Mangfoldig natur

Vi vil have mere natur i vores by- og boligområder med mere varierede levesteder for dyr og planter og derigennem større artsrigdom.

Målsætninger

Flere plante- og dyrearter i byen

Levesteder for dyr og planter findes langtfra udelukkende i skove, enge moser mv. Mange dyre- og plantearter lever sammen med os i byen; i villahaverne, græsrabatterne, parker mv. Ved at have fokus på natur i byen kan vi skabe et grønt bybillede med levesteder for dyr og planter, grønne åndehuller og udnyttelse af midlertidige arealer.

For at bidrage til artsrigdommen skal der skabes forskelligartede levesteder. Der er brug for at tænke biodiversitet ind i udformningen og driften af private områder såvel som på kommunale arealer. Det vil være nødvendigt i udformningen af plejeplaner for kommunale områder at fremme mulighederne for at skabe en større biodiversitet og at kommunikere til borgere og virksomheder, at de forskellige typer beplantninger er skabt for at bidrage til dette.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Vi vil arbejde for at skabe mere natur i by- og boligområder med større artsrigdom i byens grønne rum
  • Mulighederne for at øge til biodiversiteten skal inddrages i planlægningen og driften af områder, der ikke karakteriseres som natur eller er fredet.

 

Retningslinjer

Retningslinje 5.5.1 - 5.5.2

5.5.1

De eksisterende grønne områder skal fastholdes og forbedres som levesteder og spredningskorridorer for flora og fauna.

5.5.2

Det skal indarbejdes i kommunale plejeplaner for de grønne områder, at biodiversiteten skal fremmes og at spredningsmulighederne skal forbedres.

Redegørelse

Varieret pleje af de grønne områder giver mere natur

Hvidovre er i dag meget langt fra autentisk og oprindelig natur. Området har været beboet, dyrket og tilpasset menneskets behov gennem flere tusinde år, og særligt gennem de seneste 150 år har etablering af nye byområder og større infrastrukturprojekter som jernbaner, fæstningsanlæg, landindvinding og motorveje ændret Hvidovres natur fundamentalt. Hvidovre rummer dog samtidig væsentlige levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter som Strandparken, Vestvolden, Mågeparken, kysten langs Kalveboderne, og kommunen er nabo til Natura 2000-området ”Vestamager og havet syd for”. 

Kommunen er beliggende på kanten af by og land med direkte adgang til de centrale dele i storbyen og den inderste del af Den Grønne Kile. Det giver nogle udfordringer og muligheder i forhold til at integrere natur og kultur.

Vores boligområder er præget af de grønne friarealer. Både villakvarterer og de større boligbebyggelser er anlagt med plads og luft omkring, og udgør derfor også et stort potentiale som levested for mange forskellige arter af dyr og planter.

Der er allerede et vist naturindhold i boligområdernes grønne arealer, men det er ofte meget ”friserede” arealer med store plæner, og velholdte bede, som de fleste synes er pæne, men som ikke levner de store muligheder for et alsidigt plante- og dyreliv. Disse arealer kunne ved en mere forskelligartet drift øge mangfoldigheden af dyr og planter. Samtidig ville en lempeligere drift af nogle områder kræve mindre maskinel og dermed bidrage til CO2 reduktionen. Der er behov for at tænke tingene sammen og udnytte de grønne arealer mere optimalt i forhold til at fremme en mere divers natur på naturens betingelser.

Vi vil tage initiativ til borgerrettede projekter, der skal give naturen plads i villahaverne. Det kunne for eksempel være:

  • Naturværdier i villahaver
  • Klima- og naturrigtige villahaver
  • Socioøkonomisk gartneri-/landbrugsvirksomhed i Avedøre Landsby
  • Kulturarrangementer i det grønne
  • Fokus på de rekreative værdier i samspil med naturen.