Affald som ressource

Affald er ikke længere bare affald. Det er i højere og højere grad en ressource, der kan genbruges, så vi slipper for at skulle udvinde nye råstoffer.

Målsætninger

Mere genbrug

Affald betragtes i højere og højere grad som en ressource.  Affald fra såvel virksomheder som husholdninger genbruges eller genanvendes i højere grad og kan derfor i et væsentligt omfang erstatte brugen af andre ressourcer. Alligevel er affaldsmængderne i ikke alene Danmark, men i de fleste europæiske lande, stigende. 

Med henblik på at reducere affaldsmængderne og øge genbrug, udvikler kommunen løbende affaldsordningerne og iværksætter forebyggende initiativer.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Virksomhedsaffald: 70 % øgning af genanvendelse for papir, pap, glas, metal og plast fra servicevirksomheder, samt 60 % udnyttelse af organisk affald fra restauranter mv. til biogas
  • Husholdningsaffald: 50 % frasortering af affald til genanvendelse samt 20 % reduktion af forbrænding pr. indbygger. 

Retningslinjer

Retningslinje 5.2.1 - 5.2.5

5.2.1

Der er udlagt areal til deponering af affald på Avedøre Holme ved AV Miljø. 

5.2.2

Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og affaldsdeponiet AV Miljø bliver mindre end 500 meter, med mindre det ved undersøgelser godtgøres over for den overordnede planmyndighed, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

5.2.3

Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planlægningsmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

5.2.4

Der må ikke udlægges arealer således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end de anførte i skemaet herunder, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Affaldsanlæg Afstandskrav 
Deponeringsanlæg
Biogasanlæg
Regionale komposteringsanlæg for haveaffald
Komposteringsanlæg for andet end haveaffald  
Nedknusningsanlæg
500 meter 
500 meter
500 meter
500 meter
500 meter
Komposteringsanlæg for haveaffald
300 meter 
Affaldsforbrændingsanlæg
Slamforbrændingsaffald 
150 meter
150 meter 
Slammineraliseringsanlæg
Slamtørringsanlæg 
100 meter
100 meter 

5.2.5

Anlæg, som modtager, behandler eller omlaster forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med kommuneplanens beskyttelsesinteresser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Redegørelse

Hvidovres Affaldsplan 2014-2018

Affaldsområdet reguleres af Affaldsbekendtgørelsen 1309 af 18/12/2012, som omfatter planlægning og håndtering af affald, regulativer, ordninger mv.

Danmark er et af de lande i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. Hvidovre ligger omkring landsgennemsnittet. I 2014 har Hvidovre Kommune som noget nyt indført sortering af plast, metal, glas og papir for enfamilieshuse. Sortering af disse fraktioner vil også blive øget ved at gennemføre en tilsvarende ordning tilpasset etageejendomme og kommunale institutioner. Flere affaldsfraktioner vil løbende blive inddraget. Endvidere er der behov for en bedre affaldsforebyggelse.

Vi vil øge indsatsen for at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen. Affaldsplan 2014-2018 handler om udvikling af affaldsordninger og initiativer til affaldsforebyggelse og genanvendelse af affald. Affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens Ressourcestrategi 2013 ”Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd mindre”. Planen består af en målsætnings/planlægningsdel med mål og initiativer, samt en kortlægningsdel, der indeholder opgørelser af affaldsmængder, prognoser, ordninger, behandling og omkostninger.

Vores overordnede målsætning for husholdningsaffald er at frasortere 50 % til genanvendelse og at reducere forbrændingen med 20 % pr. indbygger. Den overordnede målsætning for virksomhedsaffald er at øge genanvendelsen af papir, pap, glas, metal og plast fra servicevirksomheder til 70 % og at udnytte 60 % af det organiske affald fra restauranter mv. til biogas.

Affaldsplanen opererer med tre specifikke mål:  

  • Skab mindre affald
  • Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet 
  • Bedre service. 

Efter affaldsplanen vil der over de næste år blandt andet være fokus på bedre service, mindre madspild, udvidelse af genbrugshallens areal og åbningstid, genbrugskampagner samt øget affaldssortering i kommunale institutioner, etageejendomme, enfamiliehuse og virksomheder.