Afledning af regn- og spildevand

Ny spildevandsplan skal fastlægge mål og rammer for kommunens service til borgere og virksomheder i forhold til afledning af spildevand.

Målsætninger

Tilpasning af kloaksystemet

Når det regner i byområder nedsiver en stor del af nedbøren, der falder på ubefæstede arealer sådan som det sker uden for byområder. Vandet fra tage, veje og andre befæstede arealer, der udgør en forholdsvis stor del af det samlede areal, afledes på overfladen og igennem lukkede afløbssystemer. Transporten af vandet er en del af vandkredsløbet.

Spildevand dannes på baggrund af forbrugernes brug af drikkevand, der indvindes fra grundvandet. Vandkredsløbet påvirkes ligeledes, når der sker overløb og når det rensede vand udledes til havet. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Regn- og spildevand skal afledes effektivt og håndteres, så det ikke medfører unødvendige ulemper for borgere og virksomheder
  • Regn- og spildevand skal håndteres på en måde, så gældende love, normer og almindelig praksis på området overholdes
  • Kommunen og forsyningsselskabet skal udvise fremsynethed og god planlægning inden for spildevandsområdet, herunder skal der tages højde for forandringerne i klimaet
  • Kommunen og forsyningsselskabet skal bidrage til attraktive løsninger, åbenhed og information
  • Det skal sikres, at nedsivning af regnvand ikke skader grundvandskvaliteten eller medfører problemer med højtstående grundvandsspejl
  • Det skal sikres, at der ikke sker mobilisering af forurening som følge af ændringer i grundvandsspejlet.

Redegørelse

Ny spildevandsplan på vej

Alle varige boliger og virksomheder i Hvidovre har mulighed for at blive sluttet til det offentlige afløbssystem. Langt de fleste boliger har ligeledes pligt til at tilslutte sig det offentlige afløbssystem. Afløbssystemet i Hvidovre er generelt velfungerende og tilstanden er tilfredsstillende. I Hvidovre er det forsyningsselskabet HOFOR, der er ansvarlig for bortledning af regn og spildevand. HOFOR varetager driften og udbygningen af afløbssystemet. Spildevandet fra Hvidovre renses på Biofoss´ renseanlæg inden udledning til havet.

Vi er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan til erstatning for den gældende plan fra 2001. I den nye spildevandsplan indgår mål og rammer for kommunens service til borgere og virksomheder i forhold til afledning af vand og for samarbejdet med forsyningsselskabet HOFOR. Vi er i gang med at opfylde kravene fra første generations vandplaner, modsat hvad der er tilfældet i mange andre kommuner. Dette skyldes at vi tilbage i 2007 vedtog en strategi for udbygning af afløbssystemet, som viste sig at tage hånd om de udledninger der blev adresseret i forbindelse med første generations vandplaner.

Klimaforandringerne, de øgede regnmængder og Statens krav i vandplanerne til tilstanden af vandmiljøet skærper kravene til afløbssystemet. Udbygninger er påkrævede for at undgå problemer med vand, der ikke kan ledes væk, vand der oversvømmer terrænet og belastning af vandmiljøet. Afløbssystemet skal kunne håndtere alle almindelige regnhændelser. Når der er tale om ekstreme regnhændelser, håndteres vandmængderne gennem vores klimatilpasning. 

I Hvidovre nedsiver vandet der falder i haverne, på de grønne områder og på andre ubefæstede arealer. Herudover har omkring 100 enkeltejendomme tilladelse til at nedsive tag- og overfladevand fra deres ejendomme. Mulighederne for nedsivning af vand i Hvidovre er begrænsede, da et forholdsvist tæt lerlag dækker store dele af undergrunden i kommunen. Ligeledes er der et ønske om at beskytte grundvandet mod forurening i områder, hvor der er drikkevandsinteresser. 

Allerede inden nedbøren rammer taget/vejen/jordoverfladen, har regndråberne været i kontakt med atmosfæren og kan derfor indeholde forurening. Når nedbøren kommer i kontakt med forskelligartede overflader (tage, tagrender, veje, flisebelægninger, græsarealer mv.), vil regndråberne transportere forskellige potentielt forurenende partikler med sig. Når vandet siver ned igennem jordlagene, vil en del forurening binde sig til planter og jordpartikler, imens andre vil blive transporteret sammen med vandet imod grundvandet, som indvindes til drikkevand.