Landskab

Benyttelse og beskyttelse af landskabet

Borgernes adgang til de større naturområder skal forbedres samtidig med, at miljøet og naturværdierne beskyttes.

Den grønne struktur

Byområderne i Hvidovre er omkranset af et sammenhængende, hesteskoformet bælte af større grønne områder. Denne grønne struktur udgør også en del af storbyens grønne kiler og ringe.

Landskabs- og naturværdier

Dele af vores større, grønne områder rummer særlige landskabelige og biologiske værdier, der skal beskyttes - både for naturens skyld og for at fastholde kommunen som et attraktivt sted at bo og besøge.

Friluftsområder

Friluftsområderne bruges i dagligdagen til motion og udflugter i det grønne. Derfor skal områderne tilgodese det almene friluftsliv og knyttes til storbyens øvrige grønne kiler og ringe.

Friluftsanlæg

Vores eksisterende større friluftsanlæg i landområdet - Hvidovre Havn og Avedøre Stadion - kan suppleres med et nyt idrætsanlæg på arealer øst for Byvej.

Friluftsliv ved Kalveboderne

Stranden i Lodsparken skal gøres større og rumme bedre opholdsmuligheder, og Hvidovre Havn skal forskønnes og udvikles inden for rammerne af helhedsplanen for havnen.

Den Grønne Kile

Den Grønne Kile med Avedøresletten, Vestvolden og Avedøre Landsby har stort potentiale som et varieret, rekreativt område og udflugtsmål til glæde for borgerne i Hvidovre og nabokommunerne.

Kolonihaver

Der er ikke plads i kommunen til at udlægge nye områder til kolonihaver, men de fire områder med varige kolonihaver fastholdes.

Skovrejsning

For at bevare de værdifulde kulturmiljøer og landskaber skal der ikke plantes ny skov i kommunen.