Skole, SFO og klub

De fysiske rammer i vores skoler, SFO'er og klubber skal forbedres, så de understøtter elevernes udvikling og er tidssvarende i forhold til behovet efter gennemførelsen af skolereformen.

Målsætninger

Trivsel og udvikling

Hvidovre er børnenes og familiernes by, hvor vi understøtter børn og unges læring, trivsel og udvikling. I vores skoler, SFO’er og klubber arbejdes der med udgangspunkt i den nye skolereform.

Skolereformen kendetegnes ved en længere og mere varieret dag for alle børn og unge, med fokus på trivsel og læringsfællesskaber. Børnene møder bl.a. en hverdag med mere tid til idræt, motion og bevægelse, tid til understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Den karakteriseres også ved et tættere samarbejde mellem forskellige faggrupper (lærere og pædagoger) samt skole og lokalsamfund.

De fysiske rammer skal understøtte elevernes udvikling samt fremstå indbydende og tidssvarende. Derfor arbejdes der med, at forbedre forholdene både ude og inde på de enkelte skoler, SFO’er og klubber, så de understøtter varierende undervisningsforløb ud fra det bredest mulige læringsbegreb. De fysiske rammer skal også understøtte en sund livsstil med attraktive, bevægelsesfremmende omgivelser.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Alle børn og unge skal med afsæt i deres forudsætninger, trives og udvikle sig i en positiv retning
  • Der skal arbejdes med børns sundhed, trivsel og gode sociale relationer, samt have fokus på leg og bevægelse, faglig kunnen og læring
  • Børn skal lære vigtigheden af sunde og regelmæssige måltider samt sund livsstil
  • At alt arbejde sker i aktivt samspil med forældrene.


Retningslinjer

Retningslinje 1.2.1 - 1.2.3

1.2.1

Der skal sikres optimale fysiske forhold for ansatte og elever på Holmegårdsskolen og Dansborgskolen.

1.2.2

Der skal etableres indskolingshuse på alle skoler.

1.2.3

Der skal arbejdes mod, at man optimerer anvendelsen af klubbernes fysiske rammer.  


Redegørelse

Børne- og ungepolitik

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i en fælles vision om at uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem. 

Målsætningen for området er beskrevet i den vedtagne Børne- og Ungepolitik 2012-2016. 

Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken:

  • Trivsel og sundhed
  • Udviklingsmuligheder for alle
  • Parat til fremtiden.

Skoleområdet

Vi har ni folkeskoler med tilhørende SFO’er og seks klubber. Det frie skolevalg betyder, at forældrene frit kan vælge en folkeskole til deres barn, uanset hvilken kommune eller hvor i kommunen den ligger. Den eneste betingelse for at få en plads, på en ønsket skole, er at der er plads. I Hvidovre er der vedtaget en grænse på 24 elever pr. klasse. Når der er 24 elever i en klasse, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner. 

Udover folkeskolerne har vi desuden en række undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov.

SFO’er optager børn fra 0. til 3. klasse. Derefter kan børnene fortsætte i klubber. Den enkelte SFO er tilknyttet en skole og modtager som udgangspunkt alle børn, der er optaget på skolen. Klubberne indgår som en del af kommunens samlede fritidstilbud til børn og unge.

Vi har tre fritidsklubber for børn fra 3.- 5. klasse, to byggelegepladser for børn fra 3.- 8. klasse (heraf en selvejende), samt fem klubber for børn fra 3. klasse til 18 år (heraf tre selvejende). 

For at skabe en rød tråd mellem barndom og ungdom, og videre til et selvstændigt voksenliv, er det vigtigt, at der i børneinstitutioner, skoler, SFO’er og klubber er fokus på at udvikle barnet til at få så megen viden som muligt, for på sigt at kunne blive en aktiv part på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at sikre sammenhæng og de bedst mulige overgange i børn og unges liv.

Som forælder kan du forvente, at modtage sundhedsrådgivning og oplysning vedrørende dit barns behov for omsorg, tryghed, sundhed og udvikling i gode fysiske rammer. Institutioner og skoler arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber, samt har fokus på leg og bevægelse. Dit barn vil også lære vigtigheden af sunde, regelmæssige måltider og en sund livsstil.