Antenner

Sendenettet til mobiltelefoni og mobilt bredbånd skal kunne dække borgernes og virksomhedernes behov, og samtidig skal der opstå færrest mulige visuelle gener ved opstillingen af antennemaster og -systemer.

Målsætninger

Mobiltelefoni og trådløst bredbånd

Det er statens målsætning at realisere det mobile og trådløse samfund inden for telefoni og trådløst bredbånd til datatrafik, fordi en velfungerende telesektor giver effektivitet og konkurrencekraft til det øvrige danske erhvervsliv og samfund.

På grund af udviklingen inden for brugen af mobiltelefoni og trådløst bredbånd oplever vi en stadig stigende trafik på det mobile telenet. Teleudbyderne har en udfordring med at udbygge det mobile telenet, således at der er tilstrækkelig dækning og kapacitet på de steder, hvor dette efterspørges. De eksisterende antennepositioner skal derfor udvides, og der skal landet over bygges et antal nye antennepositioner.

For at sætte de nye antennemaster ind i en større sammenhæng har vi lavet nogle generelle retningslinjer for, hvor og hvordan man må opstille antennemaster og opsætte antennesystemer i Hvidovre.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Sendenettet i Hvidovre skal have den fornødne dækning til at opfylde borgernes og virksomhedernes behov for mobiltelefoni, mobile dataoverførsler mv., samtidig med at der ikke opstilles flere antennemaster end højst nødvendigt
 • Antennemasterne og -systemerne skal opstilles så hensynsfuldt i byen og landskabet som muligt, så der opstår færrest mulige visuelle gener.

Retningslinjer

Retningslinje 5.11.1 - 5.11.14

5.11.1

Master og antenner kan hovedsagligt placeres i de områder af kommuner, hvor følsomheden over for opførelse eller tilføjelse af tekniske anlæg er mindst, hvis det er muligt af tilgodese e nødvendige sende- og modtageforhold.

5.11.2

Der må som udgangspunkt ikke opstilles antennemaster i den del af landzonen, der er omfattet af følgende:

 • Strandbeskyttelseslinjen
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder
 • Kirkebyggelinjer.

5.11.3

Der må ikke opstilles antennemaster på statslige vejarealer (Motorveje) eller inden for arealer, der er omfattet af vejbyggelinjer langs disse veje, uden særlig tilladelse fra vejmyndigheden (Vejdirektoratet).

5.11.4

Den øvrige del af kommunen er inddelt i tre zoner:

 • Zone 1, områder med bevaringsinteresser
 • Zone 2, områder der kræver opmærksomhed
 • Zone 3, områder uden særlige problemer. 

Note:Zonerne er defineret som: 

Zonen med bevaringsinteresser

Zone 1 er karakteriseret ved, at den ønskede placering ligger inden for en planlagt beskyttelseszone, eller inden for en afstand af 50 m fra en bevaringsværdig eller fredet bygning eller bebyggelse. Her bør der kun tillades opsætning af master eller antenner under helt særlige omstændigheder. 

Dette kan f.eks. være ved manglende, alternative placeringer i nærområdet, eller hvis den konkrete opsætning vurderes ikke at ville forringe bevaringsværdierne.

Zonen der kræver opmærksomhed

Zone 2 er karakteriseret ved, at den ønskede placering ligger uden for zonen med bevaringsinteresser, men stadig inden for 200 m af denne. Afstanden indikerer, at det inden for byområdet må anses for sandsynligt at mast eller antenne kan ses fra det bevaringsværdige område/bygning. Inden for denne zone skal placering nøje overvejes. Alle ansøgninger bør vurderes på stedet og opsætningen bør have en teknisk ufravigelig grund.

Zonen uden særlige problemer

Zone 3 er karakteriseret ved, at der kan opsættes master og antenner uden særlige planlægningsmæssige problemer.

5.11.5

Nye antennemaster skal, så vidt dette er muligt, placeres i zone 3.

5.11.6

Såfremt den ønskede placering findes i zone 1 eller 2 skal der foretages en mere grundig vurdering af stedets egnethed for opstilling/opsætning, evt. med forslag til alternativ(e) placeringsmulighed(er).

5.11.7

Antennesystemer skal primært søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende med en højde på mindst 8,5 m over terræn. Hvor det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.

5.11.8

Så vidt det er muligt, skal mast eller konstruktion placeres og dimensioneres med henblik på fælles udnyttelse af flere teleudbydere.

5.11.9

Antennemaster og -systemer skal etableres så små som muligt og udformes så enkelt som muligt under hensyntagen til de krav, der følger af brugen og ønsket om en fælles udnyttelse jf. retningslinje 5.11.8. Antenner og master skal desuden være farvesat i henhold til kommunens anbefalinger.

5.11.10

Antennemaster og tilhørende antenner, links mv. ønskes ikke camoufleret som andre typer objekter, men skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Masterne kan dog tillades udformet kunstnerisk, skulpturelt, enten ved overfladebehandling eller udformning.

5.11.11

Antennesystemer må ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1-3 i kommuneplanen.

5.11.12

Eksisterende antennemaster og -systemer, der er opsat på bevaringsværdige bygninger og bebyggelser som nævnt i retningslinje 4.9.11, skal over tid søges nedtaget, når antenner eller master står over for en udskiftning, såfremt det er muligt at finde en alternativ, egnet placering.

5.11.13

Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med hegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

5.11.14

Antennemaster, sendeanlæg og teknikkabiner skal være fjernet senest 3 måneder efter at de er taget ud af drift.

Redegørelse

Baggrund for kommuneplanens retningslinjer

Som baggrund for retningslinjerne er der foretaget en overordnet vurdering af følsomheden for opsætning af master i kommunen som helhed. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i følgende hensyn:

 • Landzone
 • Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Fredningsgrænser ved kendelse
 • Fredsskov/skovbyggelinje
 • Strandbeskyttelseslinje
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Vildtreservat/Ramsarområde (Natura 2000)
 • Fredede bygninger
 • Bevaringsværdige bygninger
 • Bevaringsværdige bebyggelser
 • Kystzoneafgrænsning. 

Vurderingen er retningsgivende. I alle konkrete sager skal der ske en individuel vurdering af den specifikke placering af den enkelte mast eller det enkelte antennesystem og af design, materialer og farver, i forhold til omgivelserne.

Generelle principper for opstilling af master

Det fremgår af retningslinjerne hvor i kommunen det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte antennesystemer:

 • Som udgangspunkt må der ikke opstilles master i landzone
 • Byzonen er underopdelt i tre zoner efter sårbarhed.

Langs de statslige vejarealer (Motorveje) gælder særlige forhold. Områderne langs motorvejene er omfattet af byggelinjer, inden for hvilke det ikke er tilladt at opstille antennemaster, sendeanlæg eller teknikkabiner uden dispensation fra vejmyndigheden (Vejdirektoratet). Der skal ansøges om dispensation uagtet, at antennemasten, sendeanlæg eller teknikkabine opstilles/opsættes på en eksisterende bygning, såfremt bygningen er beliggende inden for det vejbyggelinjepålagte areal.

Det kan ikke forudsættes, at en sådan dispensation vil blive givet.

Antenner og antennesystemer skal så vidt muligt opsættes på eksisterende høje bygninger og andre konstruktioner med en højde på over 8,5 m. Nye antennemaster må kun opstilles på terræn, hvis det ikke er muligt at finde en egnet placering på eksisterende konstruktioner.

Placeringen af antennemaster skal ske på baggrund af en dialog mellem teleudbyder og kommunen. I denne dialog kan også lodsejer, naboer og grundejerforening inddrages.

Herunder skal det afklares, om en mast eller konstruktion skal dimensioneres med henblik på at flere teleudbydere kan opsætte deres antennesystemer i masten. Så vidt det er muligt, skal mast eller konstruktion placeres og dimensioneres, så den kan udnyttes af flere teleudbydere. Hermed kan antallet af master i kommunen minimeres, hvilket svarer til intentionerne i masteloven.

Antennemasterne ønskes ikke camoufleret som andre typer objekter, f.eks. som overdimensionerede flagstænger, men skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Masterne kan dog tillades udformet kunstnerisk og skulpturelt, enten ved udformningen eller overfladebehandlingen.

Af hensyn til omgivelserne skal antennemaster og -systemer gøres så små og så enkle i sin form som muligt under hensyntagen til de krav, der følger af brugen og ønsket om fælles udnyttelse. Antennemaster og -systemer skal desuden være farvesat i henhold til kommunens anbefalinger.

Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med hegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

Antennesystemer må ikke opsættes på fredede bygninger eller bygninger og bebyggelser, der har høj bevaringsværdi, dvs. at de er registreret som bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringsværdien 1-3 i kommuneplanen.

Eksisterende antennemaster og antennesystemer, der er opsat på bevaringsværdige bygninger eller inden for en bevaringsværdig bebyggelse, skal over tid søges nedtaget såfremt det er muligt at finde en alternativ, egnet placering. Dette skal ske senest, når antenner eller antennesystemer står over for en udskiftning.

Hvis eksisterende antennemaster eller -systemer søges udskiftet, skal der efter retningslinjerne ansøges om en ny tilladelse. Antennemaster, sendeanlæg og teknikkabiner skal være fjernet senest 3 måneder efter at de er taget ud af drift.

Masteloven slår blandt andet fast, at ejere af master til radiokommunikationsformål har pligt til at imødekomme alle anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der er tildelt radiofrekvenser, og som har behov for at sætte antennesystemer op.

Mobilmaster og sundhed

Hverken byggelovgivningen, planloven eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner. Dette varetages af staten. Uanset dette ved vi, at borgerne også forholder sig til sundhedsaspektet, når der sker sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af nye antennemaster.

I følge Embedslægeinstitutionen Hovedstaden giver den foreliggende viden om radiobølger fra mobiltelefoner og sundhed ikke anledning til advarsler mod at bruge mobiltelefoner.

Der er dog stadig mangel på viden på visse områder, herunder vedrørende børns brug af mobiltelefoner.

Påvirkningen fra en mobilantennemast afhænger af afstanden til masten, højden af masten, af sendestyrken og af antallet af operatører på den samme mast. Påvirkningen fra en mobilantenne i en afstand af 10-15 m er 100 gange lavere end påvirkningen fra en mobiltelefon tæt på hovedet. Med en almindelig afstand til mobilantennemasten er påvirkningen flere tusinde gange lavere end fra mobiltelefonen tæt på hovedet. Påvirkningen fra masten er dog i modsætning til telefonen over hele kroppen og hele tiden.

Det er vigtigt at huske, at hvis der er en mobilantennemast i nærheden, så skruer mobiltelefonen selv ned for sendestyrken - dvs. at strålingen fra mobiltelefonen mindskes.

Sundhedsstyrelsen konkluderer, at mobilantennemasters placering og stråling - med vores nuværende viden - ikke er et problem for folkesundheden, når de gældende regler for sikkerhedsafstande overholdes.