Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Avedøre Holme er i landsplandirektivet Fingerplan 2013 forbeholdt særligt miljøbelastende industrivirksomheder samt transportvirksomheder.

Målsætninger

Avedøre Holmes fremtid

Vi har gennem de sidste 15-20 år ønsket at få ændret eller ophævet arealreservationen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav på Avedøre Holme, som staten senest har fastlagt i Fingerplan 2013. 

Det har vi gjort, fordi der dels ikke har været nogen reel efterspørgsel fra denne type virksomheder, dels fordi der er behov for at modernisere lokalplanen for Avedøre Holme, således at plangrundlaget er gearet til den erhvervs- og virksomhedsstruktur der er gældende i dag. 

Fingerplan 2013 giver kommunen mulighed for, efter aftale med Naturstyrelsen, at foretage en zonering af området således, at der sikres mulighed for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt at de eksisterende virksomheder sikres udvidelses- og vækstmuligheder. 

Vi ønsker, at Avedøre Holme fortsat skal være et erhvervsområde, men der bør også være mulighed for at lokalisere andre byfunktioner, som ikke passer ind i de øvrige byområder, eventuelt gennem brug af zonering af området. 

Der skal således forsat være mulighed for at placere virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Men samtidig ønsker vi, at der også bliver mulighed for at videreudvikle industriområdet til også at være et oplagt sted for lokalisering af de virksomhedstyper, som er fremherskende i erhvervsstrukturen i dag. Det vil sige virksomheder, hvor industriproduktion spiller en mindre fremtrædende rolle. 

Det skal sikres, at de eksisterende, lovlige virksomheder vil kunne fortsætte driften, selv om ikke-forurenende virksomheder kommer til at ligge i området. Det samme gælder, hvis virksomheder med hidtil lovlig anvendelse/aktivitet ønsker at foretage bygningsmæssige udvidelser. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Etablering af nye virksomheder på Avedøre Holme skal ske ud fra en miljømæssig vurdering af deres miljøbelastning
  • Anvendelsesbestemmelserne for Avedøre Holme, og eventuelt en zonering af området, skal medvirke til, at der sikres muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Hovedstadsområdet i nødvendigt og ønskeligt omfang.

Retningslinjer

Retningslinje 3.8.1 - 3.8.2

3.8.1

Erhvervsområdet Avedøre Holme må benyttes til erhvervsformål herunder de mere forurenende typer erhvervsvirksomheder, miljøklasse 6 og 7 i henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning med afstandskrav på 3-500 m til miljøfølsom anvendelse (f.eks. boliger), samt til transportvirksomheder.

3.8.2

Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund.

Redegørelse

Landsplandirektivet Fingerplan 2013

Hele industriområdet på Avedøre Holme – med undtagelse af de store tekniske anlæg som BIOFOS, Renseanlæg Avedøre, AV-Miljø og DONG Energi, Avedøreværket – har i de sidste mange regionplaner, og senest i Fingerplan 2013, været udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Denne arealreservation på Avedøre Holme omfatter et areal på ca. 325 ha. Dette svarer til cirka halvdelen af den samlede arealreservationen i Hovedstadsregionen til denne type virksomheder. 

’Virksomheder med særlige beliggenhedskrav’ er i fingerplanen defineret som værende virksomheder af miljøklasse 6 og 7, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Det vil sige de mest miljøbelastende industrivirksomheder som eksempelvis asfaltfabrikker, store betonvarefabrikker, stålskibsværfter og lignende, hvor der skal være mindst 3-500 m mellem virksomheden og forureningsfølsom anvendelse som f.eks. boliger. I fingerplanens definition indgår desuden transportvirksomheder. 

I forbindelse med høringen af Fingerplan 2013 har vi efter pres fået indføjet en bemærkning i fingerplanen om, at kommunerne efter aftale med Naturstyrelsen kan anvende zonering af denne type erhvervsområder i forskellige miljøklasser, hvis det sikrer muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

Analyse af behovet for arealreservationen

Vi er af den opfattelse at tiden er løbet fra arealreservationer af denne art, idet det er vores erfaring gennem de sidste 15-20 år, at der ikke er en reel efterspørgsel efter den slags arealer. 

For at underbygge dette har vi fået udarbejdet en analyse af emnet. Den gennemgår samtlige arealreservationer i Hovedstadsområdet og viser, at der ikke har været en reel efterspørgsel de sidste 10-15 år. Analysen viser også eksempler på, at virksomheder ikke lokaliserer sig efter en sådan planlægning. Det er andre og for virksomheden vigtigere parametre, som styrer deres lokalisering, og virksomhederne tilpasser sig så til den bedst egnede lokalitet.

På denne baggrund er det vores holdning, at arealreservationen på Avedøre Holme bør ophæves eller som minimum reduceres meget.

Et første skridt i den retning kunne være at ændre afgrænsningen af arealreservationen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav således, at de tekniske anlæg syd for Kystholmen, der alle reelt er virksomheder med særlige beliggenhedskrav bliver omfattet af arealreservationen.

Til gengæld bør afgrænsningen ændres således, at de ejendomme, der ligger langs Stamholmen i en afstand af mindre end 500 m fra boligområder, ikke er omfattet af arealreservationen. 

Erhvervsområdet på Avedøre Holme er i dag omfattet af Lokalplan 507, der udlægger området til industriformål. Ejendommene er i lokalplanen forbeholdt til industri-, værksteds- og engrosvirksomheder. I mangel af bedre fastholdes den gældende lokalplan, indtil den overordnede planlægning giver os mulighed for at vedtage en ny lokalplan, der bedre vil sikre de eksisterende virksomheders eksistens og udvidelsesmuligheder.