Støjbelastede arealer

Den skadelige trafikstøj kommer især fra motorvejene, jernbanerne og fra kommunens store veje som Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og dele af Hvidovrevej.

Målsætninger

Trafikstøj

Hvidovre gennemskæres af en række, større trafikale korridorer, der medfører støjbelastning af boligområderne og de store grønne områder.

De væsentligste støjkilder i Hvidovre er statens motorveje: Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen. Udover disse er der en del støjulemper fra jernbanerne til Roskilde og Køge samt fra Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og dele af Hvidovrevej.

Vi vil søge indflydelse på at få nedbragt støjforureningen fra de statslige motorveje, da disse er en stor kilde til gene for Hvidovres borgere. På samme måde vil vi arbejde for, at støjen fra de statsejede togstrækninger reduceres.

I større områder i Hvidovre er støjen dog meget lavere. Her kan der udpeges egentlige stilleområder, hvor der i fremtiden ikke må etableres støjende aktiviteter.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Der bør på længere sigt ikke forekomme boliger med en udendørs støjbelastning på mere end 58 dB fra vejtrafikken og 64 dB fra jernbaner. Det skal derfor med anvendelse af trafik- og byplanlægning sikres, at støjbelastningen nedbringes på udsatte strækninger.

Retningslinjer

Retningslinje 5.12.1 - 5.12.3

5.12.1

Støjbelastede arealer, dvs. arealer der er belastet med mere end de vejledende grænseværdier for vejstøj og støj fra jernbaner: 

  • Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser og lignende: Lden 53 dB fra veje; 59 dB fra jernbane
  • Boligområder, daginstitutioner, skoler og andre undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler og lignende, kolonihaver, nyttehaver, udendørs opholdsarealer, bydelsparker mv.: Lden 58 dB fra veje; 64 dB fra jernbane
  • Hoteller, kontorer, liberale erhverv m.v.: Lden 63 dB fra veje; 69 dB fra jernbane

må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger.

5.12.2

Når der i lokalplanlægningen udlægges landzonearealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra veje og jernbaner samt virksomheder.

5.12.3

Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres i landzone, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Redegørelse

Grænseværdier for støj fra veje og jernbaner

Støj er en af de største miljøbelastninger i byerne. Undersøgelser gennem de seneste år har vist, at det især er støj i nattetimerne – og som følge heraf forstyrrelser i af nattesøvnen, der er en afgørende faktor for at mennesker udvikler forhøjet blodtryk og deraf følgende hjerte/karsygdomme.

Støjbelastede arealer må efter planloven kun udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

  • Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser og lignende: Lden 53 dB
  • Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker: Lden 58 dB
  • Hoteller, kontorer mv.: Lden 63 dB.

Lden er en forkortelse af ”Day-evening-night equivalent level”, og er udtryk for et vægtet støjniveau, der måles over et døgn med en 10 dB straf tillagt værdierne mellem kl. 23 og 07, og en 5 dB straf tillagt værdierne mellem kl. 19 og 23 for at afspejle folks ekstra følsomhed over for støj om natten og aftenen.

De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner". De vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første række beregnet på planlægningsbrug.

Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres at vibrationsniveauet kan overholdes kan der dog bygges tættere ved sporet.

Kortlægning af trafikstøj

Efter reglerne i støjbekendtgørelsen har de centrale kommuner i hovedstadsområdet kortlagt vejstøj fra de lokale veje, og Staten har kortlagt støj fra større veje, jernbaner og lufthavne. Kortlægningen skal følges op af en støjhandlingsplan, der samler kommunens overvejelser og beslutninger om støjbekæmpelse. Støjhandlingsplanen skal indeholde de handlinger, som kommunen planlægger at gennemføre indenfor en bestemt periode for at forebygge og nedbringe trafikstøjen.

Støjkortlægningen viser, at motorvejene, Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og visse strækninger af Hvidovrevej er de væsentligste kilder til støj i boligområder.

Hvidovre Kommune vil fortsat holde Staten op på, at støjgenerne fra Statens motorveje og jernbaner fremadrettet skal mindskes, da motorvejene og jernbanerne er de væsentligste støjkilder i kommunen.

Støjhandlingsplan for Hvidovre 2013 - 2018 indeholder følgende indsatsområder til reduktion af støjbelastningen:

  • Ved fornyelse af slidlag på de mest trafikerede veje vil der blive udlagt støjreducerende asfaltbelægninger som en integreret del af vejvedligeholdelsen
  • Kystagerparken udpeges som stilleområde.

Hvidovre er ikke berørt af de støjkonsekvensområder fra militære flyvestationer eller kommercielle lufthavne. På arealet mellem Amagermotorvejen, Gammel Køge Landevej, Brøndby Kommune og Køge Bugt Banen er der en flyveplads, der har miljøgodkendelse til privat flyvning. Denne aktivitet er ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer, men reguleres gennem planlovens § 35, stk. 1, og miljøbeskyttelseslovens § 33.