Overordnede trafikanlæg

Landsplandirektivet Fingerplan 2013 stiller krav om, at kommuneplanen indeholder arealreservationer til fremtidig, trafikal infrastruktur.

Målsætninger

Transportkorridoren

Arealreservationen til transportkorridorer har været en del af region- og kommuneplanlægningen for hovedstadsområdet siden 1982. Transportkorridoren er en langsigtet arealreservation til fremtidige, overordnede infrastrukturanlæg, som er af betydning for hele hovedstadsområdet. Formålet er at sikre mulighed for fremføring og passage af større trafikanlæg og tekniske anlæg med de mindst mulige samfundsmæssige omkostninger og miljøgener.

Kommunalbestyrelsen har ingen særskilte målsætninger for de overordnede trafikanlæg.


Retningslinjer

Retningslinje 3.12.1 - 3.12.6

3.12.1

Der er udlagt arealreservation til en transportkorridor til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg.

3.12.2

Landzonearealer i transportkorridoren skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme. 

3.12.3

Byzonearealer i transportkorridoren må ikke intensiveres eller ske i strid med de i retningslinje 3.11.4 – 3.11.5 nævnte, konkrete infrastrukturformål. 

3.12.4

Der er udlagt arealreservation til en ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted via Køge.

3.12.5

Der kan anlægges et overhalingsspor gennem Hvidovre på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige.

3.12.6

Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i transportkorridoren skal placeres og udformes med hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdier. 

Redegørelse

Landsplandirektivet Fingerplan 2013

Kommuneplanen skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur som indeholdt i Fingerplan 2013 samt opretholde arealreservationer givet ved projekteringslove og anlægslove. Kommuneplanen skal samtidigt sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur af betydning for udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. 

I konsekvens heraf indeholder kommuneplanen arealreservationer til de overordnede trafikanlæg, der omtales i det følgende. 

Transportkorridor

Kommuneplanen fastholder den langsigtede reservation af en transportkorridor til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. 

I transportkorridoren ligger i dag Amagermotorvejen med tilhørende tilslutningsanlæg til Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej. Der er aktuelt ikke konkrete planer for ny trafikal infrastruktur i Hvidovres del af transportkorridoren.

Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridoren, når der i forbindelse med landzonetilladelsen tinglyses fjernelsesvilkår for det pågældende anlæg, så anlægget kan fjernes uden udgift for det offentlige, hvis korridoren tages i brug, således som det også har været retningslinje ved administrationen af den tidligere regionplanlægning.

Naturstyrelsen har udgivet ”Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet”, VEJ nr. 50 af 24. juni 2011. 

Jernbanestrækning København-Køge-Ringsted

Kommuneplanen opretholder i overensstemmelse med anlægsloven om en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge, LOV nr. 527 af 26. maj 2010 arealreservationer for etablering af den ny jernbanestrækning langs med Holbækmotorvejen. Anlægsarbejderne på strækningen gennem Hvidovre er igangsat og forventes afsluttet i 2018.

Overhalingsspor på Køge-banen

Så vidt vides har Transportministeriet ikke aktuelle planer om anlæg af et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige. Overhalingssporet er imidlertid indeholdt i Fingerplan 2013, hvorfor det skal indarbejdes i kommuneplanen.

Statslig trafikplan

I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive trafik. Blandt de større baneprojekter kan nævnes Signalprogrammet, Femern Bælt-forbindelsen, ny bane mellem København og Ringsted, elektrificering, Metrocityring, letbaner m.fl. Disse initiativer giver nye udviklingsmuligheder for den danske jernbane og betyder, at de senere års betydelige vækst i den kollektive trafik forventes at fortsætte fremover.

”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027” giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt.

   2010 2017 2022 2027
 Avedøre  5.100 5.600 5.900 6.100
 Friheden  7.100 7.800 8.300 8.500
 Hvidovre  5.000 5.500 6.100 6.200
 Rødovre  6.100 6.600 7.300 7.500
 Åmarken  1.800 2.000 2.200 2.300

Tabellen viser antal afrejser og ankomster på stationer i Hvidovre på hverdage.

Trafikplanen omtaler Transportministeriets analyse af sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet. Analysen kortlægger og beskriver potentialerne ved at udvikle Ny Ellebjerg og Glostrup til nye trafikale knudepunkter. Det undersøges også, hvordan en metroafgrening til Ny Ellebjerg kan understøtte knudepunktstankegangen. En af disse afgreninger går mellem Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg.