Dagtilbud

I dag går næsten alle små børn i dagtilbud, det vil sige dagpleje, vuggestue og børnehave. Derfor har kvaliteten af dagtilbuddene stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Målsætninger

Dagpleje, vuggestue og børnehave

Grundlaget for et langt og sundt liv skabes i barndommen og ungdomsårene. Børns fysiske og mentale sundhed er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring, og dermed senere uddannelse og dannelse.

Stort set alle mindre børn går i dagtilbud dvs. dagpleje, vuggestue og børnehave. Derfor fortjener børnene et dagtilbud, der stimulerer, motiverer og udfordrer dem i trygge og professionelle rammer, så de har de bedste forudsætninger for et godt og meningsfuldt liv. 

Kvaliteten i vores dagtilbud er høj, og børnenes forældre er helt centrale medspillere i forhold til at ruste deres børn ordentligt til deres videre liv. 

Visionen for vores dagtilbud for de 0-6 årige er, at dagtilbuddene er tidssvarende i standard og indretning, fleksible i forhold til optag af børn i forskellige aldersgrupper samt bæredygtige økonomisk og fagligt.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Kvaliteten af dagtilbuddene skal løftes, så alle børn bliver stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens dagtilbud
  • Der skal arbejdes med børns sundhed, trivsel og gode sociale relationer, samt være fokus på leg og bevægelse
  • Børn skal lære vigtigheden af sunde og regelmæssige måltider, og sund livsstil.

Retningslinjer

Retningslinje 1.1.1

1.1.1

Der skal i Hvidovre Nord udlægges et areal til et nyt kombineret dagtilbud og tilhørende friarealer med plads til ca. 180 børn.


Redegørelse

Børne- og ungepolitik

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i en fælles vision om at uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem.

Målsætningen for området er beskrevet i den vedtagne Børne- og Ungepolitik 2012-2016.
Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken: 

  • Trivsel og sundhed
  • Udviklingsmuligheder for alle
  • Parat til fremtiden.

Kvalitetsløft

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget, at dagtilbudsområdet skal have et kvalitetsløft, der skal forløbe i perioden 2013-15. Målene for kvalitetsløftet er, at:

  • alle børn skal trives, udvikles og lære
  • alle børn skal have lige vilkår
  • forældrene skal medinddrages i børnenes hverdag. 

Kvalitetsløftet skal opnås ved, at dagtilbuddene strukturerer og planlægger hverdagen, arbejder inkluderende samt har fokus på tidlig indsats og et tæt forældresamarbejde.

Kvalitetsløftet skal ses i sammenhæng med skolernes tre kvalitetsmål for højere faglighed, øget inklusion og øget forældretilfredshed. 

Samtidig skal der ske optimering og forbedring af de fysiske rammer for børnene, som understøtter sundhed og bevægelse. Dagtilbuddene skal have et sundt indeklima og fysiske rammer, som indbyder til læring og sund livsstil samt leg og fysisk aktivitet – ude og inde.

Der er lavet en gennemgang af alle dagtilbuddenes fysiske stand. Herudfra er der udarbejdet en 10 års plan, der klarlægger, hvilke dagtilbud der bør renoveres i perioden.

10 års planen betyder, at der vil ske ud-, til- og ombygninger af en række eksisterende dagtilbud. Alt afhængig af, hvordan børnetallet udvikler sig, vil der også være dagtilbud, der skal lukke.