Cykeltrafik

Af hensyn til bymiljøet, udslippet af CO2 samt trafikanternes sundhed skal det gøres mere attraktivt at cykle. Det vil kunne flytte en del af trafikarbejdet fra personbiler til cykler.

Målsætninger

Bedre forhold for cyklisterne

Vi vil arbejde på at flytte ture fra personbil til blandt andet cykel ud fra den synsvinkel, at det gavner bymiljøet i bred forstand, begrænser udslippet af CO2 og er sundere for trafikanterne. 

Det kræver, at det generelt gøres mere attraktivt at cykle, og at forholdene for cyklister til stadighed forbedres. Det gælder navnlig de lokale cykelforbindelser rundt i kommunen til vigtige trafikmål som skoler, institutioner, sportsanlæg, indkøbssteder og lignende. Her vil vi f.eks. kunne anlægge manglende dele af strækninger, sikre skæringer af veje, forbedre vejafmærkningen og optimere signalanlæg. 

Vi vil også have fokus på at styrke cykelpendlingen på tværs af kommunerne. Vi støtter det igangværende arbejde med at realisere projektet ”Supercykelstier i hovedstadsregionen”. I takt med at supercykelstinettet udbygges, vil cykelpendlingen få et løft i hele regionen. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Projektet ”Supercykelstier i hovedstadsregionen” skal realiseres i samarbejde med de øvrige kommuner
  • Der skal etableres gode og tilstrækkelige cykelparkeringspladser ved større trafikmål, herunder trafikterminaler, butiksbygninger, offentlige bygninger og anlæg, større arbejdspladser og boligbebyggelser.

Retningslinjer

Retningslinje 3.9.1 - 3.9.6

3.9.1

Der udlægges arealreservationer til overordnede cykelstinet for pendlere, de såkaldte supercykelstier, som vist på kortet. 

3.9.2

Strækninger, der er en del af det overordnede cykelstinet, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken. Strækningerne skal generelt anlægges og vedligeholdes til brug for pendling på cykel.

3.9.3

Der udlægges arealreservationer til overordnede, rekreative stinet som vist på kortet.

3.9.4

Stierne i det overordnede, rekreative stinet bør have sikrede skæringer ved krydsning af trafikveje, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

3.9.5

Der skal sikres mulighed for etablering af stiforbindelser mellem Brostykkevej og Kettevej og mellem Kettevej og Bakkeskoven i Brøndby Kommune.

3.9.6

I forbindelse med det almindelige vejnet (villaveje) kan der etableres særlige cykelkorridorer ved f.eks. at vende ”hajtænder” til fordel for cyklisterne – særlig i forbindelse med skoleveje.

Redegørelse

Cykel- og gangtrafik

Kommunens stier er inddelt i et regionalt trafikstinet, et regionalt rekreativt stinet og lokale stier.

Cykelstier for pendlere

Kommuneplanen udpeger et net af overordnede cykelstier for pendlere, de såkaldte supercykelstier, i overensstemmelse med indholdet i Fingerplan 2013.

Supercykelstierne skal skabe bedre forhold for pendlercyklister og give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen – også på de lange strækninger. Det vil give et bedre bymiljø, mindre trængsel og mere sundhed – til fordel for alle trafikanter. Stierne skal indrettes med så få forhindringer som muligt, og der lægges stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort. 

Stierne er planlagt, så de så vidt muligt følger den mest direkte vej, uden for mange stop og med plads til at holde sit eget tempo. Og så forbinder stierne knudepunkter som boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser. Desuden er komforten for cyklisterne højt prioriteret med en jævn belægning og høj grad af vedligehold som for eksempel snerydning. Flere steder vil cyklisterne også få ekstra services som grønne bølger, nedtællingssignaler, cykelpumper og fodhvilere.

Kommunerne planlægger tiltagene på hver enkelt rute ud fra en helhedsbetragtning, som tager hensyn til antal cyklister, øvrige trafikanter, byrum, økonomi, m.v.

Der er forventning om, at den samlede indsats vil betyde over 30 % flere pendlercyklister i regionen sammenlignet med i dag.

Ishøjruten langs Gammel Køge Landevej er en af de i alt ni Supercykelstier, der vil blive anlagt mellem 2014 og 2018. Denne rute forventes afsluttet i 2015.

Overordnet rekreativt stinet

Kommuneplanen udpeger desuden et net af overordnede, rekreative stier i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Stinettet skal på tværs af kommunegrænser forbinde de større byområder med de grønne kiler, kysten og de værdifulde landskaber og naturområder.

Formålet med dette stinet er at skabe størst mulig regional offentlig tilgængelighed til alle hovedstadsområdets attraktive grønne områder.

I Hvidovre er det overordnede regionale rekreative stinet i dag fuldt udbygget.

Lokale stier

Udover de stier, der indgår i det overordnede cykelstinet for pendlere og det overordnede, rekreative stinet, er der i dag etableret et net af lokale stier, der giver adgang til det overordnede stinet og sammen med disse binder de forskellige center- og lokalområder i kommunen sammen.

Stiforbindelser mellem Brostykkevej og Kettevej og mellem Kettevej og Bakkeskoven i Brøndby er endnu ikke etableret.