Miljø og forsyning

Omstilling til fremtiden

På det tekniske område skal vi tænke langsigtet, bredere og mere helhedsorienteret. Vi skal vælge løsninger, der bidrager til at skabe en mere bæredygtig fremtid både globalt og i Hvidovre.

Grønt erhverv

Vi vil fremme Grøn Omstilling af det lokale erhvervsliv ved at styrke grønne industrisymbioser og tiltrække nye, grønne virksomheder til kommunen.

Affald som ressource

Affald er ikke længere bare affald. Det er i højere og højere grad en ressource, der kan genbruges, så vi slipper for at skulle udvinde nye råstoffer.

Grøn transport

For at reducere transportsektorens CO2-udslip skal vi fremme alternativerne til privatbiler, der afbrænder benzin og diesel, f.eks. el-biler, cykler og kollektiv trafik.

Energi og varmeforsyning

For at begrænse CO2-udslippet fra vores boliger skal vi minimere energiforbruget og arbejde hen imod en grønnere og mere bæredygtig varmeforsyning, der bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Mangfoldig natur

Vi vil have mere natur i vores by- og boligområder med mere varierede levesteder for dyr og planter og derigennem større artsrigdom.

Vandkredsløbet

Vand er en ressource, der indgår i et større kredsløb. Vand er samtidig et naturligt element, der har rekreativ og naturmæssig værdi i landskabet og bymiljøet.

Grund- og drikkevand

Vores grundvand skal beskyttes mod forurening, og vandindvindingen skal være bæredygtig, så der fortsat kan indvindes vand lokalt.

Afledning af regn- og spildevand

Ny spildevandsplan skal fastlægge mål og rammer for kommunens service til borgere og virksomheder i forhold til afledning af spildevand.

Områder til tekniske anlæg

Der skal sikres arealer til de overordnede energiforsyningsanlæg, f.eks. naturgastransmissionsledninger og naturgaskompressorstation

Vindmøller

Kommunens vindmølleplanlægning er foreløbig uændret - eventuelt vil der senere skulle planlægges for opstilling af store vindmøller på Avedøre Holmes østkyst.

Antenner

Sendenettet til mobiltelefoni og mobilt bredbånd skal kunne dække borgernes og virksomhedernes behov, og samtidig skal der opstå færrest mulige visuelle gener ved opstillingen af antennemaster og -systemer.

Støjbelastede arealer

Den skadelige trafikstøj kommer især fra motorvejene, jernbanerne og fra kommunens store veje som Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og dele af Hvidovrevej.