Kolonihaver

Der er ikke plads i kommunen til at udlægge nye områder til kolonihaver, men de fire områder med varige kolonihaver fastholdes.

Målsætninger

Fastholdes, men ingen udbygning

Kolonihaver er et godt fritidstilbud til de borgere i Hvidovre, som bor i etageboliger.

I Hvidovre er der udlagt fire områder med varige kolonihaver, nemlig Præstemosen, Kettehøj og Kettehøj II samt Dahlia. Disse kolonihaveområder er gennem lokalplanlægning blevet sikret som fristeder og åndehuller tæt på storbyens midte.

På baggrund af det eksisterende omfang af kolonihaver og de begrænsede ledige arealer vurderes der ikke at være planmæssigt grundlag for at udlægge yderligere arealer til formålet.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • De eksisterende, varige kolonihaveområder skal fastholdes som rekreative områder til gavn for storbyens beboere
 • Der skal ikke planlægges for nye kolonihaveområder i Hvidovre.

Retningslinjer

Retningslinje 4.7.1 - 4.7.3

4.7.1

Der udlægges ikke yderligere arealer til kolonihaver i planperioden.

4.7.2

I eksisterende kolonihaver må der på hvert havelod maksimalt opføres 57 m2 bebygget areal til beboelse (kolonihavehus), samt maksimalt 30 m2 bebygget areal til åbne terrasseoverdækninger, udhuse, legehuse, drivhuse og lignende. 

4.7.3

Kolonihaver må ikke benyttes til beboelse i perioden 1. oktober – 31. marts.

Redegørelse

Varige og ikke-varige kolonihaver

Der findes i alt 685 kolonihaver i kommunen. Heraf er de 385 kolonihaver varige, og de resterende 300 er ikke-varige i kolonihavelovens forstand. Haverne fordeler sig således:

 • Præstemosen: 145 varige haver, 150 ikke-varige haver
 • Kettehøj I: 45 varige haver 
 • Kettehøj II: 83 varige haver
 • Dahlia 112: varige haver 
 • Svarø 137: ikke-varige haver
 • Kystengen: 13 ikke-varige haver

Der er således tre områder, hvori der ligger ikke-varige kolonihaver:

 • Præstemosen er planlagt til rekreativt område med mulighed for at etablere kolonihaver
 • Svarø er planlagt til offentlige formål med mulighed for at etablere kirkegård
 • Kystengen er planlagt til rekreativt område med mulighed for at etablere grønt område, bypark, fritidsformål, mandskabsbygninger mv.

Efter kolonihaveloven må varige kolonihaver ikke nedlægges uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og hvis der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges. ’Væsentlige samfundsmæssige hensyn’ omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. 

Der vil i 2015-2016 blive gennemført et skærpet tilsyn med kolonihaveområderne for at lovliggøre forholdene med hensyn til opført bebyggelse på grundene og benyttelsen af kolonihavehusene til fast helårsbeboelse.