Blandede byområder

Ved at blande boliger, ikke-generende erhverv og offentlige formål vil vi skabe nogle områder, der har et mere levende og mangfoldigt byliv, og som er attraktive for nye investeringer.

Målsætninger

Integration af byfunktioner

Visse steder langs de større veje, og i nogle af de ældre erhvervsområder, skal områderne kunne rumme flere forskellige byfunktioner. 

Formålet med at blande byfunktionerne er at skabe områder med et levende og mere mangfoldigt byliv, som kan tiltrække nye erhverv og beboere. Områderne skal anvendes til en blanding af boliger, erhverv, institutioner samt kultur- og fritidsanlæg. Der kan lokaliseres ikke-miljøbelastende erhverv, som kan drage fordel af beliggenheden i et blandet byområde. 

Disse blandede byområder kan visse steder også danne en bufferzone med ikke-generende byfunktioner mellem stærkt trafikerede områder og de bagvedliggende boligområder. 

Som beskrevet i afsnittet om centerområder forventer vi ændringer i detailhandelsstrukturen i form af færre, men større detailhandelsenheder. For lokalt at styrke detailhandlen mest muligt vil vi samle butikkerne inden for de udlagte bydels- og lokalcenterområder. Derfor skal der ikke være mulighed for at etablere nye butikker i de blandede byområder. 

Hvor de blandede byområder tidligere har været brugt til erhverv kan de nye byfunktioner for eksempel integreres gennem ombygning af eksisterende produktionsbygninger, eller opføres som nybyggeri efter nedrivning af utidssvarende og udtjent bebyggelse. Der skal ved den konkrete planlægning tages hånd om eventuelle miljøkonflikter. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • De blandende byområder skal være varierede med et byliv båret af mindre erhverv der medvirker til at skabe et dagligliv
 • Områderne skal skabe større synlighed og let tilgængelighed til de mindre erhvervsvirksomheder
 • Omdannelse af områder til blandede byområder skal medvirke til at undgå at der henligger forfaldne og tomme butikslokaler og til at give gamle bygninger nyt liv
 • Udvalgte områder langs Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej skal kunne omdannes til nye, blandede byområder med ikke-belastende erhverv, boliger samt offentlige formål. 

Retningslinjer

Retningslinje 3.4.1 - 3.4.4

3.4.1

De blandede byområder må anvendes til boligformål samt ikke-generende erhvervsformål og offentlige formål. Områderne kan desuden anvendes til tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.4.2

Inden for de blandede byområder må der ikke etableres selvstændige butikker. Der må kun etableres butikker i direkte tilknytning til private serviceerhverv, herunder tankstationer. Den enkelte butik må i disse tilfælde ikke overstige 200 m2 bruttoetageareal.

3.4.3

Kontorbyggeri under 1.500 m2 bruttoetageareal kan placeres i alle blandede byområder. Kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal skal som udgangspunkt placeres inden for de stationsnære kerneområder. 

Såfremt der ønskes en placering af kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal uden for de stationsnære kerneområder, men inden for de stationsnære områder, skal mindst ét af følgende forhold være opfyldt:

 • Der er i lokalplanlægningen redegjort for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i de stationsnære kerneområder. 
 • Der er i lokalplanlægningen fastlagt normer for maksimalt antal parkeringspladser svarende til højst 1 p-plads pr. 75 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved en knudepunktstation, og højst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer 
 • Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar 2007.
3.4.4

Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:

 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal serviceerhverv, kontorerhverv, butik, institution mv. 
 • 1 parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingslokale kan rumme. 

De angivne parkeringsnormer for kontorbyggeri og andet arealintensivt erhvervsbyggeri skal inden for de stationsnære kerneområder regnes som maksimumnormer.

Ved nybyggeri af parcelhuse skal der som minimum anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. Ved etageboligbyggeri skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig.

Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt:

 • Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv 
 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m 
 • Der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere, som normalt har et lavt bilejerskab – for eksempel ældreboliger 
 • Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. 

Redegørelse

Hvad er et blandet byområde?

Blandede byområder er områder, der kan bruges til omtrent samme brede palet af anvendelser, som man ser i centerområderne. Det er områder, hvor der er mulighed for at blande boliger med ikke-generende erhverv og offentlige formål. 

En væsentlig forskel fra centerområderne er, at der som udgangspunkt ikke er detailhandel i de blandede byområder. Butikker skal i stedet placeres inden for centerområderne. Det vil fremover kun være tilladt at indrette mindre butikker i tilknytning til private serviceerhverv, f.eks. bagerier, cykelværksteder, tankstationer mv. I disse tilfælde må den enkelte butik højst have et bruttoetageareal på 200 m2.

Områder udlagt til blandede byområder kan indeholde boliger, institutioner, ikke-miljøbelastende offentlige og private erhverv i afstandsklasse 1 og 2, såsom liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder, laboratorier, m.v.