Grund- og drikkevand

Vores grundvand skal beskyttes mod forurening, og vandindvindingen skal være bæredygtig, så der fortsat kan indvindes vand lokalt.

Målsætninger

Bæredygtig vandindvinding

Danmark er geologisk set et land med meget store grundvandsressourcer. Den danske geologi betyder, at regnvand har let ved at sive gennem jordlagene ned til store reservoirer i blandt andet sand- og kalklag. Under nedsivningen sker der samtidig en rensning af vandet for mange urenheder, så der som udgangspunkt er grundvand af drikkevandskvalitet tilgængelig for vandindvinding.

Et meget stort forbrug af grundvand på landsplan har sammen med forurening af større og større områder medført, at grundvand i dag er en knap ressource, der skal beskyttes og hvor indvindingen skal afbalanceres i forhold til dannelsen af nyt grundvand.

Også det grundvand, der forekommer under en stor del af Hvidovre, anvendes som drikkevandsressource og indgår som sådan som et element i vandkredsløbet.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Den bynære vandindvinding skal opretholdes
  • Vandindvindingen skal være bæredygtig og derfor kontinuert tilpasses den aktuelle grundvandskvalitet og kvantitet
  • Vi vil leve op til vandområdeplanerne for at sikre, at kvaliteten af grundvandet ikke forværres og om muligt forbedres
  • Vandforbruget og tabet i ledningssystemet skal fortsat være lavt
  • Yderligere forurening af grundvandet i hele området med grundvandsinteresser skal undgås.

 

 

Retningslinjer

Retningslinje 5.7.1 - 5.7.5

5.7.1

Grundvandet i indvindingsoplande skal beskyttes, og forurenende aktiviteter inden for områderne skal begrænses, således at den bynære drikkevandsindvinding kan opretholdes.

5.7.2

Inden for indvindingsoplande må der som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

5.7.3

Inden for indvindingsoplande skal det tilstræbes at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg i relation til eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. I det omfang afvikling ikke er mulig, skal det tilstræbes at mindske risikoen for grundvandsforurening.

5.7.4

Inden for indvindingsoplande må der ikke gives tilladelse til permanent grundvandssænkning. Ved tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, skal det tilstræbes at mindske risikoen for grundvandsforurening.

5.7.5

Inden for indvindingsoplande er det ikke tilladt at etablere vertikale anlæg for jordvarme og/eller grundvandskøling.

Redegørelse

Lokal og regional vandindvinding

I Hvidovre indvindes ca. 20 % af vandforbruget lokalt. Den resterende vandmængde pumpes til hovedstadsområdet fra det vestlige Sjælland. Vi har gennem mange år prioriteret at bevare den lokale vandindvinding, selvom grundvandsforekomsten i Hvidovre ifølge Naturstyrelsens basisanalyse fra 2014 karakteriseres som ringe, hvad angår både kvalitet og mængde.

Forsyningsselskabet HOFOR varetager driften af vandindvindingen og distributionen af vand i Hvidovre. Vi arbejder på en ny vandforsyningsplan, som skal udgøre administrationsgrundlaget for vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplanen vil ligeledes indeholde en konkretisering af målene for vandindvinding og vandforsyning.

Som beskrevet er den bynære vandindvinding ikke uproblematisk. Der er udfordringer i forhold til både mængden og kvaliteten af vandet. Det er derfor vigtigt, at grundvandsressourcen beskyttes. Ved at opretholde den bynære vandindvinding sikres bæredygtigheden i vandindvindingen bedst muligt. Samtidig undgås skader på vådområderne i de områder af Vestsjælland, hvorfra der indvindes vand til hovedstadsområdet.

Vores målsætning er i overensstemmelse med vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser, som vi er forpligtiget til at leve op til.

'Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse' definerer i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse, at der skal tages særlige hensyn til grundvandet i indvindingsoplande.

Staten fastsætter indvindingsoplandene i og omkring Hvidovre. Indvindingsoplandene danner rammen for de grundvandsbeskyttende indsatser. Der administreres efter de senest fastsatte indvindingsoplande.