Den grønne struktur

Byområderne i Hvidovre er omkranset af et sammenhængende, hesteskoformet bælte af større grønne områder. Denne grønne struktur udgør også en del af storbyens grønne kiler og ringe.

Målsætninger

Et bynært landskab

Den overordnede, grønne struktur i kommunen ligger som en hestesko omkring byområdet og udgør en værdifuld kontrast hertil. Den grønne struktur indgår i fingerbyens grønne kiler og ringe.

Det grønnes åbne og rekreative karakter har stor oplevelsesværdi og indeholder potentiale i forhold befolkningens sundhed og almene velbefindende, og det skal derfor være nemt at komme til og fra og rundt i det grønne.

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Den klare grænse mellem by og land skal fastholdes, hvormed den grønne struktur sikres som et attraktivt åbent, bynært landskab, der både skal beskyttes og benyttes
  • Kommunens bidrag til en bæredygtig regional udvikling og planlægning af den grønne struktur skal sikres og fremmes gennem Ringbysamarbejdet og i samarbejde med nabokommuner og Naturstyrelsen.

Retningslinjer

Retningslinje 4.1.1 - 4.1.3

4.1.1

Kommunens grønne struktur er "den grønne hestesko" bestående af Vestvolden, Den Grønne Kile, Granaten, Mågeparken, Strandengen, Strandsumpen, den nordlige del af Råhavnen, Lodsparken og Kystagerparken.

4.1.2

Den grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring af adgangs- og opholdsmuligheder og de landskabelige og rekreative værdier. 

4.1.3

De dele af den grønne struktur, der samtidig er udpeget som dele af de grønne kiler jf. landsplandirektivet Fingerplan 2013, må kun anvendes i overensstemmelse med Fingerplanens kapitel 5.

Redegørelse

Del af fingerbyens grønne kiler og ringe

Hvidovre er omkranset af et hesteskoformet bælte bestående af en række større, grønne områder. Vestvolden og Den Grønne Kile udgør den nordvestlige del af "den grønne hestesko", mens resten udgøres af Granaten, Mågeparken, Strandengen, Strandsumpen, Lodsparken og Kystagerparken.

Områderne udgør en værdifuld kontrast til byområdet på grund af deres åbne karakter, og de skal derfor generelt friholdes for bebyggelse og anlæg, så den klare grænse mellem by og land fastholdes.

Kommuneplanens grønne struktur er defineret med udgangspunkt i de større, grønne områders rekreative betydning og potentiale for de lokale borgere samt storbyens befolkning.

Områderne er ligeledes en del af fingerbyens grønne kiler og ringe, herunder Den Grønne Kile, Køge Bugt Strandpark og Vestvoldsringen. Den grønne strukturs overordnede træk er således fingerbyens grønne kiler og ringe samt de åbne kystkiler og kystlinjen, som er ganske speciel for Hovedstadsområdet, da man næsten overalt kan opleve og komme til åbent landskab tæt ved byområderne. Kommunen skal derfor i et samarbejde med andre nærliggende kommuner sikre og fremme den overordnede grønne struktur gennem udvikling og planlægning.