Bevaringsværdige bygninger

I kommuneplanen udpeges en række enkeltbygninger og bebyggelser som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden videre, og de skal søges sikret gennem lokalplanlægningen.

Målsætninger

Bygningsarv

Vores bygningsmasse er en vigtig del af vores materielle kulturarv, og det er kommunens opgave, at der tages hensyn til kulturarven i planlægningen. De bevaringsværdige bygninger er en ressource for borgernes identitetsdannelse og påvirker blandt andet bosætningsmønster, turisme og erhvervsudvikling. Ved at varetage og udvikle bygningsmassens bevaringsværdier styrkes kommunens generelle attraktionsværdi. 

Hvidovre er karakteriseret ved en stor koncentration af fornemme eksempler på velfærdsamfundets bygningsarv, og både blandt enfamiliehuse og ejendomskomplekser findes bygninger med høj bevaringsværdi. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

 • Bevaringsindsatsen skal fastholdes og styrkes i planperioden for herved at skabe meningsfulde, arkitektoniske oplevelser i kommunen. Hensigten med at udpege de bevaringsværdige bebyggelser og bygninger i kommuneplanen er at sikre disse mod nedrivning. 

Retningslinjer

Retningslinje 2.4.1 - 2.4.2

2.4.1

De i kommuneplanen oplistede bevaringsværdige bygninger må kun nedrives efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 

Liste over de bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune (pdf)

2.4.2

De udpegede bevaringsværdige bygningers bevaringsværdi skal revurderes i forbindelse med lokalplanlægningen.

2.4.3

Efter revurdering af de bevaringsværdige bygningers bevaringsværdi udfærdiges retningslinjer for tilladelser til nedrivning af disse, afhængig af bevaringsværdi.


Redegørelse

SAVE-systemet

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Indtil udpegning i plangrundlaget er sket, betragtes bygninger som bevaringsværdige, hvis de har fået en bevaringskarakter fra 1 til og med 4 i SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment) i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneatlas.

Om et bymiljø, en bebyggelse eller en bygning skal bevares afgøres alene af Kommunalbestyrelsen gennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner eller gennem udpegning i kommuneplanen. Det er Kommunalbestyrelsen, der vedtager, hvorvidt et bymiljø, en bebyggelse eller en bygning er bevaringsværdig.

I forbindelse med udarbejdelse af Hvidovre Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, blev der foretaget en kortlægning, registrering og vurdering af alle bygninger opført til og med 1940 samt udvalgte bygninger og bymiljøer opført efter 1940, herunder bygninger beliggende langs Hvidovrevej. Der blev i alt registreret og vurderet ca. 3000 bygninger, heraf ca. 2300 bygninger opført til og med 1940. Kommuneatlasset blev offentliggjort i februar 2001.

Fastlæggelsen af en bygnings bevaringsværdi baserer sig på en række forhold, der vurderes for den enkelte bygning:

 • Den arkitektoniske værdi
 • Den kulturhistoriske værdi
 • Den miljømæssige værdi
 • Originaliteten
 • Tilstanden

Registreringen fastlægger for hver bygning en bevaringsværdi på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi. I kommuneatlasset er de registrerede bygninger fordelt på 3 kategorier:

 • Høj bevaringsværdi (1-3)
 • Middel bevaringsværdi (4-6)
 • Lav bevaringsværdi (7-9) 

Bevaringsværdige bygninger i Hvidovre

I Hvidovre er registreret og vurderet 854 bygninger med bevaringsværdien 1-4. Disse bygninger er alle udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger fordeler sig som følger:

 • Bevaringsværdien 1:     4 bygninger
 • Bevaringsværdien 2:   19 bygninger
 • Bevaringsværdien 3: 453 bygninger
 • Bevaringsværdien 4: 378 bygninger.

Der skal i forbindelse med om- eller tilbygning af en bevaringsværdig bygning sikres stor omhu med valg af materialer og farver, så bygningens arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdi sikres eller øges.

Kulturstyrelsen har udgivet en serie informationsblade om bygningsbevaring, der kan ses på deres hjemmeside. Socialministeriet har i november 2006 udgivet bogen: Bevaringsværdige bygninger - Sikring af bevaringsværdier.