Udvikling af området ved Avedøre Station

Indpasning af nye boliger, ikke-generende serviceerhverv og undervisnings- og kulturtilbud skal bidrage til, at stationsområdet bliver et stærkere centrum for hele Avedøre bydel.

Målsætninger

Et stærkere centrum for hele Avedøre

Området omkring Avedøre Station kan udvikles for at styrke stationsområdet som centrum for hele Avedøre bydel, f.eks. ved at tilføre området funktioner, der primært retter sig mod beboerne i området/bydelen, men som også sekundært kan bruges af kommunens øvrige borgere og folk uden for kommunen. Det kan være undervisnings- og kulturtilbud, herunder sportsaktiviteter, der retter sig mod børn og deres familier. 

Byomdannelsen skal leve op til kommunens overordnede vision om at være Børnenes og Familiernes By. Derfor skal de nye tiltag eller aktiviteter i dette område primært tage afsæt i ønsket om at få børnefamilier til at bosætte sig og at benytte sig af tilbuddene i området.

Området skal kunne rumme nye boliger og ikke-generende, private serviceerhverv for at sikre, at området er i brug hele døgnet, hele ugen. Vi forventer ikke, at der er grundlag for at indpasse nye butikker, hvorfor detailhandlen som udgangspunkt ikke skal spille en større rolle i området, end den allerede gør.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Bydelens beboere og brugere skal have mulighed for at indgå i et større fællesskab for at få et bedre tilhørsforhold til bydelens center
  • Etablering af nye bebyggelser og funktioner skal med respekt for – og i samspil med - de eksisterende, omkringliggende bebyggelser give bydelen ny identitet og energi
  • Nye stiforbindelser med attraktive gaderum og pladsdannelser skal binde området sammen med de omkringliggende bebyggelser og de nærliggende, store grønne områder
  • Målsætningerne om et varieret boligudbud bør sikres, både med hensyn til ejerforhold og boligstørrelser. En blanding af ejer-, andels- og almene boliger vil give variation i beboersammensætningen, ligesom en variation i boligstørrelser vil gøre.

Redegørelse

Supplerende byggeri

Byomdannelsen ved Avedøre Station skal primært ske i de udpegede fortætningsområder, der udgør dele af de stationsnære kerneområder, hvor gangafstanden til stationen er mindre end 600 m. 

Her er der grundlag for at kunne bygge højere og tættere end i den øvrige del af kommunen. Og der er ligeledes grundlag for at placere byfunktioner, hvor der er mange ansatte, kunder eller brugere.

Den eksisterende bebyggelse i området er meget varieret – fra 1 etage ved Langkildevej til Store Hus med sine 14 etager. 

Området er desuden ret usammenhængende. Fortætningsområderne omkring Avedøre Station er i dag fysisk opdelt i fire dele på grund af jernbanen og Byvej, der begge virker som barrierer. Af disse er omdannelsesmulighederne størst ved Cirkusgrunden/Stationsforpladsen, ved Langkildevej samt ved Avedøre Stationscenter. 

Cirkusgrunden/Stationsforpladsen

Området ved Cirkusgrunden syd for jernbanen og vest for Byvej er i alt på ca. 56.000 m2. Heraf udgør de eksisterende institutioner på Byvej 248 A-C en del af området. Der er konkrete planer om at opføre en ny daginstitution på Byvej 248 D. Den nye institution skal have fokus på bevægelse og idræt. Mellem institutionerne og jernbanen er der et samlet, ubebygget areal på ca. 37.500 m2, der umiddelbart er klar til omdannelse og fortætning samt omlægning af stationsforpladsen. 

Forud for udarbejdelsen af Kommuneplan 2016 er der arbejdet med at undersøge og konkretisere byggemulighederne i området, primært med henblik på at opstille nye rammebestemmelser for lokalplanlægningen. 

 

Det viste forslag er ét eksempel på, hvordan Cirkusgrunden kan udvikles, og der er mange andre muligheder. Den konkrete udformning af ny bebyggelse i området vil ske i den efterfølgende, mere detaljerede planlægning.

Området er i det viste eksempel tænkt bebygget forholdsvis tæt for at udnytte den stationsnære beliggenhed optimalt. Der er vist en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 105, hvilket giver mulighed for at opføre ca. 40.000 m2 etageareal på arealerne. 

Den viste bebyggelse er samlet i mindre grupper med varierede højder i 2-8 etager for at spille op til og tilpasse sig de omgivende boligbebyggelser. Bebyggelsens struktur er udformet ”skrånende” således, at den er højest mod nord (mod jernbanen) og derfra bliver lavere mod syd og vest (mod parcelhusene og institutionerne). Det har en positiv betydning for det indbyrdes forhold mellem bebyggelserne i området, lige som det giver optimale dagslysforhold i den nye bebyggelse.

De sociale/kulturelle/erhvervsmæssige funktioner skal placeres i stueetagen, og eventuelt på første sal. De bør have en åben udformning, der giver mulighed for at se og opleve, hvad der foregår indenfor i bygningerne. På de overliggende etager, men også på terræn, bør der etableres boliger. Mange af boligerne skal være forsynet med private friarealer i form af store altaner eller tagterrasser, for på den måde at minimere udlægget af private opholdsarealer på terræn.

Med bebyggelser på op til 8 etager er der grundlag for at parkeringen kan placeres under terræn, så området ikke kommer til at præges af kedelige parkeringsarealer på terræn. Da området er stationsnært, og området også er busbetjent, er der desuden grundlag for at planlægge for en lavere parkeringsdækning end ellers i Hvidovre.

Langkildevej

Området syd for Langkildevej rummer en ubebygget grund og et nedlagt plejehjem, som der er aktuelle planer om at omdanne til boliger, f.eks. til ungdomsboliger. Det er desuden hensigten at give mulighed for at opføre supplerende byggeri til familieboliger.

De to grunde er tilsammen er på ca. 23.000 m2. Med den eksisterende bebyggelsesprocent på 45 kan der i princippet etableres ca. 10.000 m2 etageareal til boliger, svarende til ca. 100 nye boliger i området. Boligerne kan højst bygges i 3 etager, men kan med fordel bygges i højst 2 etager mod bofællesskaberne nord for Langkildevej.

Avedøre Stationscenter

Mulighederne for at fortætte området ved Avedøre Stationscenter er primært knyttet til arealerne ved gymnasiet og det nedlagte bibliotek, der ligger på hver sin side af Naverporten.

Bag de gamle biblioteksbygninger er der mulighed for at opføre bebyggelse, der skal have 1 etage mod hovedstien og 2 etager mod terræn ved Hjulmagerporten. Rummeligheden til denne fortætning er på ca. 850 m2. Såvel biblioteksbygningen som en eventuel udvidelse må bruges til centerformål, herunder butikker og private og offentlige kontor- og serviceerhverv.

Der er ikke aktuelle planer om at udvide gymnasiet.