Udvikling af Hvidovre Bymidte

Hvidovre Bymidte skal i samarbejde med borgerne udvikles til et levende samlingssted for hele byen. Et vigtigt knudepunkt på Hvidovrevej.

Målsætninger

Et levende samlingssted

Hvidovre Bymidte er et at byens vigtigste knudepunkter langs byens hovedgade Hvidovrevej. Her findes flere af de funktioner, som der kun findes én af i kommunen, blandt andet Rådhuset, Hovedbiblioteket, Medborgersalen og Sundhedscentret. Området er omgivet af boligbebyggelser, overvejende med villakvarteret Risbjerg på østsiden af Hvidovrevej og etageejendomme vest for Hvidovrevej. 

Udviklingen af Hvidovre Bymidte starter på de kommunalt ejede grunde.  Det er ét af få steder i kommunen med megen kommunalt ejet jord. Dermed er der ekstra gode muligheder for direkte at kunne styre udviklingen i den retning, som vi ønsker. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • I tæt dialog med borgerne skal der udarbejdes en helhedsplan for Hvidovre Bymidte, der er styrende for udviklingen af området
 • Hvidovre Bymidte skal være en levende bymidte, også inden helhedsplanen er vedtaget
 • Hvidovre Bymidte skal være et samlingssted for alle byens borgere med offentlige administrative funktioner, servicefunktioner og kulturelle tilbud
 • Hvidovre Bymidte skal byde på varierede byrum, der inviterer til ophold af forskellig karakter
 • Det skal være nemt og sikkert at komme til og fra Hvidovre Bymidte både som gående, cyklende og med offentlig transport.

Redegørelse

Udarbejdelse af helhedsplan

Parallelt med Kommuneplan 2016 kører projektet Udvikling af Hvidovre Bymidte, der har til formål at udarbejde en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal være styrende for udviklingen af området og danne grundlag for en ny lokalplan. Derfor vil indholdet i kommuneplanen også ændre sig og blive mere præcist undervejs, som vi kommer nærmere en helhedsplan.

I det kommende arbejde med at konkretisere planerne for Hvidovre Bymidte skal der arbejdes videre med team Vandkunstens forslag som afsæt for en helhedsplan for Hvidovre Bymidte med ti supplerende fokuspunkter, som tager afsæt i BCVA’s forslag, samt arbejdes videre med muligheden for at finde plads til en udsigtsplatform eller udkigstårn.

De ti fokuspunkter er: 

 1. Kulturlivets/foreningslivets ramme på Risbjerggårdgrunden ønskes stærkt og visionært gennemtænkt. Synliggørelse af aktiviteter og mødesteder til både mindre og større grupper er vigtigt. Samtidig er det ønsket at sikre hensyn til naboskabet
 2. Et orangeri på Risbjerggårdgrunden er attraktivt og har høj prioritet, og ideen bør udvikles og livliggøres
 3. Vores professionelle Teater Vestvolden skal indgå som en central kulturinstitution i bymidten
 4. En cykelforbindelse på tværs af bymidten skal tænkes ”klogt” – i samspil med den generelle trafik og planlægning af bymidten
 5. En stor plads foran rådhuset skal kunne udnyttes hele året rundt. Den skal give plads til en diversitet af brugere og udfoldelsesmuligheder
 6. Et miks af boliger kan tilgodese byens forskellige målgrupper – lige fra unge, familier til ældre
 7. Vi skal tænke i en bæredygtig økonomi og se nærmere på forslaget om boliger på p-pladsen bag Rådhuset
 8. I dialog med eksterne aktører skal der arbejdes med at få butikker – gerne specialforretninger - i underetagen på Hvidovrevej. Butikkerne skal tænkes i et miks med boliger 
 9. Pladsen foran Medborgersalen og Hovedbiblioteket skal give plads til bevægelse og aktivitet året rundt. Gerne med sø/vandspejl og evt. lette konstruktioner med overdækning
 10. Der skal være fokus på at skabe varierede forløb og zoner til ophold.

Da processen er lang, lægges der op til, at der sideløbende foregår midlertidige aktiviteter i og omkring Risbjerggård. De midlertidige aktiviteter vil være med til at aktivere området og gøre det til et spændende sted i Hvidovre.  Undervejs i processen skal der tages endelig stilling til om Risbjerggård skal bevares eller erstattes af andet byggeri. 

En levende bymidte bliver skabt af byens borgere. Derfor er det et formål med projektet at inddrage borgerne undervejs i processen og dermed skabe et bredt ejerskab til den endelige helhedsplan. 

Udvikling af bymidten

Der skal skabes både en fysisk og funktionel fortætning, dette skal gøres ved at bygge videre på de eksisterende funktioner. 

Hvidovre Bymidte skal knytte hele byen sammen og der skal skabes et samlingssted for alle byens borgere med offentlige administrative funktioner, servicefunktioner og kulturelle tilbud. Det kunne være et samlet kommunecenter indeholdende alle de funktioner som der kun er én af i kommunen, herunder rådhus, sundhedscenter, teater, hovedbibliotek, medborgerhus, foreningshus osv. 

For at muliggøre flere funktioner og skabe mere aktivitet i området skal der bygges højere og tættere end i dag. Bygges der op til 5-6 etager vil området i større grad få en bymæssig karakter, der minder mere om andre knudepunkter langs Hvidovrevej. Det skal dog fortsat være Rådhuset, der er områdets højeste bygning. I samspil med mere bebyggelse skal skabes varierede byrum, der støtter op om de funktioner og aktiviteter, der foregår i området. 

Cykel- og gangforbindelserne til og fra bymidten skal optimeres, og der skal ske en opkobling af den kollektive trafik fra hele kommunen. Bilerne har ikke længere 1. prioritet, og parkeringsudlæggene skal derfor begrænses. Vi vil hellere bruge arealerne til ophold og aktiviteter end til parkering. 

Bevægelsesflowet indenfor området skal også forbedres, der skal etableres en ”naturlig” adgang til funktioner og lige tilgængelighed for alle, herunder brugere med kørestol, barnevogn osv. 

Hvidovrevej skal forblive en vigtig trafikåre i byen for blandt andet den kollektive trafik. Men det skal sikres, at det er nemt, overskueligt og sikkert at krydse vejen. Alt efter hvilke funktioner, der bliver placeret på Risbjerggårdgrunden, skal der også arbejdes på sammenhængen mellem arealerne på hver sin side af Hvidovrevej.