Energi og varmeforsyning

For at begrænse CO2-udslippet fra vores boliger skal vi minimere energiforbruget og arbejde hen imod en grønnere og mere bæredygtig varmeforsyning, der bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Målsætninger

Reduktion og omlægning af boligernes energiforbrug

I Danmark har energi og varmeforsyning en væsentlig betydning for udledningen af CO2, der bidrager til at accelerere de klimaforandringer, som vi i dag mere og mere tydeligt ser effekten af. Det er derfor nødvendigt både at minimere energiforbruget og at arbejde hen imod en grønnere og mere bæredygtig varmeforsyning, der på sigt bliver uafhængig af fossile brændsler.

I Hvidovre står boligerne for en meget stor andel af energiforbruget og herved også en stor andel af kommunens CO2-udledning. Da vi ønsker at være en miljøvenlig og grøn kommune er mulighederne for at nedbringe kommunens samlede energiforbrug derfor et fokusområde.

Ved at opfordre kommunens boligejere til at foretage energirenoveringer af ejendommene, vil dette nedbringe kommunens samlede CO2-udledning. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • På energiområdet skal der arbejdes for omstilling til bæredygtighed og lavere CO2-udledninger
  • Der skal igangsættes borgerrettede projekter, der skal medvirke til at nedbringe energiforbruget
  • Husstandene skal primært være tilsluttet kollektiv el- og varmeforsyning
  • Inden for de kommende 10 år skal alle Hvidovres husstande have mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet
  • Leverandørerne af varme til Hvidovres fjernvarmesystem skal så vidt muligt inddrage – og med tiden overgå til – bæredygtige energikilder som overskudsvarme, vind- og solenergi, geotermisk energi mv.
  • Udveksling af energi skal indgå i industriens symbioseprojekter.

Retningslinjer

Retningslinje 5.4.1 - 5.4.4

5.4.1

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning, må der kun ske opvarmning med fjernvarme, naturgas eller alternative energikilder. Individuel opvarmning med oliefyr eller elvarme skal søges udfaset med henblik på tilslutning til fjernvarmenettet.

5.4.2

Anvendelsen af ildsteder, herunder brændeovne og pejse, som den primære opvarmningskilde i ny bebyggelse, er ikke tilladt i boligområder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

5.4.3

Der må ikke etableres el-opvarmning som bebyggelsens primære varmekilde i ny bebyggelse inden for områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Efter cirkulære nr. 5020 af 30. november 1988 gælder der dog visse undtagelser, f.eks. bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen. Kommunen kan desuden dispensere fra forbuddet mod el-opvarmning for lavenergibygninger og bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi.

5.4.4

Anvendelsen af fjernvarme skal udvides mest muligt. Hvor de stationsnære områder planlægges fortættet, skal varmeforsyningen så vidt muligt omlægges til fjernvarme.

Redegørelse

Varmeforsyningen i en klimakommune

Hvidovre er ”Klimakommune” og har siden 2008 forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året indtil 2025. I de første år har reduktionerne haft fokus på kommunens egen virksomhed. Senere skal borgere og virksomheder mere på banen. Vi har i denne forbindelse udarbejdet en klimakommunehandlingsplan.

At nedbringe CO2-udledningen er sat på dagsordnen internationalt, nationalt og lokalt. Boligopvarmning er en af de CO2-kilder, som kommunen har mest direkte indflydelse på via varmeplanlægningen. Kraftvarmeværket på Avedøre Holme har overskud af varme i forhold til den mængde el, der produceres. Ved at udnytte varmen maksimalt til boligopvarmning med fjernvarme, vil der ske et markant fald i den samlede udledning af CO2 fra kommunen. Når Avedøreværket skifter til en mere miljø- og klimavenlig energikilde end kul, vil alle de tilsluttede ejendomme samtidig skifte til en mere miljørigtig opvarmning.

I Hvidovre er halvdelen af byområderne i dag forsynet med naturgas med individuelle fyr, mens den anden halvdel er forsynet med fjernvarme. Det er primært boligselskaberne og Avedøre Holme samt enkelte større ejendomme, der er forsynet med fjernvarme.

Det er distributionsselskabet Hvidovre Fjernvarme, der forsyner borgere og virksomheder i Hvidovre med varme. Hvidovre Fjernvarme køber varmen fra transmissionsselskabet VEKS. Fjernvarmecentralen Avedøre Holme forsyner virksomhederne på Avedøre Holme med varme – dels fra Avedøreværket og dels fra produktion på egne kedler.

Der er mange forskellige private og offentlige aktører med hver deres interesser inden for energiomstilling. Både Energistyrelsen og Region Hovedstaden peger på nødvendigheden af en fremtidig sammenhængende og tværgående energiplanlægning, koordination, kommunikation og samarbejde mellem kommuner og andre aktører.