Veje

Vejnettet er omdrejningspunktet i borgernes og virksomhedernes mobilitet, men rummer samtidig en række problemer. Ombygninger af vejene skal forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden.

Målsætninger

Bedre trafikmiljø

Et velfungerede vejnet er en væsentlig forudsætning for erhvervslivets økonomi og konkurrenceevne samt borgernes mobilitet. Men for meget trafik på vejene påvirker det lokale miljø og klimaudviklingen negativt.

Bilerne skal ikke ud af byen, men vi vil arbejde på at flytte en del af de kørte ture fra personbiler til cykler og kollektiv trafik. Det sker ud fra den synsvinkel, at det gavner miljøet i bred forstand, begrænser udslippet af CO2 og er sundere for trafikanterne selv. 

Vi skal fortsat forsøge at samle biltrafikken på de større veje, så boligkvartererne bliver holdt mest muligt fri for gennemkørende trafik. Det kan typisk ske ved trafiksaneringer med hastighedszoner og vejbump på lokalvejene. 

Samtidig skal vi arbejde på at forbedre miljøet langs de større kommuneveje. Ombygninger af vejstrækninger og –kryds skal medvirke til at trafikken kører med en lavere hastighed, at der bliver mindre trafikstøj, at det bliver lettere at passere vejene, at tryghed og trafiksikkerhed fremmes, og at der bliver smukkere og mere imødekommende bymiljøer omkring vejene. 

Der skal fortsat være fokus på sikre skoleveje, herunder ved at etablere cykelstier, eksempelvis på Strandbovej/Hvidovre Strandvej. Der skal også fortsat være fokus på de ”sorte pletter”.

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Der skal til stadighed være et veludbygget vejnet, der giver en bred vifte af muligheder for både kollektiv og individuel transport, og som giver god trafikal tilgængelighed både internt i kommunen og til omverdenen
  • Vejnettet skal videreudvikles med særlig vægt på hensyntagen til den kollektive trafik og cykel- og gangtrafikken
  • Handicappede skal have god tilgængelighed ved færden på offentlige veje, stier og pladser
  • Bymiljøet langs de større kommuneveje skal forbedres, så der bliver mindre trafikstøj, mindre barrierevirkning og et bedre visuelt miljø
  • Antallet af trafikuheld skal løbende søges nedbragt ved at arbejde med systematisk uheldsbekæmpelse på kommunens vejnet. 

Retningslinjer

Retningslinje 3.11.1

3.11.1

Trafiksanering af lokalveje til 40 km-zoner skal ske for samlede områder, ikke for enkelte veje. 


Redegørelse

Vejnettet

Kommunen har i dag et fuldt udbygget vejnet, der sammen med statsvejene Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen giver god trafikal tilgængelighed for biltrafikken både internt i kommunen og til omverdenen. 

Stort set alle veje i Hvidovre er offentlige veje. Fordelingen er 178 km offentlige veje og ni km private fællesveje.

Det kommunale vejnet er inddelt i fire vejklasser:

  • Primære trafikveje er veje, der sammen med Holbækmotorvejen og Amager-motorvejen indgår i det overordnede vejnet i hovedstadsområdet. Disse veje skal fungere som hovedforbindelse for biltrafikken mellem kommunen og omverdenen. Al gennemkørende biltrafik skal søges samlet på disse veje
  • Sekundære trafikveje er veje, der sammen med de primære trafikveje indgår i et net af veje, der skal fungere som hovedforbindelse for biltrafikken mellem de enkelte center- og lokalområder i kommunen. Al biltrafik mellem de enkelte center- og lokalområder skal søges samlet på disse veje
  • Primære lokalveje skal sørge for fordelingen af biltrafikken i de enkelte lokalområder. Som sådan fungerer de primære lokalveje også som forbindelse for biltrafikken til og fra de enkelte lokalområder
  • Øvrige lokalveje omfatter alle øvrige veje i kommunen. Disse veje skal sørge for adgang for biltrafikken til de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker i de enkelte lokalområder. 

Hastighedsdæmpning af trafikken

Hastighedsdæmpning af primære trafikveje kan ske gennem skiltning.

Hastighedsdæmpning af sekundære trafikveje kan for eksempel ske gennem forbedringer af muligheden for at krydse vejene, udvikling af lyskryds, etablering af midterrabatter, indsnævring af kørebaner, anlæg af busbaner, lokal hastighedsbegrænsning, brug af støjdæmpende asfalt osv.

Hastighedsdæmpning af lokalveje skal ske gennem trafiksanering af samlede områder, ikke af enkelte veje. Inden for udpegede zone 40-områder kan Kommunalbestyrelsen tillade, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, f.eks. i form af bump eller indsnævring/forsætning af vejen. Grundejerne skal afholde 75 % af udgifterne til fartdæmpere, skilte og afmærkning, mens kommunen dækker de resterende udgifter.