Områder til tekniske anlæg

Der skal sikres arealer til de overordnede energiforsyningsanlæg, f.eks. naturgastransmissionsledninger og naturgaskompressorstation

Målsætninger

Miljø- og forsyningsanlæg

Betegnelsen tekniske anlæg dækker over kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg og andre tekniske driftsanlæg. Eksempler på disse anlæg er rensningsanlæg, vandværker, vindmøller, kraftværker og oplagspladser.

De konkrete arealreservationer til og retningslinjer for tekniske anlæg er i høj grad fastlagt på baggrund af konkrete krav fra Staten. Kun retningslinjerne for antennesystemer er fastlagt på Kommunalbestyrelsens eget initiativ.

Høje antennemaster medfører en betydelig visuel påvirkning af omgivelserne. Samtidig er der et stadigt stigende behov for nye antenner til mobiltelefoni og trådløs dataoverførsel. Derfor skal nye antenneanlæg placeres og udformes, så det visuelle miljø påvirkes mindst muligt.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Der skal sikres arealer til den nødvendige udbygning af samfundets infrastruktur til energiforsyning, kommunikation mv.
  • Udbygningen af infrastrukturen skal ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige gener for beboerne og miljøet.

Retningslinjer

Retningslinje 5.9.1 - 5.9.5

5.9.1

Der udlægges areal til naturgaskompressorstation på Avedøre Holme, samt til en transmissionsledning fra Ventilstation Hvidovre til kompressorstationen.

5.9.2

Naturgastransmissionsledningen skal dimensioneres som en dobbeltledning på 2x0,5 m, der både opfylder kravet til transmissionsledninger på 80 bar og fordelingsledninger på 19,6 bar.

5.9.3

Der gælder en sikkerhedszone på 40 m omkring naturgastransmissionsledningernes midte med forbud mod at opføre bygninger til ophold for mennesker, samt en planlægningszone på 400 m, inden for hvilken Energinet.dk skal høres om planforslag. 

5.9.4 

Omkring naturgaskompressorstationen fastsættes følgende sikkerhedsafstande omkring 80 bar overjordiske trykbærende anlæg: En indre sikkerhedszone på 100 m og en ydre sikkerhedszone på 200 m.

  1. Inden for de 100 m må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til byggeri eller anlæg.
  2. Inden for de 200 m må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til boligbyggeri eller institutioner. Endvidere kan der ikke gives tilladelse til brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige materialer.

Reglerne i punkt 1 og 2 gælder ikke for anlæg, som er en del af Energinet.dk’s og DONG Energy’s samlede energianlæg på Avedøre Holme. Sikkerhedsforholdene for disse anlæg underkastes én samlet risikovurdering i henhold til risikobekendtgørelsen. 

5.9.5

Det skal være muligt at gennemføre en øget biomasseindfyring på Avedøreværket i overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor.

Redegørelse

Naturgasledninger og kabelanlæg

Det overordnede net af naturgasledninger består af transmissionsledninger og fordelingsledninger. Linjeføringen er fastlagt ved landplandirektiv, cirkulære 129 af 2. august 1979 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark. Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone på begge sider af ledningen.

Miljøministeriets cirkulære nr. 16 af 25. januar 2002 er et landsplandirektiv med henblik på at muliggøre en udbygning af det danske gastransmissionsnet. Cirkulæret fastlægger de planlægningsmæssige rammer for blandt andet etablering af en kompressorstation på Avedøre Holme, udvidelse af Hvidovre linjeventilstation samt etablering af en gasledning fra Hvidovre linjeventilstation til kompressorstationen på Avedøre Holme ved Avedøreværket. Fingerplan 2013 ophæver cirkulærets §§ 7, 11 og 13, stk. 2. I stedet er der indsat en ny bestemmelse om arealudlæg til naturgaskompressorstation og ledningsanlæg i fingerplanen.

Energistyrelsen og Energinet.dk er påtaleberettigede over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Dette sker i henhold til Planstyrelsens cirkulære af 26. november 1984 og omfatter en sikkerhedszone på 200 m på hver side af transmissionsledningerne. Kommunerne skal ved bl.a. landzoneadministrationen tage særlige hensyn til højtryksgasledningens nærhed.

Der kan være konfliktområder ved placering af vindmøller i nærheden af naturgastransmissionsledninger. Af hensyn til gensidige påvirkninger og lynnedslag, anbefales det at placere vindmøller, antennemaster og andre høje konstruktioner i en afstand af mindst 2 gange den maksimale byggehøjde fra gasledningen.

Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, ønsker Energinet.dk at blive hørt i ansøgningsfasen, så en individuel vurdering af evt. jordingsanlæg kan foretages inden en tilladelse foreligger. 

Energinet.dk har følgende overordnede kabelanlæg gennem Hvidovre:

  • 400 kV (jord)kabel HK 4008 Avedøreværket-H. C. Ørstedværket 
  • 400 kV (jord)kabel HK 4009 Ishøj-Avedøreværket-H. C. Ørstedværket 
  • 132 kV (jord)kabel HK 1212 Brøndbygård-Avedøreværket 1 
  • 132 kV (jord)kabler HK 1213 Brøndbygård-Avedøreværket 2 
  • 132 kV (jord)kabler HK 1214 Brøndbygård-Avedøreværket 3. 

Energinet.dk har ingen aktuelle planer om nye/ændrede elanlæg i Hvidovre Kommune.