Vandkredsløbet

Vand er en ressource, der indgår i et større kredsløb. Vand er samtidig et naturligt element, der har rekreativ og naturmæssig værdi i landskabet og bymiljøet.

Målsætninger

Beskyttelse og brug af vand

Vand er en vigtig ressource. Vand indgår i et større kredsløb. Vand er ligeledes et blåt element, der indgår som en del af omgivelserne i kommunen. Det blå element kan bestå af tekniske anlæg til håndtering af regnvand eller af naturlige vandområder, der udnyttes rekreativt, men som også udgør en naturværdi. Hertil kommer det usynlige vand, som findes i undergrunden. En del af grundvandsressourcen indgår i kommunens drikkevandsforsyning.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Hele vandkredsløbet skal beskyttes i overensstemmelse med vandområdeplanerne
  • Vand skal indarbejdes som en synlig og attraktiv del af bymiljøet i kommunen.

Redegørelse

Vandområdeplanerne

Beskyttelsen af vandmiljøet skal i dag ske efter EU direktiver, lovgivning og være i overensstemmelse med vandområdeplanerne. 

EU's Vandrammedirektiv tager afsæt i det samlede vandkredsløb, og har dermed skabt helhedstænkning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Vandrammedirektivet forpligtiger alle EU-landene til at vedtage rammer for beskyttelsen af både overfladevand og grundvand.

Udmøntningen af vandrammedirektivet sker i Danmark via miljømålsloven, naturplaner og vandområdeplanerne, samt tilhørende bekendtgørelser:

  • Vandområdeplanerne skal sikre god kemisk og økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og havet
  • Natura 2000-planer skal sikre at internationale naturområder bevares
  • Vandområdeplanernes retningslinjer har bindende virkning over for myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder konkret sagsbehandling inden for miljølovgivningen. Helt overordnet skal myndigheden forebygge en forringelse af den nuværende tilstand af vandkredsløbet og gerne sikre en forbedring. Der ud over er der en række konkrete indsatser som kommunerne skal gennemføre.