Vindmøller

Kommunens vindmølleplanlægning er foreløbig uændret - eventuelt vil der senere skulle planlægges for opstilling af store vindmøller på Avedøre Holmes østkyst.

Målsætninger

Produktion af vindenergi

Øget produktion af vindenergi er en af de indsatser, som kan løse flere problemer på én gang: Energi fra vindmøller er med til at løse problemer med både forurening, ressourcemangel og klimaforandringer – samtidig med, at der skabes arbejdspladser og eksportmuligheder.

Staten arbejder for at gøre Danmark fri af fossile brændsler i 2050, og allerede i 2020 skal halvdelen af elforbruget være dækket af strøm fra vindmøller. På land skal der i perioden 2012-2020 opsættes vindmøller, der har en samlet effekt på ca. 1800 MW. Det skal blandt andet ske ved at udskifte ældre vindmøller med nye og større møller.

Det er en stor udfordring at finde gode placeringer til vindmøller, for der skal både tages hensyn til landskabet, naturen og naboerne.

Som bykommune har Hvidovre desværre meget begrænsede muligheder for at bidrage til denne omstilling af energiproduktionen. Men vi vil arbejde for, at vores få muligheder bliver udnyttet.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • En større del af den lokale energiproduktion skal stamme fra grøn energi, herunder vindenergi
  • Opstilling af nye vindmøller, eller udskiftning af eksisterende, skal ske med henblik på at maksimere energieffekten af investeringerne og med den fornødne hensyntagen til landskabet, naturen og borgerne i området.

Retningslinjer

Retningslinje 5.10.1 - 5.10.14

Store vindmøller

5.10.1

Der kan kun planlægges for store vindmøller inden for det udpegede vindmølleområde på Avedøre Holme, øst for Avedøreværket. Der kan højst opstilles 4 møller. Møllerne skal opstilles i et fast geometrisk mønster, så de flugter kysten.

5.10.2

Ved placering af store vindmøller i en mindre afstand end 28 x vindmøllens totalhøjde fra en eksisterende vindmølle eller fra et andet vindmølleområde skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

5.10.3

Eksisterende store vindmøller inden for det udpegede vindmølleområde kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og evt. større vindmøller.

5.10.4

Der må ikke inden for en radius af 500 m omkring store vindmøller og omkring udlagte vindmølleområder udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller sikkerhedsmæssige gener forbundet hermed.

5.10.5

Den enkelte vindmølles totalhøjde må ikke overstige 70 m, og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være 1:1 (+/- 10 %). Møller op til 80 meter kan i enkelte tilfælde tillades opstillet. Dette kan dog kun ske efter en konkret vurdering af påvirkningen af det omkringliggende landskab.

5.10.6

Store vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde.

5.10.7

Store vindmøller i grupper skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter.

Små vindmøller

5.10.8

Inden for byzone kan der opsættes mini-vindmøller, når den enkelte vindmølles totalhøjde ikke overstiger 8,5 m over terræn, og når vindmøllens totalhøjde ikke overstiger 1,4 x afstanden til skel mod nabo, sti eller vej.

5.10.9

Mini-vindmøller skal fjernes senest 1 år efter at de er taget ud af drift.

5.10.10

Husstandsvindmøller må opstilles i erhvervsområder uden for det udpegede vindmølleområde. Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 m høje, og skal opstilles så afstanden mellem vindmøllen og støjfølsom anvendelse er mindst 4 gange vindmøllens totalhøjde.

5.10.11

Husstandsvindmøller i landzone må ikke placeres i kystnærhedszonen samt i Fingerbyens grønne kiler og ringe.

Generelt om vindmøller

5.10.12

Vindmøller skal placeres i en afstand fra respektafstanden for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde. Vindmøller skal dog - uanset møllens højde - altid placeres mindst 50 m fra respektafstanden langs Energinet.dk's jordkabelanlæg.

5.10.13

Vindmøller skal placeres i en afstand af mindst 2 gange vindmøllens totalhøjde fra naturgastransmissionsledninger.

5.10.14

I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen.

Redegørelse

Energipolitisk aftale

Det er besluttet, at Danmark skal have mere vedvarende energi fra vindmøller. Det stiller store krav til at finde den rette placering, som ikke forstyrrer mennesker og miljø mere end højest nødvendigt.

Regeringen indgik i 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012-2020. Aftalen indebærer at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på ca.1.300 MW.

Placeringen af vindmøller

Med udviklingen i retning af stadig større og mere effektive vindmøller kommer også stigende krav til placeringsmulighederne. En fortsat udbygning med vindmøller på land nødvendiggør, at der udover hensynet til vindressourcen tages omfattende hensyn til såvel den landskabelige påvirkning som til de øvrige interesser i det åbne land, herunder nabobeboelser.

Ved opstilling af flere vindmøller i gruppe opstår forskellige krav til den indbyrdes placering og afstand mellem de enkelte vindmøller.  Af hensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien placeres møller med en vis indbyrdes afstand, så de ikke skaber læ for hinanden. På tværs af den fremherskende vindretning anbefales en afstand på mindst 3 x rotordiameteren, mens der på langs af vindretningen anbefales en afstand på mindst 5 x  rotordiameteren, da de forreste møller her i højere  grad vil skabe vindskygge.  I praksis betyder afstandskrav til naboer og lodsejerforhold dog oftest, at man kan acceptere mindre indbyrdes afstande, ligesom lokaliteter med særlige vindforhold og/eller opstillingsretninger ligeledes kan være et argument for kortere indbyrdes afstand. Møller med en tæt indbyrdes afstand risikerer at skabe turbulens for hinanden, som kan være en sikkerhedsmæssig belastning for konstruktionen.

I forhold til de landskabelige hensyn viser erfaringerne, at en indbyrdes afstand mellem vindmøllerne på 3 - 4 x rotordiameteren virker mest harmonisk uanset antallet af vindmøller, der opstilles på række. 

Vindmøller i Hvidovre

DONG Energy har opstillet tre store demonstrationsvindmøller i havet, umiddelbart op til diget på den sydlige del af Avedøre Holme. Da de første to af disse vindmøller blev opsat i 2009 var de størst i Danmark målt på rotordiameter (120 m) og blandt de seks største vindmøller i Danmark målt på effekt (3,6 MW for hver mølle).

Kommuneplanen fastholder et vindmølleområde på Avedøre Holme med plads til fire store vindmøller. Vindmølleområdet ligger umiddelbart øst for Avedøreværket. Området rummer i dag tre vindmøller, der er opstillet i 2000. Hver mølle har en effekt på 660 kW. Møllerne er opført på en ret linje langs diget mod Kalveboderne.

I samarbejde med HOFOR, og i dialog med grundejerne, undersøger vi aktuelt mulighederne for at erstatte de eksisterende vindmøller inden for vindmølleområdet med nogle andre og større møller. Det forventes, at denne afklaring vil være afsluttet i løbet af foråret 2015. Der kan både blive tale om at opstille vindmøller, der er højere end de 70-80 m, som kommuneplanen giver mulighed for, og der kan blive tale om at udvide vindmølleområdet.

Foreløbig er der med Kommuneplan 2016 ikke foretaget ændringer i vindmølleplanlægningen.

Hvis der er grundlag for at arbejde videre med projektet, vil opstilling af store vindmøller på Avedøre Holmes østkyst derfor forudsætte, at der gennemføres en forudgående kommuneplanhøring, et kommuneplantillæg, en lokalplan samt en VVM-redegørelse.

Det er ikke muligt at placere vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, og der skal redegøres for vindmøllernes mulige påvirkning, hvis der udpeges vindmølleområder inden for en randzone på 500-800 m fra internationale naturbeskyttelsesområder, afhængig af de eventuelle berørte fuglearter. Vindmølleområdet på den østlige del af Avedøre Holme ligger nær ved Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og Habitatområde nr. 127, Vestamager og havet syd for.

Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøllers mindste afstand til overordnede veje er 1 x vindmøllens totalhøjde.

Vejdirektoratet kan dog i en afstand af 1-1,7 x vindmøllens totalhøjde fremkomme med en specifik begrundelse for, at vindmøllen skal rykkes længere tilbage fra vejen.