Grøn transport

For at reducere transportsektorens CO2-udslip skal vi fremme alternativerne til privatbiler, der afbrænder benzin og diesel, f.eks. el-biler, cykler og kollektiv trafik.

Målsætninger

Mere bæredygtig person- og godstransport

Mobilitet er vigtigt både for erhvervslivet og fordi det moderne samfund kræver at vi bevæger os rundt. Vi skal aflevere børn, på arbejde, til lægen, handle ind, til fritidsaktiviteter, besøge venner og familie, deltage i kulturlivet mv. Vi skal hurtigt og komfortabelt kunne bevæge os rundt internt i kommunen og ud af kommunen til centrum af København og andre bycentre.

Transportsektoren er en af de større forbrugere af fossile brændsler og dermed en væsentlig bidragyder til global opvarmning. Mobilitet og en fleksibel transportsektor kræver mobile energikilder, hvor traditionelle fossile brændsler stadig er blandt de lettest anvendelige. Det bliver derfor en udfordring at gennemføre en grøn omstilling af transportsektoren til grønne transportformer på lokalt som globalt niveau.

Ved grønne transportformer forstås alternativer til privatbilisme med afbrænding af fossile brændstoffer medfører en mindre miljøbelastning.

Hvidovre er indrettet således, at især biltransport er et attraktivt transportmiddel. For at bidrage til at åbne op for andre transportmuligheder skal der skabes mere attraktive alternativer.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Brugen af grøn energi skal øges, f.eks. ved at fremme etablering af ladestandere ved trafikknudepunkter
  • Anvendelsen af grønne transportformer som cyklisme, delebiler, kollektiv transport og grøn godstransport skal udbredes og øges
  • Lokal transport skal fremmes på bekostning af fjerntransport, og behovet for godstransport skal reduceres gennem lokale netværk af leverandører og producenter.

Redegørelse

Trafikken i og omkring Hvidovre

Hvidovre ligger centralt beliggende i hovedstadsområdet med let adgang til såvel det centrale København, de øvrige forstadskommuner, lufthavnen og markederne på Sjælland og i Skåne. Til gengæld er kommunen gennemskåret af infrastrukturer som motorveje og jernbaner.

Motorvejsnettet omkring Hvidovre, hovedfærdselsårerne, der løber igennem kommunen og netværket af veje internt i kommunen sikrer biltrafikken. 

Mobilitet og effektiv offentlig transport er med til at gøre Hvidovre til en attraktiv bopælskommune. Effektiv offentlig transport vil ligeledes bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren ved at flytte folk fra privatbilismen.

S-togsbanen betjener kommunen med fem S-togsstationer og forbinder derved Hvidovre med de regionale, kollektive transportsystemer.

Udfordringer

Udfordringen er blandt andet udvikling og anvendelse af bæredygtig transport – forstået som transport, der drives af fornybare energiressourcer, mens det for persontransport også peger på en udvikling af infrastrukturen til fordel for ressourcebesparende transportformer som el-biler, cykler, offentlig transport m.v. 

Adgangen til materialer og varer og salget af egne produkter er centralt for at erhvervslivet kan blomstre. Samtidig er godstransport et område, der kan indgå i den grønne omstilling således, at der både opnås en effektiv og mere bæredygtig godstransport. 

Hovedparten af godstransporten til erhvervs- og servicevirksomheder i Hvidovre foregår i dag med lastbiler, der kører på fossilt brændstof. Fossilt brændstof er imidlertid en ressource, der ikke kan fornyes, og som bidrager til udledningerne af CO2. Udledningen af CO2 medvirker til at accelerere de klimaforandringer, som allerede opleves i dag.

Erhvervslivet har behov for adgang til materialer og varer og for at afsætte egne varer derfor er det vigtigt med velfungerende godstransport. Ved at skabe nemmere adgang til grønne alternativer til det fossile brændstof vil man imidlertid kunne forsøge at skabe muligheder for mere grøn godstransport.