Ældre

Vores ældre borgere skal kunne fortsætte et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt - uanset om man er rask og rørig, eller om man har brug for støtte eller pleje.

Målsætninger

Omsorg og støtte til et aktivt liv

Hvidovre skal være et godt sted at bo – uanset om man er rask og rørig eller om ens helbred og hverdag er sådan, at man har brug for støtte eller pleje. Vi vil støtte de ældre borgere i, at kunne fortsætte et selvstændigt og meningsfyldt liv længst muligt. 

Borgeren skal kunne blive så lang tid i eget hjem som muligt, og så længe han eller hun ønsker det. Der skal desuden være fleksible boliger, som kan fungere som støtte til borgere med nedsat funktionsniveau eller med særlige behov. 

Der etableres de kommende år flere døgnpladser, hvor der både er mulighed for aflastning, genoptræning og en såkaldt palliativ indsats, dvs. en lindrende indsats til patienter med livstruende sygdom. Pladserne er forbeholdt borgere, med et stort behov for pleje eller genoptræning i en kortere periode. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

 • Vi vil støtte ældre borgere i at leve et sundt og aktivt liv
 • Ved arbejde med rehabilitering i forhold til den ældre borger skal borgerens ressourcer inddrages så meget som muligt i eget liv
 • Der skal være gode rammer og muligheder for aktiviteter og samvær
 • Ældreboligers arealer – ude som inde – skal indrettes så de inspirerer til fysisk aktivitet for de ældre, med særlig vægt på sanseforhold og rehabilitering
 • Byens rum skal indrettes med let og lige tilgængelighed for alle for så vidt angår veje, stier, pladser, kollektiv trafik, belysning og skiltning
 • At nedbringe ventelisten til handicapegnede boliger ved at bygge nye boliger og give bedre muligheder for større boligændringer af borgernes eksisterende bolig.

Retningslinjer

Retningslinje 1.4.1

1.4.1

Der udarbejdes en analyse af befolkningsudviklingen samt behovet for boliger på ældreområdet.


Redegørelse

Ældrepolitikken

Ældrepolitikken er det fælles arbejds- og værdigrundlag på ældreområdet. Ældrepolitikken fra 2014 tager afsæt i et positivt menneskesyn og bygger på tre grundlæggende værdier: 

 • Medmenneskelighed
 • Tryghed
 • Værdighed.

Med udgangspunkt i værdierne beskriver politikken fire centrale områder som vi vil have særlig opmærksomhed på: Kommunikation, aktiviteter, sundhed og boliger.

Boliger til ældre

Kommunen råder over forskellige boligtyper til ældre og handicappede:

 • Plejeboliger, hvortil der er knyttet døgnpersonale til boligerne
 • Ældre- og handicapindrettede boliger, hvor det er hjemmeplejens personale, som yder den daglige hjælp. 

I løbet af planperioden forventes antallet af ældre at stige. Frem til 2025 indeholder befolkningsprognosen en stigning på 543 ældre i alderen ≥80 år. Det svarer til en stigning på 24 %. 

Vi har relativt mange boliger til borgere med svært nedsat fysisk funktionsevne. Boligerne er beregnet til borgere, der kan skabe sig et selvstændigt liv, trods det, at de har behov for hjælp til en eller flere ting. 

Vi har fire kommunale plejecentre og et selvejende plejecenter, henholdsvis Strandmarkshave, Svendebjerghave, Krogstenshave, Dybenskærhave og Søvangsgården. Vi har desuden plejekollektivet på Holmelundsvej og bofællesskabet Torndalshave.

Aktivitetscenteret i Hvidovregade 49 henvender sig til selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere.

Vi har et udbygget tilbud om madservice til kommunens borgere med nedsat funktion, hvor der udover almindelige kosttyper også kan tilbydes særlige diæter.