Friluftsliv ved Kalveboderne

Stranden i Lodsparken skal gøres større og rumme bedre opholdsmuligheder, og Hvidovre Havn skal forskønnes og udvikles inden for rammerne af helhedsplanen for havnen.

Målsætninger

Strandpark og havn

Det har gennem flere år været et politisk ønske, at etablere en strandpark i Lodsparken til støtte for det lokale friluftsliv. På baggrund af en proces med inddragelse af en række borgere og andre interessenter er der udarbejdet et idékatalog, som skal danne basis for en udvikling af parken over en årrække.

Den lille badestrand i Lodsparken er blevet et populært udflugtsmål. Stranden kan sammen med havnen og dens tilknyttede servicefaciliteter udvikle sig som et støttepunkt for friluftslivet generelt ved Kalveboderne.

For at styrke friluftslivet og anvendelsen af badestranden kan sandområdet eksempelvis udvides, opholdspladser optimeres og der kan opsættes faciliteter til leg og motion til glæde for byens borgere.

Badestranden kan aldrig blive en bred badestrand i traditionel forstand som f.eks. Amager Strandpark. Dertil mangler der den naturlige bølgepåvirkning, men med planerne for udvikling af Hvidovre Strandpark arbejdes der på at skabe et lokalt fritidsområde med forskellige aktivitetsmuligheder og med en badestrand, der kan anvendes som et soppeområde for især familier med børn. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Hvidovre Havn skal undergå en forskønnelse og kvalitativ udvikling inden for rammerne af helhedsplanen for havnen, således at områdets potentialer kan udnyttes bedst muligt til en bred vifte af fritidsaktiviteter
  • Den lille badestrand i Lodsparken skal udvides med et større sandområde, flere frilufts- og legeaktiviteter samt bedre opholdpladser
  • Der skal sikres gode adgangsforhold langs kysten for kommunens borgere. 


Retningslinjer

Retningslinje 4.5.1 - 4.5.2

4.5.1

Den nye strandpark i Lodsparken kan udvikles i overensstemmelse med frednings- og beskyttelsesinteresser. Der kan anlægges et større sandområde, faciliteter til leg og motion samt optimering af publikumsforhold. Grønningen vest for stranden skal opretholdes, og der må ikke opføres nye bygninger.

4.5.2

Der må ikke etableres nye lystbådehavne. Hvidovre Havn kan udvides i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Større havneudvidelser forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen på baggrund af et konkret projekt.

Redegørelse

Rent badevand

Vi har gennem flere år samarbejdet med andre kommuner og HOFOR om at forbedre vandkvaliteten i Kalveboderne for at give borgerne mulighed for at bade og dyrke andre aktiviteter knyttet til vand og natur. En periodevis dårlig vandkvalitet skyldes blandt andet spildevand fra Harrestrup Å og overløb fra kloakkerne ved kraftige regnskyl.

Efter store investeringer i spildevandsafledning blev vandet i Kalveboderne i 2011 erklæret for rent nok til at bade i. I den forbindelse istandsatte vi en lille strand i Lodsparken. Istandsættelsen bestod hovedsageligt i at rense strandbredden for tang og tilføre lidt strandsand. I 2012 blev der opsat en badebro.

Der samarbejdes fortsat med HOFOR om at forbedre vandkvaliteten i Kalveboderne.

Idéskitse for udvikling af badestranden i Lodsparken

I 2013 blev der indsamlet idéer og ønsker fra borgerne til den fremtidige udvikling af Hvidovre Strandpark. De fleste borgerønsker omhandlede mere sandstrand og flere opholdspladser samt etablering af lege- og friluftsaktiviteter. På denne baggrund er der udarbejdet en idéskitse.

Idéskitsen viser blandt andet en mulig udvidelse af badestranden, og at der mellem stien og sandområdet kan etableres en form for kant med skiftevis brede trapper og træbænke.
Den endelige udformning af strand, terræn, placering af stien skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Der skal også arbejdes med etablering af forskellige former for lege- og motionsaktiviteter: Badeø, fitness og legeplads. Legepladsen kan eventuelt etableres i forbindelse med, at overskudsjord indarbejdes i terrænet.

Skitseprojekt for strandareal (pdf)

Fredningen af Kalvebodkilen og strandbeskyttelseslinje

Lodsparken er omfattet af fredningen af Kalvebodkilen og af en strandbeskyttelseslinje. Desuden støder Lodsparken op til Natura 2000-området "Vestamager og havet syd for". I forbindelse med det kommende projekt for strandparken skal der derfor indhentes tilladelser fra Fredningsnævnet og Naturstyrelsen til udvidelsen og udformning. 

Hvidovre Havn

I 2009 er en Helhedsplan for Hvidovre Havn blevet godkendt. Formålet med helhedsplanen er at sikre en kvalitativ udbygning og forskønnelse af Hvidovre Havn, hvor havneområdets sammenhæng med Hvidovre Strandvej og Lodsparken styrkes. Havneområdet skal i fremtiden fremstå mere indbydende og med en karakter, der indbyder byens borgere til at benytte de rekreative tilbud i havnen.

Helhedsplan for Hvidovre Havn (pdf)