Den Grønne Kile

Den Grønne Kile med Avedøresletten, Vestvolden og Avedøre Landsby har stort potentiale som et varieret, rekreativt område og udflugtsmål til glæde for borgerne i Hvidovre og nabokommunerne.

Målsætninger

Vestvolden og Avedøresletten

Den Grønne Kile har en karakter, så den kan udvikles som et udflugtsmål til glæde for beboere i kommunen og nabokommunerne.

Avedøresletten udgør en vigtig del af det oprindelige slettelandskab i Den Grønne Kile. Ved en udvikling af området er det derfor vigtigt at sikre, at slettens kvaliteter fastholdes og udvikles. Øst for Byvej opretholdes den jordbrugsmæssige anvendelse med marker, græsningsarealer og drivhuse. Der kan dog udlægges et nyt område til idrætsanlæg.

Helhedsplanen for Vestvolden og Avedøresletten rummer mulighed for at etablere flere stier og adgange til området således at flere kan opleve områdets kvaliteter. Der er også mulighed for at etablere forbindelse til Bakkegårdsskoven i Brøndby Kommune.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Den Grønne Kile skal understøttes og udvikles med bevaring af kilens landskabelige værdier og med sikring af en tydelig grænse mellem by og land
  • Der skal skabes offentlig adgang til rekreative oplevelsesmuligheder i Den Grønne Kile gennem etablering af flere adgange til og stier gennem området
  • Der skal være mulighed for en fortsat udvikling af Avedøre Stadion.

Retningslinjer

Retningslinje 4.6.1 - 4.6.4

4.6.1

Avedøresletten skal fastholdes som slettelandskab, hvor der kan etableres stier og opholdspladser, som understøtter Avedøre Landsbys samt Vestvoldens historie og kvaliteter.

4.6.2

Øst for Byvej kan den jordbrugsmæssige anvendelse opretholdes, med undtagelse af et område, som udlægges til idrætsanlæg med boldbaner og lignende med meget begrænset bebyggelse. Arealet til idrætsanlæg har en afgrænsning, der svarer til rammeområde 4D17.

4.6.3

I fredsskovene vest for Avedøre Stadion kan der etableres lysninger, og der kan etableres en oplevelsessti gennem skovene, når dette sker i overensstemmelse med skovloven og naturbeskyttelsesloven.

4.6.4

Der skal i den Grønne kile sikres en åben, visuel kile fra villakvarteret øst for Den Grønne Kile, på tværs af Byvej mellem nr. 90 og 98 (rammeområde 4F6) til Vestvolden. Her skal udsynet mod Sletten og Vestvolden holdes åbent, der må ikke opføres bebyggelse og beplantning skal fjernes eller holdes lav.

Redegørelse

Helhedsplan for det rekreative område

Den Grønne Kile har et stort potentiale som rekreativt område og udflugtsmål til glæde for Hvidovres borgere samt borgere i nabokommunerne. Den grønne Kile skal også i fremtiden byde på mange oplevelsesmuligheder - både for dem, som deltager aktivt i de mange fritidsaktiviteter, der er placeret i Den Grønne Kile, og for dem som ønsker at dyrke det almene friluftsliv, som f.eks. ved at gå eller cykle en tur.

Centralt i området ligger Avedøre Landsby, der udgør et særligt kulturmiljø med en historie og kvaliteter, som det er vigtigt at bevare. Landsbyen afgrænses mod Avedøresletten af tre store gårde, der danner en præcis afgrænsning ud til det åbne landskab.

På Avedøre Stadion vil der kunne ske en fortsat udvikling af aktivitetsmulighederne for idrætten. Det vil sige, at området fremover også skal kunne anvendes til nye og andre idrætsformer og til den uorganiserede idræt. Hvis der ønskes en udvidelse af idrætsanlægget skal dette ske ved at inddrage arealer øst for Byvej, der er udlagt til dette formål i kommuneplanen. 

I fredsskovene kan der etableres lysninger i overensstemmelse med skovloven, så de sammen med vandhuller og marker, idrætsbaner og slettelandskabet kan give varierede oplevelser, når man færdes gennem området langs en ny oplevelsessti.

Nord for Avedørelejren skal der sikres en visuel kile, som muliggør, at man kan se på tværs af området, fra villakvarteret øst for Den Grønne Kile, på tværs af Byvej til Vestvolden.

Stier

Der er mulighed for at etablere flere stier og adgange til området, således at der bliver bedre mulighed for at opleve områdets kvaliteter. En mulighed er også at etablere forbindelse til Bakkegårdsskoven i Brøndby Kommune.

Ligeledes kan der i mindre omfang etableres ridestier til forbindelse mellem hestestalde, ridecentret og ridemuligheder i Brøndby Kommune.

I færdselsloven er heste sidestillet med motoriserede køretøjer, og det vil bl.a. sige, at der ikke må rides på cykelstier eller andre stier, hvor kørsel med motoriserede køretøjer ikke er tilladt. Rytterne er derfor henvist til at ride på kørebanen eller officielle ridestier.