Grønt erhverv

Vi vil fremme Grøn Omstilling af det lokale erhvervsliv ved at styrke grønne industrisymbioser og tiltrække nye, grønne virksomheder til kommunen.

Målsætninger

Bæredygtige erhvervs- og industriaktiviteter

Et centralt fokuspunkt i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed af kommunen er vores erhvervs- og industriaktiviteter.

For industrien er bæredygtighed det centrale fokuspunkt i Grøn Omstilling. Bæredygtighed skal ses i bred forstand som økonomi, ressourceanvendelse og socialt engagement m.m. Fundamentet for enhver virksomhed er naturligvis en bæredygtig økonomi, men den sikres ofte også ved at forbedre en række af virksomhedens rammebetingelser. 

For at fremme et grønt erhverv på en måde som er til gavn for såvel lokalområde som erhvervsliv, er det vigtigt, at vi har øje for virksomhedernes behov og ønsker.

For at styrke det grønne erhvervsliv i Hvidovre skal der fokus på en Grøn Omstilling af det eksisterende erhvervsliv blandt andet ved at styrke grønne industrisymbioser og ved at tiltrække nye, grønne, innovative virksomheder og teknologier til kommunen.

Industrisymbioser er en oplagt mulighed for at skabe gensidige fordele for kommunen og erhvervslivet, hvor erhvervslivet drejes i en grøn retning, samtidig med af en eller flere virksomheder opnår nogle fordele. Industrisymbioser er således et centralt element i en langsigtet omstilling til cirkulær økonomi.

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Det tætte samspil mellem kommune og virksomheder skal styrkes
  • Virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi skal støttes
  • Der skal skabes fokus på energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi
  • Industrisymbioser skal sættes på dagsordenen og synliggøres hos virksomhederne
  • Avedøre Holme skal udvikles som centrum for grøn industri. 

Retningslinjer

Retningslinje 5.1.1

5.1.1

Gennem kommunens erhvervsfremmearbejde skal industrisymbioser sættes på dagsordenen hos de eksisterende erhvervsvirksomheder, og forvaltningen skal facilitere grønne industrisymbioser virksomhederne imellem.


Redegørelse

Statslige strategier

Behovet for et grønt erhvervsliv fremgår blandt andet af Regeringens ressourcestrategi fra 2013. Deri beskrives, at der i fremtiden skal ske en højere grad af genanvendelse og mindre forbrænding af affald. Ressourcestrategien giver en høj grad af frihed i forhold til hvilke værktøjer, der skal benyttes i kommunerne. Ressourcestrategien forventes på erhvervsområdet at føre til øget udnyttelse af madaffald igennem bioforgasning, øget genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage i servicesektoren, reduktion af miljøfarlige stoffer i byggeaffald og genanvendelse af shredderaffald.

Regeringens strategi for Grøn Omstilling vedrører de muligheder, der er for erhvervslivet ved at indgå i Grøn Omstilling. Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at ”Danmark har chancen for at udvikle sig til et grønt demonstrationsland for nye teknologier og nye metode. På den måde vil vi skabe grundlaget for at bevare og udvikle nye produktions – og videns arbejdspladser i den private sektor til erstatning for de tusindvis af job som Danmark mistede i de seneste år”.

Avedøre Holme

Erhvervsområdet på Avedøre Holme er attraktivt placeret og har adgang til god infrastruktur. Ligeledes er der i kommunen etableret et velfungerende erhvervssamarbejde for større virksomheder. Det bør derfor være muligt at tiltrække en bred række virksomheder, her iblandt grønne virksomheder med en grøn miljøprofil eller virksomheder, som arbejder med grønne teknologier. Nogle af de eksisterende virksomheder har ligeledes en udpræget grøn miljøprofil. Samtidig er der eksempelvis initiativer til at forsøgsvis at udnytte tilstedeværelsen af vindmøller, bioforgasningsanlæg og naturgasnet til at kunne lagre overskudsstrøm fra vindmøller i form af naturgas ved brug af biogas fra udrådnet spildevandsslam, hvilket på sigt kan blive et af de centrale elementer i en fremtidig ”smart grid” løsning for fuld overgang til vedvarende energikilder.

Rammebetingelser

Et grønt erhverv skabes ved at sikre betingelser, der gør det attraktivt at drive grønt erhverv. Herunder er det vigtigt med samarbejdes imellem erhvervsliv og myndigheder, at sikre gode betingelser for erhvervet i form af god infrastruktur, tilstedeværelsen af den rigtige arbejdskraft mv.

Fundamentet for enhver virksomhed er en bæredygtig økonomi. En bæredygtig økonomi skabes ved at sætte en række af virksomhedens rammebetingelser under lup: Er der tilstrækkelig uddannet arbejdskraft tilgængelig i lokalområdet/regionen, er nogle af råvarerne i virkeligheden tilstede som spildstrøm hos nabovirksomhed, kan der anvendes alternative råvarer, der ikke er begrænset tilgang til eller kan virksomhedens energiforbrug minimeres eller omlægges til vedvarende energikilder.

Flere virksomheder i Hvidovre har vist interesse for at indgå grønne industrisymbioser og er i færd med at afdække mulighederne. Grønne industrisymbioser skal skabes primært igennem at identificere mulighederne for gensidigt gavnlige symbioser primært på Avedøre Holme. Der kan være tale om symbioser, der vedrører både energi og materialer.