Friluftsområder

Friluftsområderne bruges i dagligdagen til motion og udflugter i det grønne. Derfor skal områderne tilgodese det almene friluftsliv og knyttes til storbyens øvrige grønne kiler og ringe.

Målsætninger

Brugen af de større, grønne områder

De større, grønne områder i kommunen har stor betydning for kommunens egne borgere. Men de er også vigtige for borgerne i andre kommuner, fordi områderne udgør en del af fingerbyens system og netværk af grønne kiler og ringe.

Områderne bruges i dagligdagen til en løbetur eller til en mundfuld frisk luft og i weekender til udflugter med familien i grønne områder, der har forbindelse videre ud i det åbne land med landskab og naturoplevelser. Derfor er det vigtigt at holde fast i, at områderne tilgodeser det almene friluftsliv, og at muligheden for at komme dertil og færdes der til stadighed forbedres.

Områderne skal også fremover bevares og udvikles så det almene friluftsliv tilgodeses, og at tilgængeligheden til stadighed forbedres.

For at sikre en optimal udnyttelse af friluftsområderne i forhold til den uorganiserede idræt og motion samt andre friluftsaktiviteter, så er det fremover et grundlæggende princip, at der så vidt muligt tænkes i en alsidig anvendelse af områderne, så man tilgodeser så mange aktiviteter og brugere som muligt.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Friluftsområderne skal fungere som lokalt, dagligt fritidslandskab for de lokale borgere, og samtidigt som udflugtsområde for hele storbyens befolkning
  • Friluftsområderne skal friholdes for ny bebyggelse og indeholde en bred vifte af friluftsmuligheder for både det organiserede og det almene friluftsliv, og samtidig skal tilgængeligheden forbedres
  • Der skal ved anlæg af veje og stier tages hensyn til handicappedes færden og muligheder for adgang til områderne.

Retningslinjer

Retningslinje 4.3.1

4.3.1

Befolkningens adgang til Hvidovres del af de indre grønne kiler og ringe skal opretholdes og forbedres, f.eks. ved anlæg af stier, etablering af støttepunkter for friluftslivet, opkøb af arealer til rekreative formål osv.

Redegørelse

Områder til fritidsformål

I Hvidovre har de større, grønne og sammenhængende områder en særlig stor rekreativ betydning for borgerne i Hvidovre, men også for borgere i nabokommunerne på grund af deres bynære beliggenhed.

Den Grønne Kile, Vestvolden, Granaten, Mågeparken, Strandengen, Lodsparken og Kystagerparken er alle områder, der er udpeget til friluftsområder til bl.a. "overvejende almen, ikke-bymæssig rekreativ anvendelse".

I overensstemmelse med Fingerplan 2013 skal områderne derfor sikres til fritidsformål som åbne, ikke bebyggede grønne træk - men med mulighed for at opretholde landbrugsmæssig anvendelse, som er forenelig med de rekreative interesser. Store dele af friluftsområderne i landområdet er også udpeget som beskyttelsesområder eller er fredede, så landskabs- og naturværdier beskyttes, bl.a. på grund af deres rekreative oplevelsesværdi.

Ved planlægning og administration skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre friluftsområdernes rekreative funktion.

Områderne strækker sig over kommunegrænser og er ligeledes regionale friluftsområder, som opleves som et aktiv for alle dele af Vestegnen. Vestegnens grønne tilbud og friluftsmuligheder har stor betydning for, om regionen kan bevare sin kvalitet som et attraktivt område for nye virksomheder og bosætning.

Landskaber og natur, der rummer en vifte af unikke muligheder for friluftsaktiviteter og -oplevelser, er med til at udgøre den optimale ramme for et sundt og aktivt liv for alle.