Omstilling til fremtiden

På det tekniske område skal vi tænke langsigtet, bredere og mere helhedsorienteret. Vi skal vælge løsninger, der bidrager til at skabe en mere bæredygtig fremtid både globalt og i Hvidovre.

Målsætninger

Grøn Omstillling

Inden for miljø og forsyning er det nødvendigt, at vi tænker langsigtet og vælger løsninger, der medvirker til at skabe en mere bæredygtig fremtid - både globalt og lokalt i Hvidovre. Den indsats, der skal til, kaldes ofte Grøn Omstilling. Det skal ikke forstås sådan, at natur og miljø skal være det eneste pejlemærke for Hvidovres videre udvikling, men den eksisterende natur, de tilgængelige ressourcer og det miljø, vi som mennesker skal leve i, sætter rammer for vore fremtidige aktiviteter. 

Lokalt handler Grøn Omstilling om at sikre en mere effektiv udnyttelse af vores ressourcer og at omstille os til de løsninger, som fremtidens samfund skal gøre brug af. På energisiden handler Grøn Omstilling om at skifte fra fossil energi (kul, olie og gas) til ”Grøn Energi” fra vedvarende kilder (sol, vind, vand, osv.). Men Grøn Omstilling omfatter også det at opnå økonomisk vækst – eller vækst i livsværdi – uden at forbruget af naturressourcer og udslippet af forurening og drivhusgasser af den grund forøges.  Lokalt har vi indtil nu især arbejdet med Grøn Omstilling indenfor kommunens eget tekniske område i form af f.eks. energibesparelser og affaldssortering, men der er behov for at tænke bredere og mere helhedsorienteret og tværgående.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Kommunens egen CO2-udledning skal nedbringes med 2 % per år indtil 2025
  • Der skal arbejdes for at sikre en bedre udnyttelse af energi og ressourcer indenfor områderne Virksomhedssymbiose, Transport, Energi og Affald
  • En Grøn Omstilling - i byliv og natur, grøn udvikling af virksomheder samt skabelse af grønne veje til vækst - skal understøttes.

Redegørelse

Samarbejde om bæredygtig udvikling

Lige som andre vestlige lande har de danske kommuner et meget stort energi- og ressourcemæssigt fodaftryk og en omstilling til en grønnere og mindre ressource- og energikrævende produktion har længe været på både den nationale og kommunale dagsorden. De nationale og regionale fokusområder for Grøn Omstilling omfatter især klimatilpasning, energi, ressourcer og forbrug, transport, genanvendelse, levedygtig by, bæredygtige bygninger samt grøn vækst i erhvervet.

Hvidovre har hidtil – ligesom de fleste andre kommuner i landet – haft meget fokus på Grøn Omstilling af det tekniske område, hvor der bl.a. kunne hentes betydelige energibesparelser i kommunale bygninger.

I den forbindelse har vi i en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, forpligtet os til at reducere kommunens egen CO2-udledning med 2 % årligt. CO2 reduktionen måles og publiceres årligt via kommunens Grønne Regnskab. Klimakommuneindsatsen er en del af vores Lokal Agenda 21 strategi, som er en strategi for bæredygtighed, der jf. planloven, skal udarbejdes hvert fjerde år. Strategiens indsatser har især fokuseret på temaerne klima, miljø, affald og natur.

Hidtil har der været begrænset fokus på at involvere virksomheder og borgere direkte i den grønne omstilling. Udfordringen for kommunen er således at fastholde arbejdet med iværksatte initiativer, samtidig med at Grøn Omstilling fremmes ved en mere tværgående indsats, bl.a. ved at skabe nye samarbejder og partnerskaber med borgere og virksomheder.

Vi ønsker således fortsat at øge vækst og velfærd, men i en retning, der drejes mere hen mod en bæredygtig vækst og et samfund, som vi synes, at vi kan efterlade til fremtidige generationer. Grøn Omstilling tager mange år og kan være bekostelig, men giver også økonomiske gevinster og åbner nye markeder.

Vi vil derfor, i en proces med borgere, virksomheder og andre relevante partnere, at iværksætte et antal grønne omstillingsprojekter og -initiativer indenfor følgende temaer:

  • Mindre og grønnere energiforbrug
  • Et grønt erhvervsliv
  • Grøn transport
  • Affald som ressource.