Byområdet

En del af storbyen

Punktvis fortætning skal give mere byliv og flere oplevelser samt fremtidssikre kommunen. En eller flere letbaner skal koble Hvidovre bedre op på resten af storbyen.

Byomdannelse

Størstedelen af Hvidovre skal ikke forandres, men punktvis skal der ske byomdannelse og fortætning - i første omgang i Hvidovre Bymidte og ved Avedøre Station.

Stationsnære områder

Særligt kontorvirksomheder med mange ansatte skal placeres i nærheden af en station, så flere kan benytte den kollektive trafik til og fra arbejde. Også institutioner med mange besøgende, tæt boligbyggeri og butikker bør placeres ved stationer.

Udvikling af området ved Avedøre Station

Indpasning af nye boliger, ikke-generende serviceerhverv og undervisnings- og kulturtilbud skal bidrage til, at stationsområdet bliver et stærkere centrum for hele Avedøre bydel.

Centerområder

Butikslivet i vores hovedcenter og vigtigste bydelscentre skal fastholdes og styrkes. Derfor vil vi undgå en spredning af butikkerne og fremme en synergieffekt mellem butikkerne inden for centerområderne.

Udvikling af Hvidovre Bymidte

Hvidovre Bymidte skal i samarbejde med borgerne udvikles til et levende samlingssted for hele byen. Et vigtigt knudepunkt på Hvidovrevej.

Blandede byområder

Ved at blande boliger, ikke-generende erhverv og offentlige formål vil vi skabe nogle områder, der har et mere levende og mangfoldigt byliv, og som er attraktive for nye investeringer.

Boligområder

Nye boliger skal supplere den eksisterende boligstruktur, hvorfor der især skal bygges familieegnede etagehuse, rækkehuse eller andre tæt-lave boligtyper.

Byområdets grønne friarealer

Adgangen til de større, grønne områder i byen har stor betydning for borgernes udfoldelse, trivsel, velvære og sundhed.

Erhvervsområder

Vores erhvervsområder skal kunne rumme en bred vifte af virksomheder, der kan medvirke til en dynamisk erhvervsudvikling lokalt såvel som regionalt.

Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Avedøre Holme er i landsplandirektivet Fingerplan 2013 forbeholdt særligt miljøbelastende industrivirksomheder samt transportvirksomheder.

Cykeltrafik

Af hensyn til bymiljøet, udslippet af CO2 samt trafikanternes sundhed skal det gøres mere attraktivt at cykle. Det vil kunne flytte en del af trafikarbejdet fra personbiler til cykler.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er med til at sikre en god mobilitet for alle borgere. Derfor skal den udbygges og forbedres, f.eks. med en eller flere letbaner.

Veje

Vejnettet er omdrejningspunktet i borgernes og virksomhedernes mobilitet, men rummer samtidig en række problemer. Ombygninger af vejene skal forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden.

Udvikling af Hvidovrevej

Gennem ombygning af Hvidovrevej og punktvise fortætninger langs vejen skal byens "hovedgade" danne rygraden i Hvidovres bystruktur.

Overordnede trafikanlæg

Landsplandirektivet Fingerplan 2013 stiller krav om, at kommuneplanen indeholder arealreservationer til fremtidig, trafikal infrastruktur.

By-og landzonearealer

Der planlægges ikke ændringer i afgrænsningen mellem by- og landzone.

Kystnærhedszonen

Der skal planlægges ekstra grundigt i den 3 km brede planlægningszone langs de danske kyster.