Handicappede

Vores handicappede borgere skal have mulighed for at færdes i byen, deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen.

Målsætninger

Tilgængelighed og omsorg

Vi vil støtte handicappede borgere i at fortsætte et selvstændigt og meningsfuldt liv, og være åbne og opsøgende i forhold til borgere, der er fysisk eller mentalt sårbare. 

Vi prøver hele tiden at forbedre mulighederne for borgere med handicap. Det gøres bl.a. med udgangspunkt i ønsket om at styrke fokuspunkterne velfærdsinnovation, transport, engagement og menneskelighed samt samarbejde.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Vi vil støtte handicappede borgere i at leve et sundt og aktivt liv
  • Byens rum skal indrettes med let og lige tilgængelighed for alle for så vidt angår veje, stier, pladser, kollektiv trafik, belysning og skiltning
  • Vi vil understøtte mulighederne for, at medborgere med handicap aktivt deltager i samfundslivet og bidrager til udviklingen i kommunen
  • Ved ombygning eller opførelse af større boligbyggerier skal mulighederne for at etablere nye handicapegnede boliger indgå og udnyttes.

Retningslinjer

Retningslinje 1.5.1

1.5.1

Krav om tilgængelighed skal indarbejdes i alle projekter for anlæg og renovering af veje, fortove, stier, pladser, parker og andre rekreative områder. Tilgængelighed skal ligeledes vægtes meget højt i de kommunale tilbud.


Redegørelse

Handicappolitikken

Handicappolitikken er det fælles arbejds- og værdigrundlag på handicapområdet. 

Handicappolitikken fra 2012 fokuserer bl.a. på tilgængeligheden i det offentlige rum. Tilgængelighed kan være med til at sikre, at handicappede får mulighed for at være aktive og selvhjulpne samt tage del i arbejds- og fritidslivet på lige vilkår med borgere uden handicap. 

I arbejdet med den fysiske tilgængelighed følger vi en række regler og standarder fx Bygningsreglementet, Vejreglerne og Dansk Standard. 

Forbedringen af tilgængeligheden på konkrete steder i kommunen sker i tæt samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet. 

Kommunen har i alt fire bofællesskaber til udviklingshæmmede borgere.