Byområdets grønne friarealer

Adgangen til de større, grønne områder i byen har stor betydning for borgernes udfoldelse, trivsel, velvære og sundhed.

Målsætninger

Rekreation i byområdet

Byområdets grønne friarealer har alle det til fælles, at de er vigtige for vores udfoldelse, trivsel, velvære og sundhed. 

Friarealerne består dels af offentlige grønne områder såsom kirkegårde, parker og lignende, som er tilgængelige for såvel alment som organiseret friluftsliv, dels af boligbebyggelsernes grønne fællesområder, som både opfylder en væsentlig del af borgernes nærrekreative behov, og som er åbne for gennemgang og kortere ophold af "uvedkommende". 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Byområdets offentlige grønne områder bevares og indrettes, så de er egnede til aktivt brug og udvikles til glæde for alle
  • I forbindelse med byomdannelse og fortætning af boligområder skal kvaliteten af boligbebyggelsernes grønne fællesområder sikres
  • Hvor det er hensigtsmæssigt, skal de grønne arealer i byområdet indrettes til brug for klimatilpasningstiltag samtidig med de fastholdes og udvikles som attraktive friarealer. 

Retningslinjer

Retningslinje 3.6.1 - 3.6.2

3.6.1

Inden for de udpegede grønne friarealer i byområdet skal de offentlige grønne områder opretholdes til rekreativ anvendelse. Mindre bygninger kan opføres og arealer kan indrettes, såfremt det støtter og forbedrer den rekreative anvendelse.

3.6.2

Inden for de udpegede grønne friarealer i byområdet skal kvaliteten af boligbebyggelsernes grønne fællesområder sikres i forbindelse med byomdannelse og fortætning.


Redegørelse

Områder med potentiale

I Hvidovre er byområdets grønne friarealer mange og forskelligartede. Kommunen, boligforeninger og grundejerforeninger råder tilsammen over en bred vifte af grønne friarealer, som har potentiale til fremme af friluftslivet samt vigtige for vores daglige bevægelse gennem byen. 

Friarealerne er opdelt i to kategorier; de offentlige grønne områder som kirkegårde, parker og lignende, der er tilgængelige for såvel alment som organiseret friluftsliv, og boligbebyggelsernes grønne fællesområder, som både opfylder en væsentlig del af borgernes nærrekreative behov, og som er åbne for gennemgang og kortere ophold af "uvedkommende". 

Hovedparten af de større, grønne områder, der omkranser byområdet, er præget af stor støjbelastning fra motorvejene. Derfor har den bynære natur og de grønne friarealer så meget desto større betydning i forhold til muligheden for at færdes i rekreative områder med mindre støjpåvirkning. 

Hensigten med udpegningen af byområdets grønne friarealer er derfor generelt at synliggøre deres tilstedeværelse og samtidig rette fokus mod, at der skal sikres rigelige, varierede og velfungerende friarealer. Hvidovre har relativt få grønne friarealer inde i byområdet, og det er derfor vigtigt at være særlig opmærksom på de eksisterende og kvaliteten af dem. Ved at udvikle og understøtte mulighederne inden for de grønne friarealer får borgerne også oplevelsen af at bo i en grøn kommune. 

I udpegningen af de grønne friarealer er der lagt vægt på områdernes betydning for byen som rekreativt område, herunder områdets størrelse, oplevelsen af det grønne og åbenheden mod byen.