Kulturarvsmetoden

Forstadens kulturarvsværdier skal gøres synlige ved at pege på betydningen af det generelle over for det usædvanlige.

Målsætninger

Arbejdsmetoden

Vores overordnede vision er at synliggøre kulturarvsværdierne i forstadens hverdagslandskaber ved at pege på betydningen af det generelle overfor det usædvanlige. Vi anser forstædernes bygningsmasse og kulturhistorie som en væsentlig faktor for styrkelsen af den lokale identitet.

Som nationalt udpeget ”Kulturarvskommune” i 2006 fik Hvidovre en central rolle i revurderingen af forstædernes kulturarvsværdier, og et tværfagligt samarbejde mellem det tekniske område og Forstadsmuseet udviklede en ny metodik til udpegning af kulturarvsværdier.

Kulturarven er en plandimension i kommunen og skal anvendes som et bæredygtigt tema i samklang med andre interesser som miljømæssige forbedringer eller rekreative udviklingstiltag.

Implementeringen af kulturarvsmetoden i planlægningen sker blandt andet i lokalplanlægningen. Et væsentligt planelement er en inddeling af kommunens geografi i 50 kvarterbeskrivelser, der integrerer kulturarvsmetoden i planarbejdet med følgende elementer:

Kvarterbeskrivelsen: Det enkelte kvarter kortlægges og beskrives i forhold til lokale, nationale og internationale standarder med henblik på en udpegning af de bevaringsværdier, som skal indgå i planlægningen: de bærende fortællinger.

De bærende fortællinger: Kvarterets identificerede bærende fortællinger relateres til de kulturarvselementer, der står synligt tilbage - det være sig alt fra en enkelt bygning, et vejforløb til en større, oplevelsesmæssig enhed – et kulturmiljø.

Bevarings- og udviklingsstrategi: Strategierne er ikke erklærede mål, men beskriver kvarterets bevarings- og udviklingspotentialer.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Kulturarvsmetoden skal som vurderingsredskab medvirke til at prioritere bevarings- og udviklingsindsatsen i kommunen på de områder, som er bærere af de væsentlige fortællinger
  • Kulturarvsmetodens implementering i planlægningen skal ske i et tværsektorialt og tværfagligt samarbejde mellem Plan- og Miljøafdelingen og Forstadsmuseet
  • Kulturarvsmetodens instrumentalisering i kommunens kvarterinddelte geografi skal kobles til SAVE-metoden (metoden bag ”Hvidovre Kommuneatlas - Byer og Bygninger 2000”). Planredskabet skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige kommune- og lokalplaner
  • Der skal arbejdes tværfagligt med kulturarvens anvendelighed som fremadrettet ressource. 

 

 

Retningslinjer

Retningslinje 2.2.1 - 2.2.2

2.2.1

Kvarterbeskrivelserne skal danne grundlag for beskyttelsen af kulturarven - det vil sige de bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger samt de kulturhistoriske bærende fortællingers fysiske spor og områder - gennem lokalplanlægningen samt landzone- og byggelovsadministrationen.

2.2.2

Inden der i by- eller landzone igangsættes byggeri, anlægsarbejder eller andre indgreb, der i væsentlig grad vil påvirke oplevelsen eller kvaliteten af kulturarven, skal der foretages en konkret vurdering af, om disse indgreb vil være i strid med hensynet til bevaringen af kulturarven.