Udvikling af Hvidovrevej

Gennem ombygning af Hvidovrevej og punktvise fortætninger langs vejen skal byens "hovedgade" danne rygraden i Hvidovres bystruktur.

Målsætninger

Byens hovedgade

Hvidovrevej er på strækningen fra Hvidovre Station til Frihedens Station byens ”hovedgade”, der binder store dele af kommunen sammen på langs mellem de to S-banelinjer. Det er også her, at mange af de fælles mødesteder i og uden for centrene findes. 

Strækningen er præget af to bymæssige koncentrationer omkring stationerne, samt en række mindre knudepunkter, der er spredt langs strækningen: Ved Hvidovre Torv, ved Hvidovrevejs Butikstorv, samt ved Brostykkevej. Et af de vigtigste knudepunkter er Hvidovre Bymidte med bl.a. Rådhuset. Hvidovrevej er på store strækninger omkranset af boligbebyggelse såsom villakvarteret Risbjerg og mange etageejendomme med Bredalsparken, som en af de markante. 

En opgradering af Hvidovrevej og de tilstødende centerområder vil have en positiv effekt i forhold til hele kommunen. Men særligt de tilstødende boligområder vil kunne sikres nærhed til en bymæssighed, der i højere grad vil kunne dække beboernes nuværende og fremtidige behov for adgang til kollektiv trafik, oplevelser, indkøb mv. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Byomdannelsen skal ske i form af punktvis fortætning med nye boliger og andre byfunktioner i udvalgte områder på strækningen
  • Hvidovrevej skal være godt forsynet med kollektiv trafik, så beboerne i de omkringliggende boligområder får let adgang til byfunktionerne i knudepunkterne på strækningen og til stationerne på S-banen
  • Hvidovrevej skal på strækningen have en udformning, der tilgodeser bustrafikken og cykling, og i knudepunkterne give gode rammer for et rigt og varieret byliv.

Redegørelse

Visionen om at styrke hovedgaden og omgivelserne

Vejstrukturen og bygningsmassen i de bagvedliggende boligområder gør det umuligt at forsyne disse med kollektiv trafik. For at sikre beboerne en mulighed for at vælge bæredygtige trafikale løsninger, skal Hvidovrevej opgraderes med kollektiv trafik. Denne kollektive trafik skal dels forbinde centerområderne og knudepunkterne internt på hele strækningen, dels give let og hurtig adgang til S-stationerne og trafikterminalerne ved disse.

Der skal på én og samme tid fokuseres på en strategisk behandling af bymiljøet og trafikstrukturen på strækningen. 

Byomdannelse i knudepunkter

For at øge tætheden af mennesker, oplevelser og byliv skal bebyggelsen langs Hvidovrevej overvejende have et bymæssigt præg og indhold. I knudepunkterne skal ny bebyggelse derfor opføres i 3-5 etager. Omkring stationerne skal der kunne bygges endnu tættere og højere.

Områder udlagt til centerformål afløses af blandede byområder som perler på en snor ved at udvælge knudepunkter langs Hvidovrevej, hvor butikker og andre byfunktioner samles for at styrke detailhandlen.

Strækningerne mellem knudepunkterne vil fortsat skulle have karakter som en færdselsåre uden væsentlige opholdsarealer langs vejen. Her er der afdæmpet og roligt, og den eksisterende lave bebyggelse fastholdes. I dag er der på disse strækninger mellem knudepunkterne en lang række indadvendte aktiviteter. For at give strækningerne et bymæssigt præg, så bør aktiviteterne åbne sig og være synlige ud mod Hvidovrevej.

Udformning af vejforløbet

Selve Hvidovrevej skal ombygges, så der kan ske en prioritering af bustrafikken, nedsættelse af biltrafikkens hastighed og reduktion af vejens barrierevirkning. Dette kan f.eks. gøres ved kun at have én vejbane i normal bredde i hver retning og etablere brede midterrabatter med beplantning, belægning og belysning af høj kvalitet. Hvor der på grund af de lokale bebyggelsesforhold, funktioner og solorienteringen er gode muligheder for ophold og aktiviteter, kan indsnævringen af vejforløbet bruges til at skabe nye, attraktive pladsdannelser/byrum. 

En letbane på strækningen er det langsigtede mål, men realistisk set bør den kollektive trafik på Hvidovrevej i første omgang udformes som en prioriteret buslinje. 

Der skal sikres en god tilgængelighed for cyklister og fodgængere til knudepunkterne ved at etablere/sikre et net af stier, der giver let og sikker adgang mellem boligområderne og knudepunkterne langs Hvidovrevej. I knudepunkterne skal der etableres gode, organiserede parkeringsforhold for cykler, både i forhold til målene i knudepunkterne og til skift mellem bus og cykel. 

Det er vigtigt, at Hvidovrevej ses som ét samlet forløb. Det betyder, at hele vejen skal tænkes som en helhed, men at de enkelte strækninger skal bearbejdes forskelligt og tilpasses de lokale forhold. 

Genkendelighed er nøgleordet i at se Hvidovrevej som ét forløb i vekslingen mellem de forskellige bymiljøer, brede og smalle gaderum mm. Det kunne eksempelvis opnås gennem brugen af bestemte materialer og byinventar.