelse og deres senere uddannelse.
  
Vi ønsker fortsat at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem i et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø.  Det skal ske gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv, og hvor børnene har medbestemmelse og får oplevelser med demokrati og forpligtende fællesskaber.
 
I samarbejde med forældrene vil vi også fastholde den høje kvalitet i vores dagtilbud, som kan ruste børnene til deres liv og læring.

Vi arbejder for at dagtilbud forældrene har et godt samarbejde om at give børn omsorg og understøtte barnets trivsel, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Samarbejdet skal også understøtte, at børn har gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skole- og fritidstilbud.
  
Det er vores vision, at dagtilbud for børn indtil skolealderen er fagligt og økonomiske bæredygtige og at de har en så tidssvarende standard og indretning, at de fleksibelt kan rumme børn i forskellige aldersgrupper, alt efter om det er vuggestuepladser eller børnehavepladser, der er behov for. Vi vil løbende at tilpasse kapaciteten, så den lever op til den forventede stigning i børnetallet og følger med boligudviklingen i Hvidovre. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

 • Det gode samarbejde med forældrene skal fortsat videreudvikles, for at sikre barnets trivsel og læring.
 • Der skal være fokus på bæredygtighed i børnehøjde.
 • Vores dagtilbud skal være både fagligt og økonomisk bæredygtige.
 • Der skal være fokus på gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skole- og fritidstilbud.
 • Der skal sikres udviklende læringsmiljøer hele dagen.
 • Der skal sikres en tidssvarende standard og indretning af vores dagtilbud.
 • Med udgangspunkt i Ejendomsstrategien skal kommunens servicetilbud gøres multifunktionelle og tilgængelige så de kan udnyttes af flere brugere. 
 • I kommunens planlægning, skal der sikres fysiske rammer i byens rum, som kan være med til at fremme sundhed og forebygge ensomhed. 

Kort over daginstitutioner

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

2.2.1

Der skal i Avedøre bydel udlægges et areal til et nyt kombineret dagtilbud og tilhørende friarealer med plads til omkring 150-200 børn inden for planperioden.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Befolknings- og børnetalsprognoserne tyder på en stigning i antallet af 0-5-årige børn i Hvidovre Kommune frem mod 2030.  Stigningen synes svag til moderat i første halvdel af årtiet for derefter at vokse i den sidste halvdel. Langt den største del af de 0-5-årige børn er indskrevet i et dagtilbud, altså enten i dagpleje, vuggestue, børnehave eller en aldersintegreret institution. Behovet for at tilpasse dagtilbudskapaciteten vurderes løbende, og i kommuneplanperioden (2021-2033) kan der blive behov for at udvide kapaciteten, hvis prognosen fortsat forudser en stigning i antal 0-5-årige børn. I 2021 skrues der ned for dagtilbudskapaciten grundet færre børn end forventet, men med udviklingen af det nye boligområde øst for Byvej forventes et behov for udvidelse af kapaciteten i Pladsanvisningsdistrikt Vest.

Der er projekteret en ny daginstitution på Bytoften i Hvidovre Nord til 180 børn, som forventes færdig i 3. kvartal 2021. Samtidigt lukkes daginstitutionen Kernehuset (ca. 63 børn) og daginstitutionen Trekløverens afdeling ”Hvidovrevej 98” (ca. 30 børn).

Kirsebærhuset på Idrætsvej skal udbygges, så der bliver plads til 65 flere børn end de nuværende 70. Udbygningen forventes færdig i 2. kvartal 2021. 

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er gældende til udgangen af 2021. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik tager afsæt i en fælles vision om, at uanset hvilke forudsætninger et barn har, skal forældre og kommune sammen være de bedste til at udvikle dem.

Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken: 

 • Trivsel og sundhed  
 • Udviklingsmuligheder for alle 
 • Parat til fremtiden

Du kan læse børne- og ungepolitikken samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Kvalitetsstrategien ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune” består af dels en formuleret fælles kvalitetsforståelse i Hvidovre Kommune, der baserer sig på nyeste viden om kvalitet i dagtilbud, dels en plan for udviklingen af kvaliteten på fire udvalgte fokusområder: Ledelse, Læringsmiljøer, Forældresamarbejde og Sundhed. 

Du kan læse kvalitetsstrategien samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Med den ny dagtilbudslov (2019) fastsættes det pædagogiske grundlag, den pædagogiske læreplan og en række pædagogiske mål som fælles ramme for det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud. I tråd med den pædagogiske læreplan har kommunalbestyrelsen aftalt disse politiske pejlemærker med kommunens dagtilbud for valgperioden 2017-2021: 

 • Forældrene er de vigtigste samarbejdspartnere – vi skal fortsætte med at videreudvikle det gode samarbejde 
 • Vi ønsker udviklende læringsmiljøer hele dagen 
 • Vi vil sætte fokus på bæredygtighed i børnehøjde 

Vi vil fortsat sikre fokus på overgange  Efter kommunalvalget i 2021 vil der igen blive aftalt politiske pejlemærker for den fireårige valgperiode.