Kulturarvens beskyttelsesinteresser

Ved siden af brugen af kulturarvsmetoden skal vi også beskytte den traditionelle kulturarv som fortidsminder, fredede bygninger og værdifulde kulturmiljøer i det åbne land.

Målsætninger

Fortidsminder, landsbyer og bygningsbevaring

En del af beskyttelsen og varetagelsen af de kulturhistoriske interesser sker i kommunerne. Kommuneplanen skal således indeholde retningslinjer for de udpegede kulturhistoriske bevaringsværdier. Det drejer sig om beskyttelseskategorier som fredninger og værdifulde kulturmiljøer i det åbne land. Af øvrige beskyttelsesinteresser er der kirkeomgivelser og bygningsbevaringen.

I kommunen findes to fredede fortidsminder fra bronzealderen: Gravhøjen Simonshøj er beliggende i og omgivet af tæt bymæssig bebyggelse syd for Frihedens Butikscenter. Få hundrede meter derfra ligger gravhøjen Langhøj i en fritliggende park - Langhøjparken. 

Af kulturhistoriske fredninger findes befæstningsanlæggene Vestvolden og Avedøre Batteri, som begge er en del af Københavns nyere Befæstning, som er et militært jord- og betonanlæg fra slutningen af 1800-tallet. Vestvolden med Avedøresletten er desuden udpeget som et kulturmiljø med kulturhistoriske værdier. 

Avedøre Landsby er ikke udpeget som landsby med særlige kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. Men alle regionens landsbyer er af generel kulturhistorisk interesse, som der så vidt muligt bør tages hensyn til i planlægningen. 

I Hvidovre findes kun to fredede bygninger. Så meget desto vigtigere er kommunens varetagelse af de bevaringsværdige bygninger. Dette er med til at sikre arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig kvalitet og autenticitet for eftertiden. 

Prioriteringen af bygningsbevaring er med til at fastholde respekten for de ældste bygninger i kommunen og den oplevelsesmæssige tidsdybde i eksempelvis de mangfoldige parcelhuskvarterer eller middelalderlige landsbykerner. Ejendomme med bevaringsværdige bygninger er vist i kommuneplanen og oplistet efter adresse.

Retningslinjer

Retningslinje 2.3.1 -2.3.7

2.3.1

Det fredede forsvarsanlæg Vestvolden med det tilstødende marklandskab Avedøresletten med 1700-tals udskiftningsspor udpeges som kulturmiljø med kulturhistoriske værdier. 

2.3.2

Indenfor det udpegede kulturmiljø må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.3.3

Tilstanden og arealanvendelsen i det udpegede kulturmiljø må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

2.3.4

Inden for det udpegede kulturmiljø må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug. Der må ligeledes ikke inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for kulturmiljøet skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af kulturværdierne.

2.3.5

Inden for det udpegede kulturmiljø skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af kulturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

2.3.6

I det øvrige landområde, uden for det udpegede kulturmiljø, skal landskabelige og kulturhistoriske helheder i videst muligt omfang bevares. Sten og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

2.3.7

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks meldes til Kroppedal Museum. Gravearbejdet skal stilles i bero indtil, der er taget stilling til, om arbejdet kan genoptages eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Redegørelse

Arkæologisk kulturarv

Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af al menneskelige virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Forud for påbegyndelse af et jordarbejde på landjorden kan bygherren eller den, for hvis regning arbejdet skal udføres, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse. Museet skal udtale sig om, hvorvidt det planlagte arbejde indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, herunder om det i givet fald er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse mv. 

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Kulturministeren eller nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. 

Naturbeskyttelsesloven forhindrer ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Loven gælder ikke for de skjulte fortidsminder. 

Museet på Kroppedal har registreret en del skjulte fortidsminder i Hvidovre, hvilket kan dække fra et enkelt fund i området til en bosættelse.

Udpegningen af de kulturhistoriske interesser udspringer af daværende Københavns Amts Kulturhistoriske oversigter fra oldtid til nyere tid, der er udgivet i perioden 1999-2006. For middelalderen og nyere tid gælder, at de kulturhistoriske interesser er ført ind i kommuneplanens kvarterbeskrivelser.

Fredede bygninger

Kulturministeren kan frede bygninger af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 år gamle. Uanset deres alder kan bygninger dog fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder. I det omfang en bygnings umiddelbare omgivelser i form af gårdrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lignende er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed, kan fredningen omfatte sådanne omgivelser. 

Bygningsfredningsloven har til formål at sikre bygningen for eftertiden. Enhver bygning kan blive fredet, hvis den rummer tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af national betydning som vurderes af Kulturstyrelsen.

Fredning af en bygning medfører forpligtelse for ejeren til at holde den i forsvarlig stand og indhente tilladelse til eventuelle ændringer.

I kommunen findes kun to fredede bygninger, nemlig Hvidovre Rytterskole fra 1722 og bygningsanlæggene på Avedøre Flyveplads (1917-1943).