Stationsnære områder

Særligt kontorvirksomheder med mange ansatte skal placeres i nærheden af en station, så flere kan benytte den kollektive trafik til og fra arbejde. Også institutioner med mange besøgende, tæt boligbyggeri og butikker bør placeres ved stationer.

Målsætninger

Fortætningsområder ved stationerne

Når de store arbejdspladser ligger i nærheden af en station, fremmer det brugen af kollektiv trafik og mindsker dermed trængslen på vejnettet. Når folk har et reelt valg mellem de forskellige transportformer, er der mange, der med fordel kan lade bilen stå og bruge toget i stedet. Det gælder især, når arbejdspladsen ligger mindre end 10 minutters gang fra en station, svarende til en afstand på højst 500 – 600 m.

Kommuneplanen afgrænser derfor disse såkaldte stationsnære kerneområder med udgangspunkt i gangafstande på indtil 600 m fra en station.

Større virksomheder inden for kontor- og serviceerhverv, større besøgsintensive institutioner af regional betydning, tæt boligbebyggelse og butikker skal fortrinsvis placeres i de stationsnære kerneområder. Tæt boligbyggeri må dog opføres overalt inden for byområdet.

Dele af de stationsnære kerneområder vil ikke blive fortættet. Det er velfungerende byområder – primært boligområder – som der ikke er grund til eller reel mulighed for at ændre. Derfor udpeger kommuneplanen nogle afgrænsede fortætningsområder, der i sin helhed ligger inden for de stationsnære kerneområder. Det er heri, at fortætningen og lokaliseringen af de førnævnte virksomheder skal kunne ske.

Der skal være mulighed for at have en lavere parkeringsdækning i fortætningsområderne end i resten af kommunen, så man udnytter beliggenheden ved stationerne og derigennem fremmer brugen af kollektiv trafik.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Inden for planperioden skal det prioriteres, at der sker fortætning i området omkring Avedøre Station, mens udviklingen omkring de øvrige stationer skal ske efterfølgende
  • Fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder skal udvikles efter en helhedsplan for hvert område
  • Der skal i disse fortætningsområder ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen
  • Fortætningsområderne skal kunne rumme en blanding af forskellige byfunktioner, herunder større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri.

Retningslinjer

Retningslinje 3.2.1 - 3.2.3

3.2.1

Byfunktioner som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønster har en intensiv karakter skal placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder. Disse byfunktioner omfatter blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende.

3.2.2

Byfunktioner af regional karakter skal fortrinsvis placeres stationsnært ved knudepunktsstationer. Byfunktioner af regional karakter omfatter de byfunktioner, der er nævnt i 3.2.1, som henvender sig til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud over kommunen og nabokommunerne.

3.2.3

Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Inden for fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder skal der etableres parkeringspladser efter følgende normer:

  • Mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m2 og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til boligformål. I områder til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse kan der dog efter konkret vurdering etableres op til 2 parkeringspladser pr. boligenhed
  • Mindst 1 parkeringsplads pr. 150 m2 og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til serviceerhverv
  • 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til butikker, institutioner og fritidsformål.

Redegørelse

Stationsnærhedsprincippet

Miljøministerens Fingerplan 2013 fastholder stationsnærhedsprincippet som den bærende, overordnede strategi for lokalisering af større kontor- og serviceerhverv i hovedstadsregionen. Det handler om, at byfunktioner af intensiv karakter søges lokaliseret i umiddelbar nærhed af en station. Det gælder om etageboligbebyggelser, større kontorbyggerier og andre byfunktioner, der medfører megen persontrafik. 

Byfunktioner af regional karakter skal fortrinsvist lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer. Det gælder dog ikke allerede etablerede regionale hospitaler, der kan udvides til hospitalsformål uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. 

De stationsnære områder er afgrænset med udgangspunkt i principielle cirkelslag på 1000 m fra stationerne. I Hvidovre har vi fem S-togsstationer – Rødovre, Hvidovre, Åmarken, Friheden og Avedøre. Af disse er Rødovre og Friheden udpeget som knudepunktsstationer i Fingerplan 2013. 

Afgrænsningerne af de stationsnære områder er suppleret med stationsnære kerneområder, som defineres som de områder, hvor der højst er op til 600 m gangafstand til en station. 

Formålet med afgrænsningen af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder er gennem planlægningen at fremme mulighederne for at benytte den kollektive trafik og at gøre pendlerne mindre afhængige af bilen. Dette vil gøre lokaliseringen af nye, store byggerier og aktiviteter mere miljørigtig. Men der er også et socialt element i dette, da det vil fremme mobiliteten for den store del af storbybefolkningen, der ikke har egen bil.

Fortætningsområder ved stationerne

Det er dog ikke alle arealer inden for 600 m gangafstand, hvor kommunen ønsker, at der skal fortættes eller lokaliseres byfunktioner, der frembringer megen trafik. Årsagen til dette er, at en del af de stationsnære kerneområder er udbyggede, velfungerende lave boligområder eller friarealer, som Kommunalbestyrelsen ikke ser nogen grund til at ændre på. Kommuneplanen afgrænser derfor nogle fortætningsområder inden for de stationsnære kerneområder. 

Afgrænsningerne af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder er uændrede i forhold til Kommuneplan 2009, men der er foretaget ændringer i afgrænsningen af fortætningsområderne.